کنترل کارگری یا شورای مشارکتی؟ نقدی بر کتاب «کنترل کارگری از کمون تا امروز» – سعید رهنما

اگر درطول دوران سرمایه‌داری تاکنون در هیچ مکان وزمانی «کنترل کارگری» به‌معنی واقعی ــ درعمل ونه درشعار، و به‌طور پایدار و نه موقتی ــ نتوانسته به‌ وجودآید، چگونه می‌توان انتظار داشت که در شرایط امروزی با تمامیِ تغییرات و تحولات عظیمی که در سرمایه‌داری و تولید صنعتی، و در طبقه کارگر ایجاد شده، خودگردانی و کنترل کارگری را خواستار شویم؟