نگاهی به وضعیت زنان در ایران و جهان(۱)؛ نابرابری جنسیتی تا به کی؟ – سهیلا وحدتی

زنان در مقایسه با مردان کجا ایستاده اند؟ وضعیت زنان در زمینه برابری با مردان نسبت به گذشته چقدر پیشرفت کرده است؟ اصولا پیشرفت چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟ آیا پیشرفت یک بعد دارد یا در ابعاد و زمینه های گوناگون تعریف می شود؟ زنان ایران نسبت به زنان جهان کجا ایستاده اند؟ مردان ایران نسبت به دیگر انسان های دنیا کجا ایستاده اند؟ در چه زمینه هایی پیشرفت داشته ایم و در چه زمینه هایی عقب مانده ایم؟ دیگر کشورها چه وضعیتی دارند؟