نامه ی صدها تن از نویسندگان و شاعران به مقامات: آزادی بیان و قلم جرم نیست!

صدها تن از نويسندگان، شاعران و اهالی مستقل قلم و فرهنگ در نامه ای خطاب به مقامات قضايی و اجرايی کشور با هشدار نسبت به وضعيت خطرناک بکتاش آبتين که به بيماری کرونا مبتلا شده، خواهان آزادی فوری او، رضا خندان مهابادی، کيوان صميمی، کيوان باژن و ساير نويسندگان و فعالان فرهنگی دربند شده اند

صدها تن از نویسندگان، شاعران و اهالی مستقل قلم و فرهنگ در نامه ای خطاب به مقامات قضایی و اجرایی کشور با هشدار نسبت به وضعیت خطرناک بکتاش آبتین که به بیماری کرونا مبتلا شده، خواهان آزادی فوری او، رضا خندان مهابادی، کیوان صمیمی، کیوان باژن و سایر نویسندگان و فعالان فرهنگی دربند شده اند

خطاب به مقامات قضایی و اجرایی کشور

(آزادی بیان و آزادی قلم جرم نیست)

ما نویسندگان، شاعران و اهالی مستقلِ قلم و فرهنگ، مصرّانه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان صمیمی، کیوان باژن و سایر نویسندگان و فعالان فرهنگی در بند هستیم. با توجه به اخبار موحشی که از شیوع بیماری کرونا در زندان اوین و ابتلای برخی از همکاران در بندمان به این بیماری منتشر شده است، مسوولیت تام و تمام حفظ جان و سلامتی آنان را بر عهده شما می دانیم. در این شرایط وخیم، به مرخصی فرستادن زندانیان سیاسی و عقیدتی، خصوصا نویسندگان در بند، کمترین اقدامی بود که شما در راستای صیانت از جان ارزشمند همکاران ما می توانستید انجام دهید. اکنون که متاسفانه بکتاش آبتین درگیر بیماری مهلک کرونا شده است، با یقین بدین موضوع که درمان او باید حتما در خارج از محیط زندان پیگیری و انجام شود، از شما (قوه قضاییه، دولت و سازمان زندان ها) می خواهیم تا پیش از وقوع فاجعه ای جبران ناپذیر، او و  دیگر یاران اهل قلم در بندمان را به فوریت آزاد کنید! بکتاش آبتین و یارانش، چشمان بینای فرهنگ این سرزمین هستند و هرگونه آسیب به جان و سلامت آنان، لطمه ای گران به پیکره ی فرهنگ این مرز و بوم به شمار می آید.

 در پایان، امیدواریم همه دگر اندیشان، فعالان فرهنگی مستقل و نویسندگان آزادی خواه، که جرمی جز باور راسخ به آزادی بیان و آزادی قلم  ندارند، هر چه زودتر از حبس و بند ناروا رهایی یابند و به آغوش خانواده ها و دوستدارانشان بازگردند.

(بکتاش آبتین و دیگر اهالی قلم را آزاد کنید! )

امضا:

۱ابراهیمیحامد
۲ابراهیمیمرضیه
۳ابوالفتحیاحمد
۴اجراییپاکزاد
۵احراریامین
۶احمدیامین
۷احمدیپویا
۸اختصاریفاطمه
۹ارسطوییشیوا
۱۰اروندبهدین
۱۱اسحق (امیر)قمیمحمد
۱۲اسکندریسعید
۱۳اسکندریعباس
۱۴اسلامی رادحمید
۱۵اشکانیاشکان
۱۶اشکیانی‌ایزهره
۱۷اصغریحسن
۱۸اعرابیمبین
۱۹افرازحسن
۲۰افشارهدی
۲۱اقبال زادهشهرام
۲۲اکبریحسین
۲۳البرزیمعصومه
۲۴الفتمحدثه
۲۵الیکایینرگس
۲۶امینیآلاله
۲۷انصاری فرهوشیار
۲۸انیسیآرش
۲۹اوجاقیحورالعین
۳۰اورندمژگان
۳۱اونقعبدالرحمان
۳۲ایرانیابوالقاسم
۳۳ایرانیسهیل
۳۴ایرانیشهلا
۳۵آبادیمهران
۳۶آبیزعلیرضا
۳۷آدم‌عارفسهند
۳۸آذرآیینقباد
۳۹آذرفرمهشید
۴۰آرماتسعید
۴۱آسایشمحمدکریم
۴۲آشورمحمد
۴۳آقاجانیوحید
۴۴آقارضاییمرضیه
۴۵آموزگارانیس
۴۶بُداقیرسول
۴۷باباچاهیعلی
۴۸بابازادهافشین
۴۹باباییپرویز
۵۰باختریحسین
۵۱باقریارسلان
۵۲باقریحسن
۵۳بایستهداوود
۵۴بخاراییاحمد
۵۵بخشیاندیشه
۵۶بداغیحجت
۵۷بداقیرسول
۵۸بذرافشانرجب
۵۹برزوییافسانه
۶۰بوبردشاپور
۶۱به آیینمجید
۶۲بهادروندفانوس
۶۳بهره‌مندشیما
۶۴بهشتینصرت
۶۵بهنامعلیرضا
۶۶بهناممجید
۶۷بی آزارمروارید
۶۸بی زارگیتیآزاده
۶۹بیانیمحمد
۷۰پارسامانی
۷۱پارسا پسنداشکان
۷۲پاکزادهادی
۷۳پژوهشحمید
۷۴پورفریادآریا
۷۵پوریاحمد
۷۶پوشانهمیلاد
۷۷پیرزادشاهین
۷۸پیرزادکمالی‌نژادشاهین
۷۹ترابیشیرین
۸۰ترابیفریبا
۸۱تقی زادههادی
۸۲توکلیامین
۸۳تیکنیامیرحسین
۸۴تیموریناصر
۸۵جلالیسمیه
۸۶جلیل زادهستار
۸۷جلیلیداوود
۸۸جواهری مشهدیمریم
۸۹جودکیمیترا
۹۰چالشتریعلی
۹۱چایچیرضا
۹۲چمنیامیر
۹۳چهارمحالیانآتفه
۹۴حبیب اللهمهدی
۹۵حبیبیانروزبه
۹۶حجتیبهاره
۹۷حسنیفائزه
۹۸حسینیآتـبین
۹۹حسینیدانیال
۱۰۰حسینیزبیده
۱۰۱حسینیسمیرا
۱۰۲حسینیسهراب
۱۰۳حمزوینوید
۱۰۴حمزهفریبا
۱۰۵حیدرقباد
۱۰۶حیدریبهرام
۱۰۷حیرانیرضا
۱۰۸خان‌بهادررضا
۱۰۹خلیل‌نژادمیثم
۱۱۰خندان مهابادیپرویز
۱۱۱خندان مهابادیخسرو
۱۱۲خندان مهابادیشهناز
۱۱۳خندان مهابادیمهری
۱۱۴خوش قدمعلیرضا
۱۱۵خیامیفروغ
۱۱۶دارایی زادهبهنام
۱۱۷داودی حمولهسریا
۱۱۸دبیریجواد
۱۱۹دیندارلوسمیه
