برچسب: اسماعيل خويی

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

اسماعيل خويی
ادبيات

بی آب – اسماعيل خويی

۱ بی آب، فقط نام ز شکّر مانده ست؛ دهقان دگر از کشتِ چغندر مانده ست: تا باز نپُرسیم، خود