رژیم و سوپاپ اطمینان هایِ خودی و غیرخودی! – محمد هادی

رژیم در دوران بعد از اعتراضات 96 و 98 بخوبی میداند که مشکل مردم در تحمل آخوندها و شرایط موجود، دیگر عدم آگاهی و کمبود افشاگری در عدم مشروعیت و فساد و فرسوده گی نظام نیست و در این زمینه آخوندها-توسط خبرچین و جاسوسان مذکر و مونث...

رژیم در دوران بعد از اعتراضات ۹۶ و ۹۸ بخوبی میداند که مشکل مردم در تحمل آخوندها و شرایط موجود، دیگر عدم آگاهی  و کمبود افشاگری در عدم مشروعیت و فساد و فرسوده گی نظام نیست و در این زمینه آخوندها-توسط خبرچین و جاسوسان مذکر و مونث خود-بخوبی میدانند که مردم در تاکسی و اتوبوس و مترو ها و معابر عمومی، فحش و ناسزاهایی نیست  که نثار سران قد و نیم و فقیه تمام قد نظام نکنند! آنچه که علی الحساب بازدارنده و ترمز حرکت و قیام مردم علیه آخوندهاست بیشتر و قبل از هر چیز، عدم تعادل قدرت موقتی و شکننده بین مردم و رژیم میباشد

رژیم آخوندها بعد از چهار دهه جا خوش کردن در قدرت-بدون برخورداری از اقتدار و اعتماد به نفس و ثبات در حد رژیم های عادی-هنوز به مسائل دورِ و بَرِ خود و مسائل مختلف اجتماعی و حتی صنفی، با عینک امنیتی نگاه و برخورد میکند. رژیم بر خلاف بسیاری از دیگر حکومتها، که تلاش برای بهبود شرایط زندگی و رفاه شهروندان خود دارند، بیشترین هم و غم آخوندها، ماندن در قدرت به هر قیمت میباشد! رژیم برای تداوم حاکمیت خود از همه ترفندها و حقه بازی های داخلی و خارجی استفاده و سوء استفاده میکند. در خارج خط اصلی تبلیغاتی رژیم، کماکان بر استمرار تبلیغات منفی  و زشت نشان دادن نیروهای اپوزیسیون کوک بوده و بطور ضمنی و تکمیلی، صادرات اپوزیسیونِ ساختگی و آبکی از هر تیپ و قماشی بخارج میباشد. در میان اعضای اپوزیسیون صادراتی آخوندها، علیرغم تنوع و تفاوتِ خطی و شخصیتی و پروژه ای، همصدایی و وحدت کلمۀ آنها در پیشبرد طرح و نقشه های رژیم-بعنوان مثال در پروژۀ ترساندن مردم از سرنگونی رژیم- به قدری است که انگار آخوندها در ژن سیاسی آنها دخالت و خط و خطبۀِ حفظ نظام را با تاکید کُد گذاری کرده است! بطوریکه این پرندگان و چرنده گان سفرۀ نظام، ظاهراً در خارج و بیرون از رژیم هستند ولی در واقع  رژیم هنوز از جسم و جان و ذهن آنها خارج نشده است!

در سطح مسائل داخلی، رژیم در برخورد با مشکلات اقتصادی، از کمبود و گرانی سرسام آور مایحتاج مردم تا مرز نرسیدن به نقطۀ انفجار-ضمن مقصر دانستن استکبار جهانی در اعمال و تشدید تحریم ها-برای سرگرم و سرکار گذاشتن مردم استفاده میکند در اتخاذ و پیشبرد اینگونه سیاستهای ریاضتی و ضدمردمی، آخوندها بعضاً بر این باورند که در دوران شاه، مردم از سر سیری بود که خواهان آزادی و نهایتا سرنگونی رژیم پهلوی شدند بهمین دلیل آخوندها از فردای بقدرت رسیدن تلاش نمودند تا بر خلاف رفاه نسبی زمان شاه، مردم را چنان درگیر نان و آب و کوپن و بالا و پایین رفتن دلار و . . . کنند تا هیچ موقع هوس میوۀ ممنوعه آزادی نکنند بهمین دلیل است که اولین و مهمترین شکایت اکثر مردم از داخل ایران، قبل از هر چیز از بیداد گرانی و نگرانی از صعود شبانه روزی قیمت هاست!

