گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران در سال ١٣٩٩

در میان رویدادهای سال ١٣٩٩ هجری شمسی و سال پایانی این قرن، کشتار کولبران در کردستان توسط نیروهای اشغال‌گر جمهوری‌اسلامی جایگاه ویژه‌ایی را به خود اختصاص داده است.

در سال گذشته ۲۲۸ کولبر و کاسب‌کار در مرزهای کردستان جان خود را از دست داده و مصدوم شدند. طی ماه‌های بهمن و اسفند شمار زیادی از سرانِ شیاد و جنایت‌پیشه این رژیم اشغال‌گر با هدف تبلیغات “به اصطلاح انتخاباتی” به کردستان سفر کردند و هر کدام به شکلی بسیار فریب‌کارانه وعده ساماندهی کولبری را دادند. هم‌زمان با حضور آن‌ها در کردستان و بویژه حضور باقر قالیباف رئیس مجلس، اشغال‌گرانِ تحت امرشان هم‌چنان کولبران را زیر آتش سلاح‌های خود گرفتند و شمار بیشتری از کولبران در ماه‌های آخر سال جان خود را از دست داده و مجروح شدند.

کولبرنیوز ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان کولبران قربانی، سیاست‌های جنایت‌کارانه جمهوری‌اسلامی در کردستان را محکوم کرده و آرزوی بهبودی برای کولبران مجروح و مصدوم می‌کند. امیدواریم سال آینده به سال مبارزه متحدانه برای پایان دادن به کولبری و کشتار کولبران تبدیل شود. این امر  مهم ممکن نیست مگر با مبارزه متحد ما مردم آزادی‌خواه و مقاوم کردستان و سایر اقشار تهیدست در جامعه ایران و حمایت سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر در سراسر جهان.

مبارزه علیه کشتار کولبران و کولبری که بردگی مدرن است بخشی از مبارزه برای رفع تضاد طبقاتی حاکم و مبارزه برای رفع ستم ملی و استقرار جامعه‌ای شایسته انسان است. بیایید همه با هم صف این مبارزه را تقویت کنیم.

در ادامه توجه شما را به آمار گردآوری شده کولبر نیوز جلب می‌کنیم:

با استناد به آمار ثبت شده در کولبر نیوز در سال ۱۳۹٩ جمعاً ۲٢٨ کولبر و کاسبکار در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.

 • از این تعداد جمعاً ٧۵ کولبر معادل (%۳۲,۸۹) کشته و ١۵٣ کولبر معادل (%۶٧,١١) زخمی شده‌اند.
 • وضعیت کشته‌شدگان به این صورت می‌باشد،از مجموع ۷۵ کولبری که کشته شده‌اند جمعاً:
 • §        ۵۲  نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم.
 • §        ١ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع.
 • §        ٧ نفر بر اثر گرفتار شدن در برف و سرمازدگی.
 • §        ٧ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم ارتش ترکیه.
 • §        ۴ نفر بر اثر غرق شدن در رودخانه در حین کولبری.
 • §        ۴ نفر بر اثر حوادث بین جاده‌ای در مسیر کولبری کشته شده‌اند.
 • وضعیت زخمی شدگان به این صورت است، از مجموع ١۵٣ کولبری که زخمی شده‌اند جمعاً :
 • §        ۱٢٣ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم.
 • §        ۴ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم ارتش ترکیه.
 • §        ١٣ نفر بر اثر سقوط از کوه و ارتفاع.
 • §        ۶ نفر براثر انفجار مین‌های بجامانده از جنگ ایران و عراق.
 • §        ۵ نفر بر اثر ضرب و شتم توسط نیروهای هنگ‌مرزی رژیم.
 • §        ۲ نفر نیز بر اثر حوادث بین جاده‌ای در حین کولبری زخمی شده‌ است.
 • آمار کولبران کشتە و زخمی شدە در سال ١٣٩٩ با تفکیک استان‌ها به این صورت می‌باشد:
 • استان آذربایجان غربی جمعاً ۹٨ کولبرمعادل (%۴٢,٩٨) کشته و زخمی شده‌اند.
