زمامداران معاصر، یکدیگر را احمق انگارند!


کمباور کابلی


• عصر آدمکشان نامور است
یا سیاستگران کله خر است!
عصر سرمایه است و سود کلان
زدن جیب این وآن ٬ هنر است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۲ شهريور ۱٣۹۲ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۱٣ 
 

عصر آدمکشان نامور است
یا سیاستگران کله خر است!
عصر سرمایه است و سود کلان
زدن جیب این وآن ٬ هنر است
دورهء قلدری و سرهنگی است
مردمی٬ یک متاع کس مخر است

تاجر دین ز دیگران پیش است
آیت ا لله و ریش٬ معتبر است
یکه تازند حامد و محمود **
در جهانی که ابله٬ راهبر است!
ایها الناس از ٬ زمانه مپرس
این عجوزه به عشوه مشتهر است

داد خواهی مبر به این دیوان
گوش زیبای این فرشته٬ کر است
** *
عمرجغد هراس    تا جاوید
شادباش قناری، مختصر است
بخت نادان همی پرد در اوج
خبره گی ، آستانهء خطر است
از قدیم و ندیم ، گفتندی :
عقل ، از موجبات درد سر است !
این عجب تر که چون روی در خواب
خبر از راکت گشاده پر است !
خوی گردون اگرچه خونریزی است
شب کجا دیده ای که بی سحر است!
پانویس:
** اسامی نخست ، رییس جمهوری که رفت و رییس جمهوری که هست.