رژیم در کنار صادرات اپوزیسیون خودی بخارج و مشغول داشتن مردم به مسائل معیشتی در داخل، همزمان از جاسازی و ساختن سوپاپ های اطمینان برای تخلیه روانی و خشم و نفرت مردم بجان آمده غافل نبوده و نیست در این زمینه آخوندها در کنار سوپاپ اطمینان های خودی و همیشگی خود، به نظر میرسد که در این زمینه دست به دسیسه بازی دیگری نیز میزنند بدین شکل که به بعضی از فعالین غیرخودی در عرصه های فرهنگی-اجتماعی-سیاسی، در استفاده از  رسانه های رو بخارج، آگاهانه امکان فعالیت و مخالفت میدهند تا بدین ترتیب و بطور غیر منصفانه سایه شک و تردید-در سوپاپ اطمینان رژیم بودن را-بر آنها بیاندازد! و این بخودی خود ظلم مضاعفی است بر کسانی که ناخواسته و ندانسته گرمی بخش معرکه گیری آخوندها میشوند! والا چگونه ممکن است کسانی که صدای آنها در داخل بگوش کسی نمیرسد و فریاد و اعتراض شان از چهار دیواری خانه بیرون نمیرود جرئت و اجازه دارند تا از کنج همان خانۀ تحت نظر و شنود، با رسانه های گوناگون در خارج مصاحبه و افشاگری کنند! و یا اینکه با موبایل خود از داخل زندانهای مخوف آخوندها، با رسانه های خارج تماس بگیرند! رژیم در برخورد با مخالفان-با برخورداری از حس  بویایی بالا و حیوانی خود- دو دو تا چهارتا و چرتکه و ماشین حساب خاص خود را دارد تا حدی که بعضاً و عمداً، محافل بیرون از خود را دچار شک و تردید و تحلیل های نادرست میکند! کارکرد کلی سوپاپ های اطمینان، بدین شکل است که آنها حرفهایی-که ظاهراً برای بسیاری حرام و خلاف هستند را- با خیال راحت بزنند تا ضمن خالی نمودن دق دلی  و خنک شدن دل مردم، آخوندها نیز بتوانند بطور تزئینی پُز آزادی بیان بدهند! البته ناگفته نماند که در کلیه اینگونه افشاگری ها، همگی شرکت کنندگان با رعایت خط قرمز رژیم میدانند که قرار نیست از مقام معظم رهبری در رهبری جنایت و غارت نامی برده شود!

رژیم در دوران بعد از اعتراضات ۹۶ و ۹۸ بخوبی میداند که مشکل مردم در تحمل آخوندها و شرایط موجود، دیگر عدم آگاهی  و کمبود افشاگری در عدم مشروعیت و فساد و فرسوده گی نظام نیست و در این زمینه آخوندها-توسط خبرچین و جاسوسان مذکر و مونث خود-بخوبی میدانند که مردم در تاکسی و اتوبوس و مترو ها و معابر عمومی، فحش و ناسزاهایی نیست  که نثار سران قد و نیم و فقیه تمام قد نظام نکنند! آنچه که علی الحساب بازدارنده و ترمز حرکت و قیام مردم علیه آخوندهاست بیشتر و قبل از هر چیز، عدم تعادل قدرت موقتی و شکننده بین مردم و رژیم میباشد. بهمین دلیل است که بدون نگرانی از افشاگری ها، تمامی هوش و حواس آخوندها به این جمع و تمرکز دارد که به مردم بجان آمده، کوچکترین فرصت اعتراضات غیر قابل کنترل و قابل اشتعال را ندهد! چرا که بخوبی میداند کوچکترین رگبار اعتراضات میتواند بسرعت به سیلابی خانه برانداز بدل گردد! از سوی دیگر و برخلاف تبلیغات خط دار، در ترساندن مردم از کشتار عمومی و حمام خون راه انداختن آخوندها،  بعید به نظر میرسد که رژیم چندان توان سرکوب گسترده و طولانی مدت –بدلیل شرایط خاص و بحرانی بین المللی و نداشتن نیروی انسانی گسترده و تا به آخر وفادار و خالی بودن خزانه و توپخانه ایدئولوژی و دین فروشی-را داشته باشد! رژیم قادر نیست در شرایط بحرانی نیروی های سرکوبگر خود را بطور مستمر وطولانی مدت در کوچه و خیابان ها و در میان مردم نگاه دارد بهمین دلیل تمام توان و تلاش آخوندها و نقطه قوت آنها تاکنون، در سرکوب ضربتی اعتراضات و عدم سرایت آنها به دیگر نقاط بوده است!

