سَرم را می نَهی بر مَلملِ پیراهنت، یا نه؟


کریم سهرابی


• سَرم را می نَهی بر مَلملِ پیراهنت، یا نه ؟
پناهم می دهی در التفاتِ دامنت ، یا نه ؟

دوباره می رسی از راه، در فصلِ گُلِ مریم ؟
فضا را می کنی لبریز، از عطرِ تنت، یا نه ؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱۲ می ۲۰۱۴


 سَرم را می نَهی بر مَلملِ پیراهنت، یا نه ؟
پناهم می دهی در التفاتِ دامنت ، یا نه ؟

دوباره می رسی از راه، در فصلِ گُلِ مریم ؟
فضا را می کنی لبریز، از عطرِ تنت، یا نه ؟

چه آمد بر سرِ آن ماجرای نقطه و محنت ؟
محبَت ، دست را داد آشتی با گردنت ، یا نه ؟

به یادت هست، گفتی، نیمه روشن نیمه تاریکی
به رُویَم می گشائی نیمه های روشنت، یا نه ؟

کویرِ سینه ی یاغی، برایت سخت، دل تنگ است
هوا را تازه خواهی کرد با ، باریدنت، یا نه ؟

کریم سهرابی