۱۲۰ذوالفقاریمحمد
۱۲۱رادیلدا
۱۲۲رادنیاآیدا
۱۲۳رجاییپیروز
۱۲۴رجاییحسین
۱۲۵رجاییسهیلا
۱۲۶رجاییفروغ
۱۲۷رجاییکوروش
۱۲۸رحمانیاسماعیل
۱۲۹رحمانیهاتف
۱۳۰رحیم زادگانرضا
۱۳۱رحیمینگار
۱۳۲رداییعلی اکبر
۱۳۳رسولیرحیم
۱۳۴رضازادهریحانه
۱۳۵رضاییسارا
۱۳۶رضاییمحمد
۱۳۷رضویغزاله
۱۳۸رفیعیمحمدتقی
۱۳۹رنجبرامید
۱۴۰روانبخشآزاده
۱۴۱روشنعلیرضا
۱۴۲روشن زادهپیمانه
۱۴۳روشنفکرپیام
۱۴۴ریحانیتورج
۱۴۵رئیس‌المحدثینمهدی
۱۴۶زادهسارا
۱۴۷زارعیسارا
۱۴۸زارعیانآزاده
۱۴۹زاهدعابد
۱۵۰زرعیسینا
۱۵۱زرگرشهره
۱۵۲زعیمکورش
۱۵۳زنگنهمیلاد
۱۵۴سالاریمسعود
۱۵۵سایانیجهانگیر
۱۵۶سبحانیحسام
۱۵۷سرفرازجلال
۱۵۸سعیدیسارا
۱۵۹سعیدیسعیده
۱۶۰سلطانی طارمیسعید
۱۶۱سلیمانیآلاله
۱۶۲سنجوریامیر
۱۶۳سوادکوهیقارن
۱۶۴سیدعلی‌اکبرسیدنوید
۱۶۵سیدیانسمیه
۱۶۶سیستانیوحیده
۱۶۷شاکری یکتامحمدعلی
۱۶۸شاه چشمهجلیل
۱۶۹شبانکارهآذر
۱۷۰شریعتیخدیجه
۱۷۱شریعتیمریم
۱۷۲شعبانیاسداله
۱۷۳شعبانیمحمد
۱۷۴شعردوستصبا
۱۷۵شمسناهید
۱۷۶شنطیارضا
۱۷۷شوریانشقایق
۱۷۸شهامتمظاهر
۱۷۹شیرزادیحسین
۱۸۰شیرینازنین
۱۸۱صابربیژن
۱۸۲صابریمهدی
۱۸۳صابری نژادجلال
۱۸۴صادقیسمیه
۱۸۵صادقیلیلا
۱۸۶صادقیمرجان
۱۸۷صادقیانیایوب
۱۸۸صالحیسیدعلی
۱۸۹صالحی علامهمانی
۱۹۰صفارمانی
۱۹۱صفارنیما
۱۹۲صفار سفلاییمینا
۱۹۳صفدریحسن
۱۹۴صفریجمال
۱۹۵ضیاییایرج
۱۹۶طالشیمنا
۱۹۷طالعیجواد
۱۹۸طاهریسوسن
۱۹۹طاهریصمد
۲۰۰عابدیکیوان
۲۰۱عارفانیمازیار
۲۰۲عاطفهجواد
۲۰۳عباس پناهلطیف
۲۰۴عباس پناهمحمدشریف
۲۰۵عباسیمرضیه
۲۰۶عباسیانامیر
۲۰۷عبدالهیعلی
۲۰۸عرب نژادسکینه
۲۰۹عرجونیناهید
۲۱۰علاسوندعادل
۲۱۱علوی‌برازجانیرامین
۲۱۲علیخانیمریم
۲۱۳عمادیاسدالله
۲۱۴غیجیمریم
۲۱۵فتحیمنیژه
۲۱۶فتحی زادهنسیبه
۲۱۷فخرزادهمهدی
۲۱۸فدایی اصلمیلاد
۲۱۹فراستیرضا
۲۲۰فرهادپورامید
۲۲۱فرهنگابوالقاسم
۲۲۲فرهیختهمسعود
۲۲۳فریدیمریم
۲۲۴فلاحقاسم
۲۲۵فلاحمهرداد
۲۲۶قاسمیجواد
۲۲۷قامشلوسیروس
۲۲۸قانونپژمان
۲۲۹قدرتیفاطمه
۲۳۰قرایىفرناز
۲۳۱قربانیشیده
۲۳۲قره خانیمهسا
۲۳۳قندیحمید
۲۳۴قوامی پورابراهیم
