ادامه اعتراض تشکلات صنفی به احکام قضایی علیه فرهنگیان خراسان

شورای بازنشستگان ایران: لحظاتی تاریک در تاریخ ایران : صدور ۴۱ سال زندان برای ۷ معلم و دستگیری ،تهدید وصدور وثیقه های سنگین برای تنی چند از معلمین دیگر فقط با یک منطق سازگار است: ” هیچ گونه اعتراضی موجه نیست. هیچکس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش،گسترش فقر و بیسوادی،افزایش کودکان کار و کارتن … ادامه خواندن ادامه اعتراض تشکلات صنفی به احکام قضایی علیه فرهنگیان خراسان