برچسب: خسرو باقرپور

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

خسرو باقرپور
ادبيات

زیستن – خسرو باقرپور

چه بی بهانه و چه روشن بود زخمِ تو؛ بر قلبم و دو خطِّ مُمتد بر پیشانی ام: چین های

خسرو باقرپور
ادبيات

اندوهِ شهریور… خسرو باقرپور

برهنه زیستم!و پیرایه هایِ هرچه پیراهنبه هُرمِ پاکسازِ آفتاب سپردم.با چشمانی سرشار از روشنایی ی انگور:بر غمِ پرنده گریستم؛که شعله