آگهی در اخبار روز


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ فروردين ۱٣٨۵ -  ۲ آوريل ۲۰۰۶


آگهی در سمت چپ صفحه اول اندازه 160 [پهنای ستون] در 120 Pixel
یک هفته 75 یورو، یک ماه 150 یورو
آگهی های بیش از سه ماه از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود

آگهی در ستون وسط صفحه اول – در بین مطالب روزانه
اندازه 360 در 100 Pixel   برای یک روز 20 یورو

تهیه آگهی به عهده متقاضی می باشد

حساب بانکی اخبار روز:

شماره حساب
Kto: 260 420 36

شماره بانک
BLz: 370 501 98

:Int. Bank Account Number
IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36
SWIFT-BIC: COLSDE33xxx

iran-chabar                                                 نام دارنده حساب

sparkasse Koeln Bonn                                    نام بانک   
Koeln-Germany