مرضیه ی شاه بزاز – فهرست مطالب در سایت قدیم اخبار روز

برای آنها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
خاموشی خواهشها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
در آستانه ی رفتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
هیجدهم برومر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
راز ی که من می دانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
من و ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
از پدر به پسر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٨ (۲۰ آوریل ۲۰۱۹)
گذر تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
بر سکوت ماندآبی بیقرار و پر از غوغا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
خوابِ یعقوب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)
هنگامیکه مرغابیان کوچ کردند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
هر دو چشم براه توفانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)
چند شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
چه غمگنانه می نوازی ای یار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۷ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۹)
می گویند که
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۷ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۹)
مرا به نقش خود می آفرینی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۷ (۱٨ دسامبر ۲۰۱٨)
مادیانِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
هنگامیکه پاییز کهنه را می میراند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
در طراوت اندیشه ات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
در مهمانسرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
شب در باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
پاییز های نزیسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
ترس و آرزو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
مهاجرت به سرزمین موعود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱٨)
یوزپلنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۷ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱٨)
گنجشکها دمی از هیاهوی باز نایستادند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
بر دارِ آفتاب و علف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
زیستن به انتظار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
“آنکه گفت آری، آنکه گفت نه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
راه برگشت نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
شکار موبی دیک در فلات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
شانه های زخمی زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
روسری، نمادِ هژمونی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
پرچم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
مبارزه، صحنه ی خودنمایی نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانویه ۲۰۱٨)
اندر گذاری . . . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
یک روز برفی بلند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
نگاهی به شعر “ماهی” شاملو از دریچه ای دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
گزمه ها در باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
موشها بر عرشه می دوند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
پاییز می آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۶ (۹ اکتبر ۲۰۱۷)
سوگند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
لحظه در آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
اگر چراغ نمی افروختیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
برای شکفتن رازهایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
هارمونی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
آن رودِ خروشان، اینک سرآبی است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
فریب فصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
خورشیدی بی آسمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
در آستانه ی تیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)
کس نخارد پشت من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
بیخوابی و خیال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
گذرِ وحش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
مژده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانویه ۲۰۱۷)
کار هر بز نیست. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۵ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۶)
سقوطِ ایکاروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
آخرین کولاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
جام جم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
همزاد من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
آوازی نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۵ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۶)
در جنگل سازها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
زیر پوست نمایش حکومتی «مبارزه با فساد» چه می گذرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
گواهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۵ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶)
شب کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
دریافتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)
حوای دیگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
کندو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
بر ایوان دلدادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
امشب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۶)
نهالِ تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
رهگذرانِ خیابان ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٣ آوریل ۲۰۱۶)
آنچه به چشم تو و آنچه که هستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶)
گذر نوروز از باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
تیغ بر تن مادرم هرگز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۵ (۲۰ مارس ۲۰۱۶)
نغمه ی بیتابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
آواز شبی که می گذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۴ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۶)
شما را سوخت بسر آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۶)
تردید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
شبِ شاعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۴ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۵)
با من بگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
سودایی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
و هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست – ۳
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
اندوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست – ۲
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
در مهمانخانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفاظت محیط زیست
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۴ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
باز نمی گردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
آیلان و ندا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
برخوردی ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
تا همگان بخواب روند، وعده ی دیدار رسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
توافق هسته ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
عقوبت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
با نگاهی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
پیشگویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۴ (۲ ژوئن ۲۰۱۵)
مرداب بیتابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
مردمک های سرشار آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
بر مرداب خیابان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوریه ۲۰۱۵)
به خاطر او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
فسیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹٣ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۵)
فاصله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
سالی که گذشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
آشوب در شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
رمز شوم جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
مادرم مرا به اشتباه می گیرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
اینگونه دریا، دریا شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹٣ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۴)
و در آن بیگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
تا ببارم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹٣ (۱ نوامبر ۲۰۱۴)
گذارِ بلوغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹٣ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۴)
ایده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹٣ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)
در و پنجره بست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)
قتل های قانونی با صرف چای و قهوه
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹٣ (۷ اکتبر ۲۰۱۴)
به مادران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٣ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)
چون خصلتِ خاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
کِهتران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
باز چهارم جولای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹٣ (٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
در شب چه می گذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹٣ (۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
سراسر راه،‌ اذان بود و تاج و تازیانه و اسکناس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٣ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۴)
زخمه بر زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۴ می ۲۰۱۴)
گردش در تبعیدگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
بهارِ بزه کاران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
راز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
در پیچِ افق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۲ (۲۷ فوریه ۲۰۱۴)
دیکتاتور در چشم انداز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
شبی میان دو شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۲ (۱ فوریه ۲۰۱۴)
با باد و یاوه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۲ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۴)
شبِ کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۲ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۴)
آوای مِه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۲ (۶ ژانویه ۲۰۱۴)
آخرین نفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
کهکشانِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۲ (۹ دسامبر ۲۰۱٣)
عالیجناب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۲ (۱ دسامبر ۲۰۱٣)
کوهپایه ها فریاد می کشند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۲ (۱۱ نوامبر ۲۰۱٣)
صعود زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۲ (۲۷ اکتبر ۲۰۱٣)
بنوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۲ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٣)
فضای شهوانی شهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
سیرن ها در خلیج آواز می خوانند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۲ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
گذرگاه پاره خطی بود پر آشوب از آغاز تا پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ (۱۹ اوت ۲۰۱٣)
همزیستی مسالمت آمیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
دستها همه در دستی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۲ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱٣)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۲ (٨ ژوئیه ۲۰۱٣)
چهارم جولای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۲ (۲ ژوئیه ۲۰۱٣)
ندانستیم که اینچنین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۲ (۲۴ ژوئن ۲۰۱٣)
شایعه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
چون در گذرم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۷ آوریل ۲۰۱٣)
شب وهم انگیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۲ (۴ آوریل ۲۰۱٣)
باز در می زند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱٣)
پی ریزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۱ (۲۴ فوریه ۲۰۱٣)
هراس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
در گرداب، در گرداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱٣)
کودک نمرده است (اینگرید یونکر)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۱ (۲۴ ژانویه ۲۰۱٣)
چکه های آب، یادگار برف و بوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۱ (٨ ژانویه ۲۰۱٣)
کریسمس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲)
باورمان نکردند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۲)
نامت در خیابان جاری است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
شوریدگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۱ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۲)
پاییز جان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۲)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
ز دستت نمی‌دهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۱ (۶ اکتبر ۲۰۱۲)
خدا مرده است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
عطر نان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۱ (۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
قطعه‌ای در جی ماینُر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۱ (۴ اوت ۲۰۱۲)
غبارِ گذرگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
تا آن روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
اجاقی را که عهد کردم بیفروزم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۱ (۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
وز نو آدمی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۱ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۲)
شام آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۱ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۲)
موزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
انتخاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۱ (۱ ژوئن ۲۰۱۲)
اعتراف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۱ (۲۹ می ۲۰۱۲)
با چراغ دگران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ می ۲۰۱۲)
آینه‌ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۱ می ۲۰۱۲)
آب تنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
آنسوی دیوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۱ (۲۶ مارس ۲۰۱۲)
یغما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۰ (۱٣ مارس ۲۰۱۲)
شبِ پنبه‌زار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۰ (۲۵ فوریه ۲۰۱۲)
خانه‌ی عتیق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
سال نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۰ (٣ فوریه ۲۰۱۲)
فانتزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۰ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۲)
ویرانگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۰ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۱)
مرا به اشتباه می‌گیرند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۰ (۴ دسامبر ۲۰۱۱)
باز بیگاه آمده‌ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۰ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۱)
هیس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۰ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۱)
چشم انداز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۰ (۵ نوامبر ۲۰۱۱)
آغوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۰ (۹ اکتبر ۲۰۱۱)
تا به زبان پریان با موج سخن بگوییم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۰ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
پنجره بر هم زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۰ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
فردا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۰ (۲٣ اوت ۲۰۱۱)
به من نگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۰ (۵ اوت ۲۰۱۱)
پیوندِ شاخه در شاخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
آنان که «نه» نگفتند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۰ (٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
دیلان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
خواب ترانه و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱)
که چون غرق است در بی ‌چون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۱)
دریا دریا بماند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۲ می ۲۰۱۱)
بیخوابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۵ می ۲۰۱۱)
شب مشترک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۴ می ۲۰۱۱)
کبوتر طوقدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۵ آوریل ۲۰۱۱)
وهم سبز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۰ (۹ آوریل ۲۰۱۱)
قمار خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۰ (۲۶ مارس ۲۰۱۱)
پُل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۹ (۱٣ مارس ۲۰۱۱)
مهمان ناخوانده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
رقص ارغوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹ (۱ مارس ۲۰۱۱)
معراج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
ژورنالیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
سپاس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱)
شکار ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۱)
اغوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
باد خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۹ (۹ نوامبر ۲۰۱۰)
بيشتر بخوانید:  تاریخ مصرف - مرضیه شاه بزاز

https://akhbar-rooz.com/?p=7879 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More