شالوم عالی خوم، اهورا مزدا


عباس احمدی


• شانزده نفر خاخام و آخوند و موبد و کشیش، همراه با شانزده زن زرد پوش و سرخ پوش و سیاه پوش و سفید پوش، دست دردست یکدیگر، رقص کنان و آوازخوانان، از صحنه پایین می آیند و به میان تماشاگران می روند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ آبان ۱٣٨۶ -  ٣ نوامبر ۲۰۰۷


بازیگران:

آین نمایش بیست و هشت بازیگر دارد:
چهار خاخام یهودی
چهار کشیش مسیحی
چهار آخوند مسلمان
چهار موبد زردشتی
چهار زن سفید پوش
چهار زن سیاهپوش
چهار زن سرخش
چهار زن زرد پوش

مجلس یک

چهار خاخام یهودی، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

خاخام ها:
هی بگو شالوم، عالی خوم
هی بگو شالوم، عالی خوم
هی بگو شالوم، عالی خوم
هی بگو شالوم، شالوم، شالوم عالی خوم

چهار خاخام یهودی به سوی عقب صحنه می روند و در وسط می ایستند.

***

چهار کشیش مسیحی، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

کشیش ها:
هی بگو هاله، لوویا
هی بگو هاله، لوویا
هی بگو هاله، لوویا
هی بگو هاله، هاله، هاله لوویا

چهار کشیش مسیحی به سوی عقب صحنه می روند و در کنار خاخام ها می ایستند.

***

چهار آخوند مسلمان، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

آخوند ها:
هی بگو سلام علیکم
هی بگو سلام علیکم
هی بگو سلام علیکم
هی بگو سلام، سلام، سلام علیکم

چهار آخوند مسلمان به سوی عقب صحنه می روند و در کنارخاخام ها و کشیش ها می ایستند.

***

چهار موبد زردشتی از سوی چپ صحنه، آواز خوانان و رقص کنان وارد می شوند.

موبدها:
هی بگو مزدا اهورا،
هی بگو مزدا اهورا،
هی بگو مزدا اهورا،
هی بگو مزدا، مزدا، مزدا اهورا.

چهار موبد زردشتی به سوی عقب صحنه می روند و در کنارخاخام ها و کشیش ها و آخوندها می ایستند.

***

مجلس دو

یکی از خاخام ها از جمع جدا می شود و به جلوی صحنه می آید و رقص کنان می خواند:

خاخام:
هی بگو شالوم، عالی خوم،
هی بگو هاله، لوویا،
هی بگو سلام علیکم،
هی بگو مزدا اهورا،

همگی دم می گیرند:
هی بگو شالوم، شالوم، شالوم عالی خوم

***

یکی از کشیش ها از جمع جدا می شود و به جلوی صحنه می آید و رقص کنان می خواند:

کشیش:
هی بگو هاله، لوویا،
هی بگو شالوم، عالی خوم،
هی بگو سلام علیکم،
هی بگو مزدا اهورا،

همگی دم می گیرند:
هی بگو هاله، هاله، هاله لوویا

***

یکی از آخوند ها از جمع جدا می شود و به جلوی صحنه می آید و رقص کنان می خواند:

آخوند:
هی بگو سلام علیکم،
هی بگو شالوم، عالی خوم،
هی بگو هاله، لوویا،
هی بگو مزدا اهورا،

همگی دم می گیرند:
هی بگو سلام، سلام، سلام علیکم.

***

یکی از موبدها از جمع جدا می شود و به جلوی صحنه می آید و رقص کنان می خواند:

موبد:
هی بگو مزدا اهورا،
هی بگو شالوم، عالی خوم،
هی بگو هاله، لوویا،
هی بگو سلام علیکم،

همگی دم می گیرند:
هی بگو مزدا، مزدا، مزدا اهورا.

***
هر شانزده نفر خاخام و آخوند و موبد و کشیش، دست دردست یکدیگر، به عقب صحنه می روند.

مجلس سه

چهار زن زرد پوش، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

زردپوشان:
زردیم، سفیدیم،
سرخیم، سیاهیم،
اما، یک رنگیم.
همه یک رنگیم، همه یک رنگیم، همه یک رنگیم.

چهار زن زرد پوش به سوی عقب صحنه می روند و در وسط می ایستند.

***

چهار زن سرخ پوش، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

سرخ پوشان:
زردیم، سفیدیم،
سرخیم، سیاهیم،
اما، یک رنگیم.
همه یک رنگیم، همه یک رنگیم، همه یک رنگیم.

چهار زن سرخ پوش به سوی عقب صحنه می روند و درکنار زردپوشان می ایستند.

***

چهار زن سیاه پوش، آواز خوانان و رقص کنان، وارد می شوند.

سیاه پوشان:
زردیم، سفیدیم،
سرخیم، سیاهیم،
اما، یک رنگیم.
همه یک رنگیم، همه یک رنگیم، همه یک رنگیم.

چهار زن سیاه پوش به سوی عقب صحنه می روند و درکنار زردپوشان و سرخ پوشان می ایستند.
***
چهار زن سفید پوش از سوی چپ صحنه، آواز خوانان و رقص کنان وارد می شوند.

سفیدپوشان:
زردیم، سفیدیم،
سرخیم، سیاهیم،
اما، یک رنگیم.
همه یک رنگیم، همه یک رنگیم، همه یک رنگیم.

چهار زن سفید پوش به سوی عقب صحنه می روند و درکنار زردپوشان و سرخ پوشان و سیاه پوشان می ایستند.

***
شانزده نفر خاخام و آخوند و موبد و کشیش، همراه با شانزده زن زرد پوش و سرخ پوش و سیاه پوش و سفید پوش، دست دردست یکدیگر، رقص کنان و آوازخوانان، از صحنه پایین می آیند و به میان تماشاگران می روند:

زنان:
زردیم، سفیدیم،
سرخیم، سیاهیم،
اما، یک رنگیم.
همه یک رنگیم، همه یک رنگیم، همه یک رنگیم.

مردان:
هی بگو شالوم، عالی خوم،
هی بگو هاله، لوویا،
هی بگو سلام علیکم،
هی بگو مزدا اهورا،
هی بگو مزدا ، مزدا، مزدا اهورا،
هی بگو سلام، سلام، سلام علیکم،
هی بگو هاله، هاله، هاله لویا،
هی بگو شالوم، شالوم، شالوم عالی خوم

***
پایان

موسیقی این نمایش از یک ترانه ی یهودی به نام Shalom Aleichem   شالوم عالی خوم گرفته شده است. برای تماشای ویدیوی این ترانه، از نشانی های زیر بازدید کنید:


www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com