آن که به سر می دَوَد… – خسرو باقرپور

“آن که به سر می دَوَد، پرتگهِ آسمانش به زیرِ پاست.” (پل سلان) * قلم به دست گرفتم! و نوشتم: راز بی انتهایِ آسمان را بر سینه ی دریا، پابلندی ی کوه را برای...