بانگ عُرفی


مجید نفیسی


• خدا زوری نیست
خدا زوری نیست
زوری نیست بردن نام خدا. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۱ اوت ۲۰۱٣


 
 خدا زوری نیست
خدا زوری نیست
زوری نیست بردن نام خدا.

خسته ام از نیایش بامدادی مدارس
خسته ام از نماز نیمروزی ادارات
خسته ام از خطبه های نماز جمعه
خسته ام از امر و نهی های خیابانی
خسته ام از توسری ، تازیانه ، سنگسار
خسته ام از مجلسی شدن مسجد
خسته ام از مسجدی شدن مجلس .

خوشا جدایی دین و دولت
خوشا آزادی دین و بی دینی
خوشا نادینی : نظام عرفی* .

خدا زوری نیست
ناخدا زوری نیست
زوری نیست دین و بی دینی .
چنین گفت بانگوی ی نادینی :
شاعر عرفی .


۱۷ اوت ۲۰۱۲
*- Secularism.