در حدّ وُسعِ خویش


سعید یوسف


• در وُسعِ مان نبود که حرفی چو دُر زنیم
خشت است و پر توان زد و ما نیز پر زنیم

در حدّ وُسعِ خویش، نمودیم ره ز چاه
چاه ار گزیده اند، چه بیهوده غر زنیم؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ -  ۱۶ مارس ۲۰۱٨


 
لاف از سخنِ چو دُر توان زد
آن خشت بُوَد که پُر توان زد
                         (نظامی)

در حدّ وُسعِ خویشدر وُسعِ مان نبود که حرفی چو دُر زنیم
خشت است و پر توان زد و ما نیز پر زنیم

در حدّ وُسعِ خویش، نمودیم ره ز چاه
چاه ار گزیده اند، چه بیهوده غر زنیم؟

زیبائیِ کویر ندیدیم و بیهده
طعنه به سوسمارش و شیر شتر زنیم

بر پرده ی خیالِ وطن، نقش های نیک
با رنگهای ترک و عرب، کرد و لر زنیم

در این قمار هستیِ خود باختیم و باز
از رو نرفته ایم و ورق هاش بُر زنیم

تا مهر توست باقی و لطف تو شامل است
تیپا به این زمانه ی لوس و ننر زنیم

از باده ی لبت مگر آبی به روی دل
کز سوز اشتیاق گرفته ست گُر زنیمسعید یوسف