سرَم را ساعتی بر دامنت بگذار ، لیلی جان


کریم سهرابی


• سرَم را ساعتی بر دامنت بگذار ، لیلی جان
رهایم کُن از این دنیای بد هنجار، لیلی جان

شکایت دارم از بی مِهریِ نا مَردُمی مَردُم
به این دجال بازاران، مرا مسپار، لیلی جان ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۰ تير ۱٣۹٣ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۴


 سرَم را ساعتی بر دامنت بگذار ، لیلی جان
رهایم کُن از این دنیای بد هنجار، لیلی جان

شکایت دارم از بی مِهریِ نا مَردُمی مَردُم
به این دجال بازاران، مرا مسپار، لیلی جان

دِلم را باز کُن،غیر از تو اینجا، دل نشینی نیست
دلم را زیر و رو، صد بار کُن، صد بار ، لیلی جان

تو که دریا دل و عاشق نواز و مهربان هستی
مرا چشم انتظارِ دیدنت نگذار، لیلی جان

نکردی اعتنایم، ناله ام تا بی کران ها، رفت
شُدم مستور در خروار ها آوار، لیلی جان

تو، کَی، روزی عنایت می کُنی بر عُزلتِ یاغی
محبت کُن، نمانده فرصتِ بسیار، لیلی جان

کریم سهرابی-فرزنو