 • استان کردستان جمعاً ٧٢ کولبر معادل (%٣١,۵٨) کشته و زخمی شده‌اند.
 • استان کرمانشاه جمعاً ۵٢ کولبر معادل (%٢٢,٨٠) کشته و زخمی شده‌اند.
 • سایر استان‌ها جمعاً ۶ کاسبکار معادل (%٢,۶٢) کشته و زخمی شده‌اند.
 • آمار کولبرانی که در سال ١٣٩٩ کشته و زخمی شده‌اند با تفکیک ماه‌های سال به این شرح می‌باشد:
 • فروردین ماه جمعاً ۴ کولبر معادل (%١,٧۵) کشته و زخمی شده‌اند.
 • اردیبهشت ماه جمعاً ۲۵ کولبر معادل (%١٠,٩٧) کشته و زخمی شده‌اند.
 • خرداد ماه جمعاً ٣٠ کولبرمعادل (%١٣,١۶) کشته و زخمی شده‌اند.
 • تیرماه جمعاً ۲١ کولبر معادل (%٩,۲١) کشته و زخمی شده‌اند.
 • مردادماه جمعاً ۲٣ کولبر معادل (%١٠,٠٨) کشته و زخمی شده‌اند.
 • شهریورماه جمعاً ٢٧ کولبر معادل (%١١,٨۴) کشته و زخمی شده‌اند.
 • مهرماه جمعاً ١٧ کولبر معادل (%٧,۴۵) کشته و زخمی شده‌اند.
 • آبان‌ماه جمعاً ١٩ کولبر معادل (%٨,٣٣)کشته و زخمی شده‌اند.
 • آذرماه جمعاً ١٣ کولبر معادل (%۵,٧٠) کشته و زخمی شده‌اند.
 • دی‌ماه جمعاً ۲۰ کولبر معادل (%٨,٧٧) کشته و زخمی شده‌اند.
 • بهمن‌ماه جمعاً ١۶ کولبر معادل (%٧) کشته و زخمی شده‌اند.
 • اسفندماه جمعاً ۱٣ کولبر معادل (%۵,٧٠) کشته و زخمی شده‌اند.
محل و علت زخمی شدنمحل و علت کشتە شدنتاریخمحل تولدنام و نام خانوادگیردیف
 ماکو/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٨/٠١/١٣٩٩ماکوبرهان جنکانلو١
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢١/٠١/١٣٩٩چالدرانعسگر محمدی٢
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٣/٠١/١٣٩٩بانەشیخە احمدپور٣
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۴/٠١/١٣٩٩چالدرانمجید برایی۴
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۴/٠٢/١٣٩٩سردشتمحمد ابراهیم زادە۵
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۴/٠٢/١٣٩٩بانەمحمود مرادی۶
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١۵/٠٢/١٣٩٩چالدرانصدیق احمدی٧
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٠/٠٢/١٣٩٩بانەکیوان کوثری٨
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/٠٢/١٣٩٩بانەلقمان چهارگوشە٩
بانە/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/٠٢/١٣٩٩بانەمنصور چهار گوشە١٠
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/٠٢/١٣٩٩بانەمیثم محمدی١١
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٣/٠٢/١٣٩٩سردشتکامران مولانیا١٢
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۴/٠٢/١٣٩٩چالدرانرضا سرشیری١٣
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۴/٠٢/١٣٩٩چالدرانمناف حسن زادە١۴
چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۴/٠٢/١٣٩٩چالدرانبهزاد رمضانی١۵
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/٠٢/١٣٩٩پاوەنوزاد١۶
 اشنویە/غرق شدن در رودخانە٢۶/٠٢/١٣٩٩اشنویەآرام مولودی١٧
 خوی/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە٢٨/٠٢/١٣٩٩خویبهرام یوسفی١٨
خوی/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە ٢٨/٠٢/١٣٩٩خویشمس الدین عمرپور١٩
 روانسر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٣٠/٠٢/١٣٩٩روانسربهزاد صالحی٢٠
 اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٣١/٠٢/١٣٩٩اشنویەصفر پیل افکن٢١
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩جوانرودکیهان٢٢
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩جوانرودسالار٢٣
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩روانسرزکریا٢۴
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩سروآبادمحمد امینی٢۵
سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩سردشتمنصور٢۶
 قائمشهر/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٣١/٠٢/١٣٩٩سقزسینا مام سلیمی٢٧
سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٢/١٣٩٩سردشتبختیار٢٨
 چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە٣١/٠٢/١٣٩٩چالدرانقادر یادسار٢٩
 ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠۴/٠٣/١٣٩٩ارومیەارسلان احمدی٣٠
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠٣/١٣٩٩ارومیەتوران احمدی٣١
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠٣/١٣٩٩ارومیەردوان احمدی٣٢
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠۵/٠٣/١٣٩٩سردشتکامران گولان٣٣
 خوی/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠٨/٠٣/١٣٩٩خویمحسن درویش زادە٣۴
 خوی/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠٨/٠٣/١٣٩٩خویابراهیم جورج دیزج٣۵
 بروجرد/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠٨/٠٣/١٣٩٩سقزهادی گلابی٣۶
پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠٣/١٣٩٩پیرانشهررسول چیلک٣٧
پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠٣/١٣٩٩پیرانشهرکامیل گوهری٣٨
پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠٣/١٣٩٩پیرانشهرکامل گوهری٣٩
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٩/٠٣/١٣٩٩سردشتعلی خضرزادە۴٠
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۴/٠٣/١٣٩٩چالدرانسجاد دالایی میلان۴١
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۵/٠٣/١٣٩٩بانەعلی معارفی۴٢
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١۵/٠٣/١٣٩٩نوسودهیمن مظفری۴٣
سقز/ ضرب و شتم توسط هنگ مرزی ١۵/٠٣/١٣٩٩سقزمحمد رستمی۴۴
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٧/٠٣/١٣٩٩سردشتعمر مصلحتی۴۵
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٧/٠٣/١٣٩٩سردشتامید کوشیار۴۶
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٧/٠٣/١٣٩٩سردشتعبدالرحمان شآیقی۴٧
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٨/٠٣/١٣٩٩سردشتهاوبیر  ابراهیمی۴٨
محل و علت زخمی شدنمحل و علت کشتە شدنتاریخمحل تولدنام و نام خانوادگیردیف
سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٨/٠٣/١٣٩٩سردشتعثمان صالحی۴٩
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٨/٠٣/١٣٩٩سردشتابراهیم رسولی۵٠
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٨/٠٣/١٣٩٩سردشتارسلان عبدالهی۵١
 ماکو/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٨/٠٣/١٣٩٩ماکوفرهاد کچانلو۵٢
سقز/ بر اثر انفجار مین ١٨/٠٣/١٣٩٩سقزحیدر علیاری۵٣
ارومیە/ بر اثر انفجار مین ٢۵/٠٣/١٣٩٩ارومیەقابیل مرجانی راد۵۴
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/٠٣/١٣٩٩سردشترسول حسن زادە۵۵
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/٠٣/١٣٩٩بانەهادی راستی۵۶
 سلماس/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە٢٧/٠٣/١٣٩٩سلماساورهان گورور۵٧
سلماس/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە ٢٧/٠٣/١٣٩٩سلماسسعید گورور۵٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠٣/١٣٩٩ثلاث باباجانیایوب رستمی۵٩
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٢/٠۴/١٣٩٩بانەجمیل هفتاش۶٠
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠۵/٠۴/١٣٩٩چالدرانقاسم سربازی۶١
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠۶/٠۴/١٣٩٩چالدرانشاکر بروکی میلان۶٢
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۶/٠۴/١٣٩٩چالدرانحسن بروکی میلان۶٣
 ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠٨/٠۴/١٣٩٩ارومیەسالم سلیمان نژاد۶۴
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۴/١٣٩٩ارومیەداود مجیدیان۶۵
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۴/١٣٩٩جوانرودعارف خدادادی۶۶
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۴/١٣٩٩ثلاث باباجانیجمیل عبدی۶٧
اورامانات/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۴/١٣٩٩مریوانتوفیق رستاد۶٨
اورامانات/ سقوط از کوە ٠٩/٠۴/١٣٩٩نودشەفواد ضیایی۶٩
 اورامانات/ بر اثر غرق شدن در آب١۶/٠۴/١٣٩٩ثلاث باباجانیآیت یوسفی٧٠
اورامانات/ بر اثر سقوط از کوە ١٩/٠۴/١٣٩٩مریوانحمدی٧١
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٩/٠۴/١٣٩٩صومابرادوستحکمت احمدی٧٢
 ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٩/٠۴/١٣٩٩صومابرادوستشمزین احمدی٧٣
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٩/٠۴/١٣٩٩صومابرادوستروشن جهانگیری٧۴
 پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٩/٠۴/١٣٩٩پیرانشهرابراهیم ابوبکری٧۵
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٩/٠۴/١٣٩٩چالدرانزیاد اثباتی٧۶
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣٠/٠۴/١٣٩٩چالدرانرامین بلخکانلو٧٧
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣٠/٠۴/١٣٩٩بوکانمکائیل خسروی٧٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣٠/٠۴/١٣٩٩روانسرامید محمدی٧٩
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠۴/١٣٩٩چالدرانویسی  حسین نژاد٨٠
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۶/٠۵/١٣٩٩بانەآزاد شریفی٨١
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۶/٠۵/١٣٩٩بانەعلی حسینی٨٢
 نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٠٩/٠۵/١٣٩٩ثلاث باباجانیوزیر محمدی٨٣
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٠/٠۵/١٣٩٩چالدرانرضا پوراسماعیل٨۴
 چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە١۵/٠۵/١٣٩٩چالدرانابراهیم بایکار٨۵
 مریوان/تصادف در مسیر کولبری١۶/٠۵/١٣٩٩مریوانخالد غفوری٨۶
نوسود/کتکاری توسط نیروهای نظامی ١٧/٠۵/١٣٩٩پاوەمبین حسینی٨٧
مریوان/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/٠۵/١٣٩٩مریوانآرمین احمدی٨٨
نوسود/ کتکاری توسط نیروهای رژیم ٢٢/٠۵/١٣٩٩ثلاپ باباجانیرضا عبداللهی٨٩
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٣/٠۵/١٣٩٩بانەهادی خدری٩٠
 ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢۵/٠۵/١٣٩٩ارومیەسراج احمدی٩١
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۵/٠۵/١٣٩٩ارومیەامران کنعانی٩٢
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۵/٠۵/١٣٩٩ارومیەمخمور احمدی٩٢
 زنجان/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢۶/٠۵/١٣٩٩ماکوعلی اشرفیان٩۴
 زنجان/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢۶/٠۵/١٣٩٩ماکوباران باشام٩۵
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/٠۵/١٣٩٩ارومیەسلمان محمودیان٩۶
محل و علت زخمی شدنمحل و علت کشتە شدنتاریخمحل تولدنام و نام خانوادگیردیف
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٨/٠۵/١٣٩٩ثلاث باباجانیسعدی میرزایی٩٧
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩بانەیادگار شیخی٩٨
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩بانەکامران پاوان٩٩
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩بانەابراهیم زیوی١٠٠
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩بانەعلی کیلە١٠١
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩چالدرانتورج محمدپور میلان١٠٢
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۵/١٣٩٩پاوەآرمان محمدی١٠٣
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠١/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانیبهروز مرادی١٠۴
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٣/٠۶/١٣٩٩نوسودجعفر رمضانی١٠۵
پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠۶/١٣٩٩پیرانشهرمحمد سلیمی١٠۶
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانیقانع بهرامی١٠٧
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠۶/١٣٩٩مریوانعلی رنجبر١٠٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠۶/١٣٩٩مریوانناجی١٠٩
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۶/١٣٩٩سردشتخدر١١٠
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠۶/١٣٩٩سروآبادنریمان سبحانی١١١
خوی/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١١/٠۶/١٣٩٩خویسودین کلاشی١١٢
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٢/٠۶/١٣٩٩سردشتزانست حسن نژاد١١٣
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٢/٠۶/١٣٩٩سردشتزانکو احمدی١١۴
 سردشت/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٢/٠۶/١٣٩٩سردشتسروش مکاری١١۵
 پیرانشهر/شلیک مستقیم نیروهای رژیم١٢/٠۶/١٣٩٩پیرانشهرجلال خضری١١۶
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٢/٠۶/١٣٩٩روانسرحمید حسینی١١٧
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٣/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانیمحمد. ن١١٨
پاوە/تصادف در بین مسیر کولبری ١٧/٠۶/١٣٩٩جوانرودحسین ویسی١١٩
پاوە/تصادف در بین مسیر کولبری ١٧/٠۶/١٣٩٩جوانرودصابر ویسی١٢٠
نوسود/سقوط از ارتفاع در حین فرار ١٧/٠۶/١٣٩٩پاوەمانی هاشمی١٢١
 چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە٢٢/٠۶/١٣٩٩ماکوشهرام محمدی١٢٢
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٢/٠۶/١٣٩٩ماکونادر صالحی١٢٣
چالدران/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە ٢٢/٠۶/١٣٩٩ماکوجعفر رهبری١٢۴
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٣/٠۶/١٣٩٩بانەبارزان١٢۵
 اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٣/٠۶/١٣٩٩اشنویەصلاح  عیسی زادە١٢۶
چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/٠۶/١٣٩٩چالدرانمحی الدین دودکانلو١٢٧
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانیآیت خدایاری١٢٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانیهدایت١٢٩
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٣١/٠۶/١٣٩٩ثلاث باباجانینامدار١٣٠
اورامانات/سقوط از کوە ٠١/٠٧/١٣٩٩مریوانکاوە عبدی١٣١
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠٧/١٣٩٩مریوانصوهیب فردوسی١٣٢
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠٧/١٣٩٩بانەکیوان قادرپور١٣٣
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٧/٠٧/١٣٩٩سقزرحیم ایرجی١٣۴
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٧/٠٧/١٣٩٩سردشتابراهیم رسولیان١٣۵
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٩/٠٧/١٣٩٩سردشتمهدی رسولزادە١٣۶
 بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٢/٠٧/١٣٩٩سردشتمهدی زارعی١٣٧
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٢/٠٧/١٣٩٩نودشەاسد نودشە١٣٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٩/٠٧/١٣٩٩نوسودکمال میرزایی١٣٩
 ماکو/ تعقیب و گریز نیروهای رژیم١٩/٠٧/١٣٩٩ماکورسول قادری١۴٠
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/٠٧/١٣٩٩سردشترحمت امینی١۴١
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٢/٠٧/١٣٩٩ثلاث باباجانیوزیر ویسی١۴٢
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٢/٠٧/١٣٩٩بانەمحمد١۴٣
 سقز/تعقیب و گریز نیروهای رژیم٢۴/٠٧/١٣٩٩سقزهیوا وکیلی١۴۴
محل و علت زخمی شدنمحل و علت کشتە شدنتاریخمحل تولدنام و نام خانوادگیردیف
 کرمانشاە/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢۴/٠٧/١٣٩٩مریواناسماعیل نوروزی١۴۵
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٧/٠٧/١٣٩٩چالدرانامین شمس١۴۶
بانە/ شکنجە توسط نیروهای رژیم ٢٨/٠٧/١٣٩٩بانەیاسین فکری١۴٧
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠٨/١٣٩٩بانەباسط محمدی١۴٨
پیرانشهر/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠٨/١٣٩٩پیرانشهرحمید احمدی١۴٩
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/٠٨/١٣٩٩سردشتآوارە فتحی١۵٠
ارومیە/ شلیک مستقیم  نیروهای ترکیە ١٠/٠٨/١٣٩٩ارومیەمصلح قاسمی١۵١
 ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە١٠/٠٨/١٣٩٩ارومیەمسلم قاسمی١۵٢
نوسود/ بر اثر نفجار مین ١١/٠٨/١٣٩٩نوسودلقمان رحیمی١۵٣
 قطور/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٢/٠٨/١٣٩٩قطورسیاوش کورەسنی١۵۴
قطور/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٢/٠٨/١٣٩٩قطورایوب حسینی١۵۵
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٢/٠٨/١٣٩٩سردشتهدایت حسینی١۵۶
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١۴/٠٨/١٣٩٩جوانرودسینا کرمی١۵٧
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۵/٠٨/١٣٩٩چالدرانحسن دلایی میلان١۵٨
 چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی١۶/٠٨/١٣٩٩چالدرانکمال علم هولی١۵٩
پیرانشهر/ بر اثر انفجار مین ١٧/٠٨/١٣٩٩پیرانشهرصابر خضری١۶٠
نوسود/ بر اثر انفجار مین ١٨/٠٨/١٣٩٩پاوەرزگار حسینی١۶١
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/٠٨/١٣٩٩بانەنجمە مرادی١۶٢
 هورامان/شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٧/٠٨/١٣٩٩هورامانسعدی رستم زادە١۶٣
 اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٨/٠٨/١٣٩٩اشنویەوسیم فردین زادە١۶۴
 اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی٢٨/٠٨/١٣٩٩سلماسهاکان محمدزادە١۶۵
 سقز/تعقیب و گریز نیروهای رژیم٢٩/٠٨/١٣٩٩سقزیحیی سامان جوشنی١۶۶
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۴/٠٩/١٣٩٩پاوەداریوش ولدبیگی١۶٧
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠٩/١٣٩٩کامیارانرضآ یوسفی١۶٨
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠۵/٠٩/١٣٩٩جوانرودامید رحیمی١۶٩
ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٩/٠٩/١٣٩٩صوما برادوصتایهان خدری١٧٠
 مشهد/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٠/٠٩/١٣٩٩سقزسیامک کریمی١٧١
سردشت/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٠/٠٩/١٣٩٩سردشتشیروان موسی پناە١٧٢
بانە/ سقوط از کوە ١٠/٠٩/١٣٩٩بانەخدر رسولی١٧٣
 زابل/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٣/٠٩/١٣٩٩بانەبهزاد محمدی١٧۴
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١۵/٠٩/١٣٩٩جوانرودامید احمدی١٧۵
 سلماس/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی١٧/٠٩/١٣٩٩سلماسفرزاد سعدون زادە١٧۶
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ١٨/٠٩/١٣٩٩ثلاث باباجانیامیر الاهی١٧٧
اورامانات/ بر اثر انفجار مین ٢٠/٠٩/١٣٩٩مریوانعباس ابراهیمی١٧٨
بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٢٧/٠٩/١٣٩٩بانەجمیل احمدپور١٧٩
مریوان/ سقوط از کوە در حین کولبری ٠٧/١٠/١٣٩٩مریواندانیال درزیان١٨٠
نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ٠٨/١٠/١٣٩٩ثلاث باباجانیرضا محمدی١٨١
نوسود/سقوط از کوە در حین کولبری ٠٨/١٠/١٣٩٩ثلاث باباجانیعبدالکریم محمدی١٨٢
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١٢/١٠/١٣٩٩نوسودپیام سهرابی١٨٣
مریوان/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١٩/١٠/١٣٩٩سنندجامید صالحی١٨۴
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٢/١٠/١٣٩٩نوسودعرفان عزیزیانی١٨۵
نوسود/ضرب و شتم توسط نیروهای رژیم ٢٣/١٠/١٣٩٩نوسودحمزە محمدی١٨۶
