هادی خرسندی – بايگانی مطالب در سايت قديم اخبار روز

شعر زوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٨ (۱٣ اوت ۲۰۱۹)
ثواب امنیّتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۹)
نجفی خام پرستو شده بود
میترا دردسر او شده بود

ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٨ (۵ ژوئن ۲۰۱۹)
بجوئید ای عزیزان کاین کدام است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹٨ (۲٣ مارس ۲۰۱۹)
عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
خسته روزگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوريه ۲۰۱۹)
چنین گفت لوله کش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۷ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۹)
شاملو و شهبانو، خرسندی و نادرپور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
صیغه انعام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
من و کودک درونم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٨)
حسن بیکار و آیت الله خوش حساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
زن ایرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)
تا مائده رقصید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱٨)
خامنه ای در دادگاه ملی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۷ (۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
تغّزلی در رمضان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
شومنِ فلک زده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۰ می ۲۰۱٨)
درد دل با مومیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
چلّه سرآمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۷ (۱٨ آوريل ۲۰۱٨)
تو خدائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣۹۷ (۱۰ آوريل ۲۰۱٨)
صاحب زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۷ (۴ آوريل ۲۰۱٨)
دوبیتی های فضائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
ریسمان اتفاق و اتحاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱ مارس ۲۰۱٨)
پیام هادی خرسندی به بانوی بشدّت محجّبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوريه ۲۰۱٨)
طلبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٨)
حماسه دی ۹۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
من و «سی. اچ.» و آقای خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانويه ۲۰۱٨)
کرامات و معجزات حضرات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
شبی که من کاج شدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
حافظا من غم میخورم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
سوره زلزال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
تغزّلی در محرم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بکارت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
در ذوب آهن هنر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بحث شیرین چند همسری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۶ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷)
تاریخنویس است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
غزلی از کودکی حافظ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
کارگر کلیه فروش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
جوابی با شرمندگی به آقای میرفطروس!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
توضیح هادی خرسندی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۶ (۲٨ اوت ۲۰۱۷)
فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭!‬‬‬‬
یادبود –  تاریخ انتشار : ۵ شهريور ۱٣۹۶ (۲۷ اوت ۲۰۱۷)
ما‭ ‬اپوزیسیونتیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)
رجزخوانی استصوابی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
غم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئيه ۲۰۱۷)
اتمام حجت با خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئيه ۲۰۱۷)
شکایت‭ ‬قاتل‭!*‬
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹۶ (۵ ژوئيه ۲۰۱۷)
در ستایش لندن و گدای سر کوچه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)
روز انتخابات چه کردید؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
من با اینهمه خنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱۰ می ۲۰۱۷)
سوگندنامه ی ائمه اطهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
مسلمان مرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۶ (۱۶ آوريل ۲۰۱۷)
گزارش مکتبی مراسم اسکار!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۵ (٣ مارس ۲۰۱۷)
پیروز شد رژیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوريه ۲۰۱۷)
امید و انتظار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۵ (۹ ژانويه ۲۰۱۷)
مصاحبه با یک زندانی سیاسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۵ (۵ ژانويه ۲۰۱۷)
به عشق تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۵ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۶)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۵ (٣ دسامبر ۲۰۱۶)
در چهلم استیو جابز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
سفرنامه ی حضرت آقا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهريور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
نماز عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣۹۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
مرد با غیرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱٣۹۵ (۴ سپتامبر ۲۰۱۶)
سلف سرویس خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۵ (۲۹ اوت ۲۰۱۶)
«تو امشب میروی راه!»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهريور ۱٣۹۵ (۲٣ اوت ۲۰۱۶)
شوهر ننه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
غزل عنکبوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
برای سبای خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
شِق سوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۴ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۶)
زیارت نامه حضرت دروغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانويه ۲۰۱۶)
کربلای آنلاین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانويه ۲۰۱۶)
اهمیت لامپ در اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
سکولاریسم گیاهی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
کالچر بهتر است یا لنگویچ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
یوسف گم گشته پناهنده شد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
لمس بهشت و جهنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
دل و زبان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۴ (۲۹ اوت ۲۰۱۵)
کوچه ی معشوقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۴ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۵)
دکتر جان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۴ (٣۱ می ۲۰۱۵)
جدال عقل و دل در من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوريل ۲۰۱۵)
دین فروشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۴ (۱٨ آوريل ۲۰۱۵)
دال تو ام من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
ای اوباما …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)
طرف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹٣ (۹ اکتبر ۲۰۱۴)
فاینال الزمان!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
دلم صد سال تنها شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۴)
نشریه ی خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹٣ (۶ ژوئن ۲۰۱۴)
رباعیات متفرقه – بخش یک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
جنتی در دادگاه رژیم لائیک آینده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۲۹ آوريل ۲۰۱۴)
بلبل مکتبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹٣ (۲۰ آوريل ۲۰۱۴)
یار مبارز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۲ (۱۹ مارس ۲۰۱۴)
روضه ی رضوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۲ (۱۴ مارس ۲۰۱۴)
چپ سلطنت طلب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۲ (٨ مارس ۲۰۱۴)
معمای ملی ـ مذهبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوريه ۲۰۱۴)
کشک ساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۲ (۲۰ فوريه ۲۰۱۴)
مسخره ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوريه ۲۰۱۴)
نازنین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۲ (۷ فوريه ۲۰۱۴)
وصیتنامه ی ابومجتبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
نره خر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۹ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
منصور اسانلو، زندانی موفق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۲۱ آوريل ۲۰۱۰)
من و حضرت و خیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣٨۹ (۱۷ آوريل ۲۰۱۰)
کله‌ی نظام پاچه‌ی اسلام – هم صبح کنیم سرو و هم شام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣٨۹ (۱۱ آوريل ۲۰۱۰)
آیا حسین درخشان هم نامزد ندا بود؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
دو رباعی تازه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۰)
مثنوی آن زن هوسباز و شیرینکار و کارکشته !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨٨ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۰)
بیش از این ای هموطن ول معطلی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨٨ (۲ ژانويه ۲۰۱۰)
خفقان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨٨ (۲٨ دسامبر ۲۰۰۹)
عکس پاره‌ی امام در ماه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨٨ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۹)
شبی که من کاج شدم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣٨٨ (۱٨ دسامبر ۲۰۰۹)
ما جمله مجیدیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨٨ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۹)
برای مجید توکلی و روسری‌اش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣٨٨ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۹)
رنگ علف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨٨ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۹)
جواب کروبی به لاریجانی در باره تجاوز در زندان‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٨ (۱۵ اوت ۲۰۰۹)
ساته‌لات‌ اش را ببین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۷ (۵ فوريه ۲۰۰۹)
دوبیتی روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۷ (۲ ژانويه ۲۰۰۹)
ایرانیم و فاتح و سگمارس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣٨۶ (۱۶ ژوئيه ۲۰۰۷)
مینویسی و نمیاندیشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۵ (۲۱ ژانويه ۲۰۰۷)
نگاهی تازه به حجت الاسلام خاتمی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨۵ (۱۶ ژانويه ۲۰۰۷)
چرا دلکش به نفع ایرانیکا کنسرت نداد؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣٨۵ (۴ ژانويه ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=4950 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: