خیالِ خام


نیلوفر شیدمهر


• جنگل را تو
اجتماع تنهای درختانم دیدی و من
                                        در هم تنیده بودم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۷


 ای گمشده در من، تقصیر

                           از خیال خام تو بود

جنگل را تو

اجتماع تنهای درختانم دیدی و من

                                 در هم تنیده بودم

غوغایی فراتر از دید تو

غوغای ریشه ها

که قدمهایت را در خود

                      گره زدند

غوغای تنه گان

که تنت را بیخود کردند

غوغای شاخسارانی که ابهامشان

                                        عقل از سرت پراند

ای گمشده، من

                      فریبت ندادم

خیالت بود که گفت:

از ژرفنایم توانی

                   به سلامت عبور کنی

خیال خامی که گفت:

داخل شو، بیخیال

از انتهایش

بعد از گردشی

                  بیرون خواهی جهید.

/

نیلوفر شیدمهر
ونکوور کانادا
۱۶ ژوئن ۲۰۱۷