بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل وبازنشسته کرمانشاه در حمایت از همکاران انجمن صنفی خراسان شمالی: آتشم در جان ولی از شکوه لب خاموش بود. زندان ۴۱سال شلاق۲۲۲ضربه تبعید :سرای وطن توبیخ:درج در پرونده انسانی آنها اینبار هفت معلم از شمال شرقی ایران ادامه دهنده راه انبیا!!! جرم آنها اختلاس دزدی و غارت اموال عمومی نیست. … ادامه خواندن بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی