دو قطعنامه از پلنوم نهم کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با
ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت ستم است، با توجه به شفاف تر شدن صف بندی های سیاسی و نیز با توجه به نزدیک شدن جامعه ایران به یک برآمد تودەای و انقلابی، شکل دادن بە یک قطب متشکل و قدرتمند چپ و سوسیالیست در کردستان، بیش از پیش به یک ضرورت مبرم مبارزاتی تبدیل شدە است. با در نظر گرفتن مؤلفەهای فوق و نقش تاریخی کومەلە بە عنوان بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست در جامعه کردستان، و با توجە بە ضرورت تقویت جنبش چپ بە عنوان اساسی ترین اولویت جریان ما در دورە کنونی، پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در ادامه تلاشهای تا کنونی، اقدامات زیر را در دستور کار کمیتە مرکزی کومەلە قرار می دهد.

١_ در پیش گرفتن رویکرد دیالوگ و تبادل نظر میان فعالین جنبش چپ با محوریت اتحاد عمل در عین قبول کثرت نظر. چنین رویکردی را می توان از جملە از طریق سمینارها، جلسات عمومی، تماسها و ارتباطات مستمر پیگیری کرد تا از یک سو بە هم نظری در مورد موانع شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ و اتحاد عملهای مبارزاتی موثر دست یافت و از دیگر سو برای رفع این موانع اقدامات عملی، جدی و مشترک را در دستور کار قرار داد. در این راستا ما تمام نیروها و فعالینی که خود را متعلق به جریان چپ و سوسیالیستی در کردستان می دانند بە همکاری، دیالوگ و اقدامات عملی فرا می خوانیم.

٢_فاصله گرفتن از روشهائی کە زمینەهای همگرائی را تضعیف می کند، موجبات پراکندگی میان نیروها و فعالین چپ را فراهم می آورد و شکل گرفتن تشکل پر نیرو و وسیع را با چالش های جدی مواجە می کند. از جملە نقد فرهنگی کە اشتراکات نیروهای چپ و کمونیست را نادیده می گیرد و همواره بر اختلاف نظر تاکید می ورزد و آن را دلیلی “موجە” برای پراکندگی این نیروها می پندارد. فرهنگی کە بە حزب و تشکل سیاسی بە عنوان ابزار پیشبرد آنچه که از آن به عنوان “مبارزه ایدئولویک” نام برده می شود می نگرد و نە ابزار ایجاد تغییر و پیشبرد فعالیت های نتیجەبخش اجتماعی. کومەلە خود را مسئول و موظف می داند در هردو عرصە نظری و عملی بە نقد این فرهنگ سیاسی و روش کار آن، هم به منظور تقویت سازمان حزبی و هم ایجاد وحدت مبارزاتی گسترده و موثر، بپردازد. چنین رویکردی در سطح سراسری نیز به انسجام و تقویت سیاستهای حزب در این زمینه کمک خواهد کرد.

٣_تلاش برای شکل دادن بە قطب چپ در کردستان هموارە بخشی مهمی از مشغلەهای جریان ما بوده است. اما تلاش های تا کنونی از جملە بە دلیل عملکرد فرهنگ سیاسی کە در بالا بە آن اشارە رفت و بعضا بە دلیل کشمکش های درونی در حزب کمونیست ایران متأسفانە پیشرفت محسوسی نداشتە است. پلنوم با نقد موانع فعالیت های تا کنونی ما در این زمینە، و با در نظر گرفتن اوضاع پر تلاطم کنونی جامعە تلاش برای تغییر مثبت در این عرصە را در دستور کار کومەلە قرار داد.

۴_ بازبینی نقادانە در سیاست ها و تصمیمات گذشتە کە عملا بە امر متشکل شدن فعالین چپ یاری نرساندە است، از جملە تصمیم پلنوم در ایجاد چنین تحرکی است. در این زمینە بطور مشخص پلنوم سیاست و تصمیمی را قابل نقد میداند کە در سال ٢٠٠٩ میلادی منجر به کنارگذاشتن تعدادی از فعالین کومەلە شد کە تحت عنوان ” فراکسیون فعالیت با نام کومەلە” اعلام موجودیت کردند و بعد از آن جریان “روند سوسیالیستی کومەلە” را تشکیل دادند. علیرغم هر انتقادی کە در آن دورە بە روش فعالیت های این رفقا وارد بود، تصمیم به اخراج آنها در راستای سیاست و تلاشهای کومەلە برای متشکل کردن فعالین چپ نبود. انتقاد از روش فعالیت این رفقا میتوانست در چارچوب موازین حزبی و بویژە تأکید بر قبول کثرت نظرات سیاسی و فعالیت مشترک حزبی حل و فصل گردد. از این رو پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە، ضمن اشتباە دانستن آن تصمیم، کە از فرهنگ سیاسی غیر کارا بر فعالیت ما نشأت میگرفت، در چهارچوب اقدامات وسیع خود برای پاسخ دادن بە ضروت شکل دادن بە یک قطب متشکل چپ، بطور مشخص وارد بحث و دیالوگ با این رفقا خواهد شد.

پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
٢٨ تیرماه ١۴٠٠

قطعنامه ارزیابی و راه حل پلنوم نهم کومەله در در رابطە با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە، با توجە بە مباحث مربوط بە اوضاع سیاسی در ایران و کردستان و جهت گیری سیاسی مبنی بر ضرورت تقویت کومه له در همه زمینه ها، تحرک تازەای را بە منظور ایجاد همگرایی در میان طیف فعالین چپ و سوسیالیست در کردستان در دستور کار خود قرار داد. پلنوم ‌تأکید کرد کە چنین تحرکی بیش از هر زمان دیگری بە فراهم آوردن فضای مساعد در درون صفوف حزب کمونیست ایران و کومەلە نیاز دارد. فضائی که در آن وحدت، بر اساس پذیرش تنوع در نظرات و وحدت در عمل مطابق با موازین حزبی حاصل می شود.

تاریخ فعالیت کومه له و حزب کمونیست ایران از بدو تاسیس تا کنون نشان میدهد که وجود دیدگاهها و نظرات متفاوت در قبال مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، هموارە بخش جدایی ناپذیری از موجودیت این جریان بوده است. در همه دورەها طی بیش از نیم قرن اخیر، همواره وحدت تشکیلات بر اساس پایبندی به برنامه، استراتژی و مصوبات کنگرەها تامین بوده و هرگاه از این چهارچوب خارج شده است به جدائی منجر گردیده است. اما در دورە اخیر این روند طبیعی بدون اینکه به این عرصەها کشیده شود، متأسفانە به یک کشمکش فرسایشی و به خود مشغولی غیر موجه و طولانی تبدیل شده و انرژی و توان بسیاری را به هدر داده است.

بدین ترتیب اختلاف نظرهای کاملا طبیعی ابتدا بزرگنمائی شدند و بلافاصله در حالیکە “هنوز شفاف و روشن نبودند” به گرایشهای اجتماعی متقابل تحت عنوان “چپ” و “راست” تسری داده شدند. سپس به عدم قبول مسئولیت در ارگانهای مختلف حزبی از جانب بخشی از رفقا منجر شد که خود را گرایش “چپ” می پنداشتند. ادامه این فرهنگ به آنجا منتهی شد که اکثریت کمیته مرکزی حزب خواهان تقسیم پستهای تشکیلاتی بر اساس “جناح های” خود خوانده، گردید. باید اذعان کرد که این کشمکش تشکیلاتی در کلیت خود ، بخصوص از طرف کمیتە اجرائی به درستی مدیریت نشد و در نتیجه به یک تفرقه واقعی در صفوف حزب منجر گردید. تا آنجا که اکنون شاهد سازماندهی ارگانهای موازی و غیر اساسنامەای از طرف آن تعداد از رفقا هستیم کە خود را به عنوان یک “جناح” متفاوت با سایر اعضای حزب معرفی می کنند.

پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە شرایط حاکم بر حزب را، بویژه در شرایط سیاسی متحول کنونی، بسیار زیانبار می داند و ضمن تأکید جدی بر ضرورت حفظ وحدت عمل حزبی، تأکید بر پیروی کردن ازفرهنگ پیشرو و مدرن در مجادلات سیاسی و پافشاری بر موازین اساسنامەای ، از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد کە با توجە بە امر مهم حفظ وحدت تشکیلاتی:

اولا، همگی ضمن قبول امر طبیعی وجود اختلاف نظر در حزب، برای ایجاد وحدت در عمل با تکیە بر اشتراکات فراوان و نە اختلافات “نا روشن و نا شفاف”، مطابق با موازین اساسنامەای بکوشیم.

ثانیا، پلنوم از رفقای کمیتە مرکزی حزب میخواهد بە سازمان دادن فعالیت در تشکیلات موازی پایان دادە و رهبری و هدایت عرصەهای مختلف فعالیت حزبی را در دستور کار خود بگذارند.

ثالثا، در اولین فرصت ممکن کنگرە سیزدهم حزب را مطابق با موازین اساسنامەای برگزار کنند و تعهد خود را در قبال ایجاد فرصت برای دخالت اعضا در سرنوشت سیاسی حزب بە عمل آورند.

واقعیت این است کە ادامە روش های کنونی عملا تلاش برای تأمین امر وحدت در حزب را با مشکل روبرو کردە و خواهد کرد. نمیتوان بر اساس تبین معینی از طرفی با تأکید بر وجود جناح های متقابل سیاسی در حزب ، تقسیم عرصەهای رهبری را خواستار شد و بە این منظور از قبول مسئولیت خودداری کرد، سپس برای تحمیل آن تشکیلات موازی را سازمان داد، ، و در عین حال با حضور در تشکیلات کردستان خواستار کار مشترک بود. پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە، ضمن استقبال از کار مشترک در همە عرصەهای فعالیت حزبی و خواست تغییر عاجل وضعیت کنونی، ادامە این وضعیت را مغایر با نقش و اولویت های حزب در شرایط متحول جامعە و روش های فعالیت یک جریان رادیکال و پیشرو ارزیابی می کند و خود را موظف و مسئول میداند اقدامات لازم را جهت گذر از آن را در دستور کار قرار دهد.

پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە
١٧ جولای ٢٠٢١

https://akhbar-rooz.com/?p=120528 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More