من و خیابان و این پیرمرد


خسرو باقرپور


• چه اخم های جدیدی!
چه شیار های غریبی!
این صورتِ من است؟
چه پیر شده ام من! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ۲۱ آوريل ۲۰۱٨ 
 چه اخم های جدیدی!
چه شیار های غریبی!
این صورتِ من است؟
چه پیر شده ام من!
دیروز بود که می گفتم:
-این خیابان چه کهنه شده!
-این میخانه چی ی پیر؛
که عصرهای یکشنبه؛
آبجویِ سوم را مهمانم می کرد،
چه پیر شده!
من و خیابان و این پیرمرد،
مهربان بودیم
و گاه گاه می گریستیم،
چه زود پیر شدیم.