۲۳۵قوچانیحمیدرضا
۲۳۶کاظمیسیمین
۲۳۷کاظمیمهران
۲۳۸کاظمی حسنوندسمیه
۲۳۹کامرانینامدار
۲۴۰کاوسی فرندا
۲۴۱کبگانیانمسعود
۲۴۲کرمیمحمدرضا
۲۴۳کریمیبرهان
۲۴۴کریمیحسین
۲۴۵کشاورزمحمد
۲۴۶کشوریفرهاد
۲۴۷کمالیروزبه
۲۴۸کهریزیثریا
۲۴۹کهنه‌چیانناهید
۲۵۰کیانی کیالیلا
۲۵۱گُردیالهام
۲۵۲گرایلیپیروز
۲۵۳گرجیخالق
۲۵۴گرجیمحسن
۲۵۵گل محمدیپوریا
۲۵۶گنابادیمحمد
۲۵۷گودرزیسجاد
۲۵۸گیلانیاشرف
۲۵۹گیواشاهرخ
۲۶۰لاریانپیام
۲۶۱لیاقیداریوش
۲۶۲مبشریکریم
۲۶۳محمدزادهپدرام
۲۶۴محمدزادههبیب
۲۶۵محمدیشیدا
۲۶۶محمودىآرش
۲۶۷محمودىنسیم
۲۶۸مختاریسهراب
۲۶۹مدیرشانه چیمحسن
۲۷۰مرادیشاهو
۲۷۱مرادیمحمد
۲۷۲مرتجامحمدحسن
۲۷۳مردانیرادا
۲۷۴مردانیمحمود
۲۷۵مروجمحمد
۲۷۶مزینانیافسانه
۲۷۷مسعودیفریبرز
۲۷۸مسعودیانشهین
۲۷۹مسلمی‌پورایمان
۲۸۰مشگیحمید
۲۸۱مصدقفروغ
۲۸۲مطلب‌زادهبهروز
۲۸۳مظفر مقدمسروش
۲۸۴معمارداریوش
۲۸۵معماری نیامصطفی
۲۸۶معینی کربکندینرگس
۲۸۷مقدممجتبی
۲۸۸مکارمینسترن
۲۸۹مکی زاده تفتیحسین
۲۹۰ملک پورالبرز
۲۹۱ملکی‌آورفرزانه
۲۹۲منتظریاحمد
۲۹۳منتظریسعیده
۲۹۴منصفاسماعیل
۲۹۵منصور گرگانیآرش
۲۹۶منصوریعه‌تا
۲۹۷موسویپژمان
۲۹۸موسویسید مهدی
۲۹۹موسوی نژادمهدی
۳۰۰مهدوی_حسن
۳۰۱مهدی پور عمرانیروح اله
۳۰۲مهدی زادهابراهیم
۳۰۳مهرمحمود
۳۰۴میرحسینیاحسان
۳۰۵میرزاییسارا
۳۰۶میرزاییسودابه
۳۰۷میرزاییشادی
۳۰۸میرزاییعباس
۳۰۹میرزاییمحمد‌حسین
۳۱۰میرعبدالله یانیمحترم
۳۱۱میریمسعود
۳۱۲میناببتی
۳۱۳نادرینشوان
۳۱۴ناصریفریاد
۳۱۵نجفیعبدالمجید
۳۱۶نجومیافسانه
۳۱۷نژاد حسنطلا
۳۱۸نصرتیاحسان
۳۱۹نظریعلی
۳۲۰نعمت‌اللهیحمید
۳۲۱نعمتیغلامعلی
۳۲۲نورایییلدا
۳۲۳نوروزی ایرانزادکیارش
۳۲۴نیستانیمازیار
۳۲۵وارسته_فرزین
۳۲۶واسعیپژمان
۳۲۷هاشمی زادهعلی
۳۲۸هزارهمهدی
۳۲۹همتیعلی
۳۳۰هومانیهنگامه
۳۳۱هیالیهادی
۳۳۲یادگاریبردیا
۳۳۳یاوریمریم
۳۳۴یوسفیحمید
۳۳۵یوسفینازنین
۳۳۶خوییاسماعیل

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=109625 لينک کوتاه

1 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More