ای بازیِ تقدیر چه با من کردی
سه سروده


کریم سهرابی


• ای بازیِ تقدیر چه با من کردی
فرقی ست میانِ مردی و نا مردی

هر فاجعه کز دهر به چشمت آمد
آن فاجعه را به روزِ من آوردی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ فروردين ۱٣۹۱ -  ٣۱ مارس ۲۰۱۲


 
 ای بازیِ تقدیر چه با من کردی
فرقی ست میانِ مردی و نا مردی
هر فاجعه کز دهر به چشمت آمد
آن فاجعه را به روزِ من آوردیبا بادِصبا آمد و با باد صبا رفت
یاران به کجا رو بکنم قبله نما رفت
از خاطرِ او رفتم واز یادِ خدا نیز
تصویرِ من از خاطره ی هر دو خدا رفتتلفیق خوشِ حسن و هنر یعنی تو
زیبائی وعشق وشعر تر یعنی تو
در ناب ترین سروده ی مولانا
جانِ غزلِ ـ غیر قمرـ یعنی تو


کریم سهرابی--فرزنو