بارها گفته ام و بار دگر می گویم حزب چپ فدائیان خلق نقش بر آب خواهد زد! – مهرزاد وطن آبادی

تا برگزاری کنگره دوم حزب چپ ایران – فدائیان خلق – { زین پس حزب چپ… } زمان چندانی نمانده است، کنگره ای که قرار است، برنامه سیاسی  را تهیه و تدقیق و تکمیل اساسنامه را به سرانجام رساند. بدون اینکه وارد بحث‌های  پر پیچ و خم  و یا بعضا تکراری بشوم، دوباره نکاتی مرتبط با حزب چپ … را مورد بررسی قرار داده و برای چندمین بار یادآور می شوم، اگر بزرگان حزب مزبور اقدام به تصحیح و تجدیدنظر همه جانبه نکنند، قطعا به میدان پر مناقشه وارد خواهندشد.

۱ – معتقدم که همچون گذشته، تقویت و توسعه هرچه بیشتر سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت – یک ضرورت تاریخی غیرقابل انکار است و واکاوی زوایای تاریک حزب چپ… نیز امری حتمی و ضرور ست، از اوان پروژه وحدت بطور پنهانی تاکنون آشکارا تاکید می شد که سازمان فدائیان خلق – اکثریت – در حزب بزرگ چپ جذب و ضبط شود، خوشبختانه پتانسیل خواهان حفظ سازمان، به طالبان حذف سازمان نشان داد که آنچه نامیرا خواهدبود سازمان فدائیان خلق – اکثریت – است، ولی نمی توانست بپذیرد که حزب چپ … قادر به مصون نگهداشتن خود از ویروس میرایی نیست.

عملکرد حزب چپ … در فاصله دوکنگره دلالت بر آن دارد که گویا تقدیر این حزب بر مداری تنظیم نشده تا به جائی رسد که نظر موسسان را تامین کرده باشد، شوربختانه هم رویکرد و هم عملکرد حزب چپ… به گونه ای بوده است که همواره گِرد دایره تردید چرخیده تا به جائی برسد؛ جائی که چون گذشته دیگر نمی تواند حرکت حداقلی رو به به جلو را تندتر دهد، و متقابلا حرکت حداکثری عقبگرد را کندتر کند. حزب چپ… در چشم انداز باید  اعلام نمایند که در تخقق آن چه می خواستند موفق نشدند، موفقیتی که به تقویت آن نیانجامید تا مانع رشد اضمحلال این حزب نوتاسیس شود.

در رابطه با عدم موفقیت منتهی به ناتوانی حزب چپ .. در ایفا نقش خود مقدمتا تاکید می کنم، یکی از دلائل ناتوانی حزب مزبور توجه نکردن و نپرداختن به سایر گروههای چپ از جمله راه کارگر و… و دیگر گروههای چپ بوده و این ادعا که آنها در زمین چپ ایران نقش اصلی ندارند، نظر پسندیده ای نیست و این عمل حزب نوتاسیس امری ضدوحدت است. شوربختانه حزب چپ… علیرغم  طی مسیر پرپیچ و خمی دارد به نقطه ای نزدیک و نزدیکتر می شود که قطعا با موج پاسیفیسم منحل کننده روبرو خواهد شد. علیرغم تمام مخالفتها با سازمان، باید بقا و حفظ آن را چراغی دانست که بهر روزهای تاریک چپ حفظ شد، که حتی با فراروئیدن موج پاسیفیسم به سونامی، وجود سازمان میعادگاه تجمع سونامی زدگان خواهدشد؛ حالیه با وجود انفعال منجر به انحلال حزب چپ.. و رشد زیرپوستی آن آیا این تشکل می تواند نقص خود را برطرف کند؟                                                                                                                     

