ما بر سر آن پیمان ایستاده ایم! - جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)

نظرات دیگران
  
    از : خسرو داوری

عنوان : درود بر این فدائیان راستین!
نیاز به درازگویی نیست. در کنفرانس اخیر سه سازمان "اتحاد فدائیان خلق ایران"، "فدائیان خلق ایران-اکثریت" و "شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران"، که برای ایجاد یک تشکل بزرگ "چپ" تشکیل شد، همین چشم اندازها که توسط این گروه از فدئیان خلق ایران (اکثریت)- داخل کشور برشمرده شد، بایست به عنوان دستور کار قرار می گرفت. آن چه در ان کنفرانس مطرح شد، فراتر از سوسیال دموکراسی نیست و اعتقاد به سوسیالیسم در سخنان گردانندگان تنها فریبی بیش نیست.
۴٣۴۵٣ - تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۰       

    از : آرمان

عنوان : تضاد روشن
نمی توان هم اکثریتی بود و هم مدافع سوسیالیسم. سازمان اکثریت سالها است که به کمونیسم اعتقادی ندارد و اگر منظور از سوسیالیسم رسیدن به کمونیسم می باشد پس شما راه خود را گم کرده اید و این ره که شما هواداران اکثریتی می روید به لیبرالیسم رسیده است.
۴٣۴۵۲ - تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۰