روند اوضاع و احوال در داخل چنان در بن بست و نابسامان و درهم ریخته است که هم رژیم و هم مردم هر دو بنوعی میدانند که شرایط فعلی نمیتواند ادامه داشته باشد و آینده نه چندان دور آبستن بسی حوادث و اتفاقات تعیین کننده میباشد و در این میان جدا از چند در صد از حامیان و جیره خواران ریز و درشت رژیم، اکثریت مردم هنوز با آخوندها بسیاری مسائل لاینحل و حسابهای تصفیه نشده دارند! و رژیم با آگاهی از تراکم خشم و نفرت  مردم-بخصوص زنان و جوانان-است که با کوچکترین اعتراضات بمثابه جنگ مرگ و زندگی برخورد میکند!

در استمرار سیاست سرکوب در داخل، رژیم در سیاست خارجی بعد از روی کار آمدن بایدن برآن است که مانند گذشته و بدون پرداخت بهاء و تن دادن به الزامات و قرارداد های بین المللی، سیاست خر و خرما خواهی سابق و همیشگی خود را ادامه دهد و همزمان با ملاقات و مذاکرات پنهانی با مقامات آمریکایی، بتواند در ظاهر همچنان  ژست و پُز ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بدهد! آخوندها با مردرندی خیال آن دارند که از رودخانه روابط بین المللی، شاه ماهی مشکل گشای خود را-بدون خیس شدن و پرداخت بهاء-صید کنند غافل از اینکه اینبار تیم بایدن با انبوهی از تجارب رئیس جمهورهای ماقبل خود در رابطه با رژیم، با اضافه نمودن رعایت حقوق بشر، بر شرط و شروط های باقیمانده از لیست درخواست های ترامپ و یارگیری و تشکیل اجماع جهانی علیه رژیم، خواستار مذاکرات علنی، آنهم در سطح مراکز واقعی قدرت و بیت رهبری-نه مستخدم و مترسک هایی  نظیر ظریف و روحانی-هستند! و این برای رژیم-که تاکنون پشت بهانه اینکه ما با ترامپ، قاتل قاسم مذاکره نمیکنیم یعنی انتخاب بین مرگ یا خودکشی! به نظر میرسد که دوران بند بازی و مفتخوری آخوندها بسر آمده است و خامنه ای بعنوان ناخدای بیخدای کشتی نظام، بایستی در انتظار بسی باد و طوفانهای آخوند برانداز باشد!

محمد هادی-آمریکا

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=108229 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
دوست
دوست
جمعه, ۶ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

واقعا از سایت شما متعجب شدم که سیاهه ای اینچنین بی مایه را منتشر کردید. تا زمانی که رژیم ولایت فقیه مخالفینی از این دست داشته باشد، که بجای روشنگری با فحش های آبکی دل خود خنک می کنند و از آن بدتر به امان زاده واشنگتن دخیل بسته اند، آب از آب تکان نخواهد خورد.
شما چگونه در کنار مقالات رفقای فرهیخته داخل و خارج و یا فعالان سیاسی-اقتصادی میهن دوست که راهکارهای سیاسی-اقتصادی ارائه می دهند برای برون رفت کشور از منجلابی که به دستور نهادهای مالی اربابان همین دخیل بستگان بدان گرفتار آمده، چنین سیاهه ای را جا می دهید؟

محسن کوشا
محسن کوشا
شنبه, ۷ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲
پاسخ  دوست

همین ؟
این هم شد نقد ؟
یک ـ این اولین بار نیست که اخبار روز مقاله ی این نویسنده را منتشر کرده ست.
دو ـ شما هم مقاله ای بنویسید و این نوشته را نقد کنید.
سه ـ یا در همین جا نظر خود را برای نویسنده و خوانندگان بنویسید.
چهار ـ با مراجعه به نوشته های قبلی نویسنده خواهید دید که در زیر بعضی از نوشته های ایشان یادداشت های طولانی در حد یک مقاله وجود دارد.
پنج ـ نظر ها و سلیقه ها متفاوت ست باید صبور و بود احترام گذشت.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More