منو

بهمن پارسا – بايگانی مطالب در سايت قديم

بدخوابی های مُزمِن و سالمَندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹٨ (۱ ژوئيه ۲۰۱۹)
غمباد ابر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)
آقا خودش خوب می دونه…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
از باران و کاهگِل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
ساز ِ برنجی گوشخراش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
بوسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۷ آوريل ۲۰۱۹)
بانوی ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹٨ (۱۹ آوريل ۲۰۱۹)
مختصر آری، مفید امّا؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣۹٨ (۲ آوريل ۲۰۱۹)
بارِ دیگر باستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹٨ (۲۱ مارس ۲۰۱۹)
هنوز توچال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱۱ فوريه ۲۰۱۹)
من و “گشتن” هایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۱٨)
… دِلَم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
ویرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
شیشه و سنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
کلافِگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
نخجیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
از پنجره ی دلتنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
در نزدیکیِ دور دست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ تير ۱٣۹۷ (۴ ژوئيه ۲۰۱٨)
چشمان جغرافیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
پس در آمد ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
موسیقی من و همسایه ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
سامانِ همواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
طبابت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
مردمان خاکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوريل ۲۰۱٨)
گُجَسته فرشته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۷ (۱۲ آوريل ۲۰۱٨)
صبح بارانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)
پرچم ِ ملّی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۷ (۲۱ مارس ۲۰۱٨)
کهنسال ِ جوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)
زادروز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوريه ۲۰۱٨)
حبس ابد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٨)
نظرِ همسایه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
جمجمه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)
پس درآمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
یک روزِ برفی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
سرزمینم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
فرودگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
زمین را میازار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
اسباب کِشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۶ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۷)
جَسَدی در باران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
بیاد سیاوش بیدگانی، برای محمدرضا شجریان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
خوابی در کهکشان ِ غزل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
تولّدی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
بیژن و منیژه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
خیابان های من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
گزارش هوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
آلزایمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
در غیابت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
مرشد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
جانِ جهان*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
خاله معصومه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۶ (۲۴ می ۲۰۱۷)
برای “الا”*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
انتخابات؛ ارزیابی یک حرکت در حکومت ولایت مطلقه ی فقیه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱۱ می ۲۰۱۷)
از کفشهای لُپن، صدای پوتین به گوش میرسد! – بهمن پارسا
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲ می ۲۰۱۷)
هفتم می ِ ۲۰۱۷؛ شمار فاشیستهای فرانسه به چند هزارتن می رسد
جهان –  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲٨ آوريل ۲۰۱۷)
به امید دیدار شبحی که دوست میدارم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۶ (۱٨ آوريل ۲۰۱۷)
لاک پشت زِنُن و سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۶ (۱٨ آوريل ۲۰۱۷)
اَفسَل اَلفُسایِل اَلعُلَما قصِّر اَللّهُ اَلَحِظاتِه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۶ (۹ آوريل ۲۰۱۷)
رایش چهارم و گرمایش جهانی
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣۹۶ (٣۱ مارس ۲۰۱۷)
پس درآمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ فروردين ۱٣۹۶ (۲۹ مارس ۲۰۱۷)
باستانی تازه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۷)
یک نگاه ، چند برداشت
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
گذشتن و گذاشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
رایش چهارم با حرفهای کهنه در فضایی تازه
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۵ (۶ مارس ۲۰۱۷)
رایش چهارم
جهان –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوريه ۲۰۱۷)
قوز بالای قوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۷)
در همین حدود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانويه ۲۰۱۷)
نگاهی به یک واژه”نویسا”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
لوبیتلِ ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
یک رخداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
ترامپیه*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
وهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
شه مات*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۵ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۶)
سفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۵ (۲۹ اوت ۲۰۱۶)
زان پیش تر که نباشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
عکسهای تابستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
تصویر یک تصوّر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۱۶)
موش نامی شود از شدّت طاعون همه جا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
بی خود در نجوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۵ (۲ ژوئن ۲۰۱۶)
پیام گیر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱٨ می ۲۰۱۶)
فیدلیو*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۴ می ۲۰۱۶)
با عقربه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوريل ۲۰۱۶)
مهربانو*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردين ۱٣۹۵ (۱۴ آوريل ۲۰۱۶)
ما و فرزندان شیطان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۵ (۴ آوريل ۲۰۱۶)
آمد بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۴ (۱٣ مارس ۲۰۱۶)
دو نیمه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوريه ۲۰۱۶)
رویداد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۴ (۱۶ فوريه ۲۰۱۶)
یکشنبه ی کولی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوريه ۲۰۱۶)
پس در آمدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوريه ۲۰۱۶)
هرکه درکش بیش، رنجش بیشتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۴ (۲۵ ژانويه ۲۰۱۶)
در
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۴ (۲۰ ژانويه ۲۰۱۶)
آرئز*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۶)
نتایج سحر و عواقب آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۴ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۶)
از سیاستِ توّحش تا توحشِ سیاسی!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۴ (۴ ژانويه ۲۰۱۶)
دارایی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
باد آورده بود و امّا…!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ دی ۱٣۹۴ (۲٣ دسامبر ۲۰۱۵)
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
فرانسه با سرعت به راست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
بازهم از گرمایش!
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۴ (٨ دسامبر ۲۰۱۵)
گرمِ هم آیی در پاریس!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۴ (۱ دسامبر ۲۰۱۵)
گلدانها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۴ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۵)
سلام پاریس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۵)
“حسنت به اتّفاق ملاحت جهان گرفت”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
دلواپسیِ دیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
باز محرم شد و دلها شکست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
پس درآمدها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
درگاهِ قانون. نوشته: کافکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
نیکی چه بدی داشت…!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
ورقی کهنه (ترجمه ی اثری از کافکا)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهريور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
بیاتِ تِه رون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
از فراز سکوها، نوشته: فرانتس کافکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهريور ۱٣۹۴ (۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
چه می ماند به جا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
عطر باده و نفیر سجّاده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۴ (۲۶ اوت ۲۰۱۵)
مادمازل لشریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار (بخش پایانی)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۴
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئيه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئيه ۲۰۱۵)
آقای دادیار ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۴ (۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
آقای دادیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۵)
پزشک ولایت Un medecin de campagne
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
پس درامدها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
وکیل مدافع جدید (ترجمه ی اثری کوتاه از فرانتس کافکا)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
نوعی مرور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
برای زندگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
برای فریناز و دیگر زنهای وطنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
بودن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
اکنون یکشنبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱ می ۲۰۱۵)
در عبور از خویشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹۴ (۱۷ آوريل ۲۰۱۵)
خبری نیست!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)

https://akhbar-rooz.com/?p=4403 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: