اسماعیل سپهر – بایگانی مقالات در سایـت قدیم اخبار روز

مواجه با مجلس موسسان از موضع دفاع از دمکراسی مشارکتی و دولت نوع شورایی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۷ (۱۵ اکتبر ۲۰۱٨)
آیا واکنش منفی چپ رادیکال به تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) موجه است؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۶ آوریل ۲۰۱٨)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی چپ رادیکال (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۶ (۲۴ ژانویه ۲۰۱٨)
ملاحظاتی چند در رابطه با خیزش انقلابی اخیر علیه رژیم اسلامی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۶ (۱۹ ژانویه ۲۰۱٨)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی (۲)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۶ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۷)
بازهم درباره تاکتیک انتخاباتی (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۶ (۶ دسامبر ۲۰۱۷)
تنگناهای نظری چپ رادیکال در گذرگاه انتخابات (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۶ (۴ ژوئن ۲۰۱۷)
چپ رادیکال و رفرم – ۳
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲ می ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و رفرم – ۲
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹۵ (۱ آوریل ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و رفرم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۴ (۱۷ مارس ۲۰۱۶)
چپ رادیکال و چالش موضع تاکتیکی در برابرانتخابات پیشارو
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۴ (۲۱ فوریه ۲۰۱۶)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئیه ۲۰۱۵)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱۲ می ۲۰۱۵)
حزبی که باید ساخت (قسمت آخر)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۲ (٣ ژانویه ۲۰۱۴)
حزبی که باید ساخت (۷)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۶)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۲ (۵ دسامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۵)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۲ (۱٨ نوامبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۴)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۲ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۳)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۲ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۲ (۱۷ اکتبر ۲۰۱٣)
حزبی که باید ساخت (۱)
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۲ (٨ اکتبر ۲۰۱٣)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣٨۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)
ریشه های شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال به انقلاب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣٨۹ (۲٨ اوت ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨۹ (۱۵ اوت ۲۰۱۰)
آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣٨۹ (٨ اوت ۲۰۱۰)
بحثی درباره مبانی دمکراسی مشارکتی (۱۸)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣٨٨ (۲ نوامبر ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱٣٨٨ (۲۲ آوریل ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۶
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨٨ (٣۰ مارس ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣٨۷ (۱۶ مارس ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱۴
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۷ (۱۶ فوریه ۲۰۰۹)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ (۱ ژوئن ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣٨۷ (۲۶ می ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱٨ می ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣٨۷ (۱ می ۲۰۰٨)
آناتومی دمکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱٣٨۷ (۲۹ مارس ۲۰۰٨)
تجربه‌ شوراهای روسیه در آیینه دمکراسی مشارکتی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣٨۶ (۱۹ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۷
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣٨۶ (۱۰ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۶
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣٨۶ (٣ مارس ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۵
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨۶ (۲۴ فوریه ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۴
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣٨۶ (۱ ژانویه ۲۰۰٨)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۳
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣٨۶ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۷)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۲
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۶ (۶ دسامبر ۲۰۰۷)
بحثی درباره ی مبانی دموکراسی مشارکتی – ۱
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣٨۶ (۱ دسامبر ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=7535 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More