شب سپید


خسرو باقرپور


• در زمهریرِ سُربی ی قطبی،
آنجا که شب قرار ندارد
و روز
بیشتر از عمرِ چند ماه می پاید،
شب،
هر شب،
سپید است! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٣ شهريور ۱٣۹۷ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱٨ 
(برای "ایسلند" که شب های تابستانش به روشنی ی روزند، سرزمینی که نه زندانی دارد و نه سرباز.)


در زمهریرِ سُربی ی قطبی،
آنجا که شب قرار ندارد
و روز
بیشتر از عمرِ چند ماه می پاید،
شب،
هر شب،
سپید است!
روز،
هر روز،
روشن تر از خیالِ امید است!
و روز
به چهره ی شب
عاشقانه می خندد
و دهانِ سیاهی را
با بوسه بر لبانِ غروب
می بندد!


ابتدای شهریور ۱٣۹۷
ریکیاویک