اقتدار


خسرو باقرپور


• تا باز درِ دیزی ی ما دیدند؛
چون گربه ی بی حیا تمرگیدند

از خوردنی آن چه بود بلعیدند،
از مال هر آن چه بود دزدیدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱٨


 
تا باز درِ دیزی ی ما دیدند؛
چون گربه ی بی حیا تمرگیدند

از خوردنی آن چه بود بلعیدند،
از مال هر آن چه بود دزدیدند

دارایی ی ملّتی چَپاو کردند
چون مار بر این دفینه خوابیدند

خونِ همگان به شیشه ها کردند،
بر مُلک و به ملّت اقتداریدند

جان چون به لب ستمکشان آمد،
بر رهبر و دولت اغتشاشیدند!