درخواست کمک مالی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ فروردين ۱٣٨۵ -  ۲ آوريل ۲۰۰۶


اخبار روز در طول یازده سال فعالیت در اینترنت، تاکنون متکی بر کار داوطلبانه گردانندگان و همکاران خود بوده و هزینه این فعالیت نیز از همین همکاری های داوطلبانه تامین شده است.
برای ادامه بهتر فعالیت خود به حداقلی از تامین هزینه ها نیازمند هستیم که امیدواریم بخشی از آن از طریق دریافت آگهی و بخشی نیز از طریق یاری علاقمندان به ادامه انتشار این سایت فراهم شود.
برای پشتیانی از اخبار روز می توانید کمک های مالی خود را به حساب زیر واریز نمائید:


                            IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36
                              SWIFT-BIC: COLSDE33

نام دارنده حساب          iran-chabar

نام بانک                     sparkasse Koeln Bonn
                                 Koeln-Germany