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢۵/١٠/١٣٩٩نوسودآریا خالدی١٨٧
 بانە/ ایست قلبی در حین تعقیب و گریز٢٧/١٠/١٣٩٩بانەمحمد احمدی١٨٨
بانە/سقوط از کوە ٢٨/١٠/١٣٩٩بانەعثمان خ١٨٩
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٨/١٠/١٣٩٩جوانرودآمانج١٩٠
 بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی٢٩/١٠/١٣٩٩بانەیوسف فتاح زادە١٩١
 ارومیە/ گرفتار شدن زیر بهمن٢٩/١٠/١٣٩٩صومابرادوستمتین خدری١٩٢
محل و علت زخمی شدنمحل و علت کشتە شدنتاریخمحل تولدنام و نام خانوادگیردیف
 ارومیە/ گرفتار شدن زیر بهمن٢٩/١٠/١٣٩٩صومابرادوستیاور خدری١٩٣
 ارومیە/گرفتار شدن زیر بهمن٢٩/١٠/١٣٩٩صومابرادوستبیلند خدری١٩۴
 ارومیە/گرفتار شدن زیر بهمن٢٩/١٠/١٣٩٩صومابرادوستمولایی خدری١٩۵
 ارومیە گرفتار شدن زیر بهمن٢٩/١٠/١٣٩٩صومابرادوستفرات خدری١٩۶
بانە/ سقوط از کوە ٢٩/١٠/١٣٩٩بانەعثمان حسن پور١٩٧
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/١٠/١٣٩٩ثلاث باباجانیباسط  م١٩٨
بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٩/١٠/١٣٩٩بانەعبداللە فرج پناە١٩٩
بانە/سقوط از کوە ٠٧/١١/١٣٩٩بانەواحد محمدی٢٠٠
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٠٩/١١/١٣٩٩نوسودامیر ویسی٢٠١
 بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی١٣/١١/١٣٩٩بانەهاشم حسنی٢٠٢
مریوان/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١٣/١١/١٣٩٩مریوانهادی رضایی٢٠٣
 سردشت/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی١۵/١١/١٣٩٩سردشتخالد احمدپور٢٠۴
بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١۶/١١/١٣٩٩بانەرئوف دارینە٢٠۵
بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١۶/١١/١٣٩٩بانەرزگار رحیمی٢٠۶
بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١۶/١١/١٣٩٩بانەابوبکر نادری٢٠٧
بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١۶/١١/١٣٩٩بانەکامران احمدی٢٠٨
بانە/ سقوط از کوە در حین کولبری ١٧/١١/١٣٩٩مهابادمولود عبداللهی٢٠٩
بانە/سقوط از کوە در حین کولبری ١٧/١١/١٣٩٩بانەجبار احمدی٢١٠
 مریوان/ سقوط از کوە در حین کولبری٢٣/١١/١٣٩٩مریوانآرام جاتن٢١١
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢۶/١١/١٣٩٩جوانرودر محمدی٢١٢
مریوان/سقوط از کوە در حین کولبری ٢٧/١١/١٣٩٩مریوانیوسف مالیان٢١٣
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٧/١١/١٣٩٩روانسرسیوان شیرمحمدی٢١۴
 بانە/ بر اثر یخ زدگی در حین کولبری٢٩/١١/١٣٩٩بوکانشهرام قادری٢١۵
 سردشت/ غرق شدن در رودخانە٠٣/١٢/١٣٩٩سردشتاسکندر محمد٢١۶
 سردشت/ غرق سدن در رودخانە٠٣/١٢/١٣٩٩سردشتابوبکر محمدی٢١٧
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٠٩/١٢/١٣٩٩پاوەمحمد٢١٨
 چالدران/ سرمازدگی در حین کولبری١٣/١٢/١٣٩٩چالدرانابراهیم پورمحمد٢١٩
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١٨/١٢/١٣٩٩ثلاث باباجانیحجت قضاوت٢٢٠
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ١٨/١٢/١٣٩٩ثلاث باباجانیسالار شعری٢٢١
بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/١٢/١٣٩٩بانەجمیل احمدپور٢٢٢
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٠/١٢/١٣٩٩ثلاث باباجانیسهراب یوسفی٢٢٣
بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٣/١٢/١٣٩٩بانەسوران رشیدپور٢٢۴
 ارومیە/تیراندازی نیروهای ترکیە٢٣/١٢/١٣٩٩قطوربرهان سلیمی٢٢۵
نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٣/١٢/١٣٩٩روانسرحکیم حسینی٢٢۶
بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٧/١٢/١٣٩٩بانەبیستون محمدپور٢٢٧
بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ٢٧/١٢/١٣٩٩بانەسلام مالتە٢٢٨

https://akhbar-rooz.com/?p=107739 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More