  متاسفانه در حزب چپ… تصنیفی با هارمونی مشخص تنظیم نشده تا اعضا و هواداران، هر یک به سهم خویش، هماهنگ بنوازند نه اینکه هرکس ساز خود را بزند تا اتحاد را مقهور پراکندگی کنند، مثلا  هنوز درک متفاوت از حاکمیت ارائه می شود، حتی درک واحدی از ایران در تمام زمینه ها دیده نمی شود، همچنین تحلیل از منطقه و جهان متفاوت و بعضا متقابل هستند، یکی دیگر از دلائل شکنندگی اتحاد، نبود یک برداشت یکسان از جامعه ست. بنابراین تا مادامی که حزب چپ… تحلیل یکسان از جامعه به شمول اجزا آن ارانه نکند، قادر به اتحاد بین احزاب و سازمان های چپ و جمهوریخواه نخواهدشد. آیا  باوجود نشانه های کاستی می شود یا می توان از حزب چپ… به مثابه نماد اتحاد پایدار و ناشکننده دفاع نمود؟ آیا الان همه چپ های دمکرات زیرپرچم حزب چپ… متحد شده اند؟ آیا این حزب توانست جمهوری خواهان را تحت لوای بلوک اتحاد جمهوری خواهی درآورد و در امتداد بلوک مزبور یا قبل از آن چپ های رادیکال را در تشکل فراگیر جذب کند؟ آیا جواب پرسش های فوق آری است!

از سوی دیگر، آیا حزب چپ… می تواند نشانه هایی را اعلام کند که به یک جریان عمده در جامعه تبدل شده تا بتواند سازمان فدائیان را در خود مستحیل و یا مستتر کند یا نظیر سازمان قادر است با اقشارهای مختلف جامعه پیوند ارگانیک و تنگاتنگ برقرار کند، پیوندی که بر بستر آن برآحاد جامعه تاثیر بگذارد. به گواه واقعیت حزب چپ…

در مدت فعالیت خود قادر نشده حرکتی متناسب با اهداف راهبردی را رونمائی کرده و به منصه ظهور برساند تا نشان دهد در جامعه داخل کشور از وزن قابل ملاحظه ای برخوردار شده است، و در پرتو آن قادر به تاثیرگذاری بر اقشار مخاطب خود در جامعه می باشد.

از دوستان عازم کنگره می پرسم؛ چرا حزب چپ… هنوز نتوانسته اعلام کند چه سازمان هایی می توانند در ترکیب اتحاد چپ قرار گیرند و چرا این دایره چنان تنگ است که برای بعضی ها کرسی منظور نشده است؟ با این محصور و محدودیت سازی ها حزب چپ… در دایره اتحاد فراتر از جلب تشکل هموند فدائیان نرفته و  طبیعی است که تاکنون نتوانسته با هیچ گروه چپ سوسیالیستی اعم از راه کارگر و حتی حزب توده میثاق اتحاد ببندد.

۲ –  حزب چپ … کپی از حزب چپ آلمان است، این را متولیان اولیه پروژه وحدت اعلام کردند و تلویحا و آشکارا، تمایل به اقتباس از حزب چپ آلمان را بیان داشتند، چرا آلمان؟ چون بحران هویت ناشی از فروپاشی سوسیالیسم دولتی، و سکونت درغرب و آشنائی با احزاب زمینه کپی برداری از پارادایم تشکیلاتی از آلمان گردید. حال برای مقایسه حزب چپ… و حزب چپ آلمان شناسه هایی از آن را برمی شمرم ودر برابر حزب چپ… خودمان قرار می دهم. مگر نه اینکه حزب چپ آلمان (سابقاً حزب سوسیالیسم دموکراتیک یا چپ شرقی ) حزب سوسیالیستی آلمان است. این حزب حاصل ادغام « حزب سوسیالیسم دموکراتیک » و « حزب کار و عدالت اجتماعی » بوده که مرام سیاسی آن اعتقاد به سوسیالیسم دموکراتیک، ضد سرمایه‌داری و ضد نظامی‌گری است.

حزب چپ آلمان حزبی با ۶۰ هزار عضو بوده که جزء استخوانبندی ائتلاف حزبی است و در اینجا حزبی که بعد از ۴ دهه تفرقه توانسته تعدادی از رفتگان از سازمان را از راه رفته دوباره به خاستگاه خود بازگرداند و گمان نرود که اعضا آن به هزار عضو هم برسد و اینکه در موضوع ائتلاف برون بخشی و اتحاد بین چپ ها چه میزان نقش دارد، بماند که البته ناتوانی در تجمیع نیروهای چپ یکی از مظاهر بروز انفعال در حزب چپ… می باشد.

  اما پرسش من این است که طبعا در اقتباس ادغام دو « حزب سوسیالیسم دموکراتیک » و « حزب کار و عدالت اجتماعی » نکات مربوط به تجارب تشکیلات آنها رعایت شده، چون بعید به نظر می رسد که در روند گذار آن دو حزب آلمانی به حزب چپ آلمان موضوع دوعضویتی عنوان شده باشد؛ حال آنکه در روند تشکیل حزب چپ… کماکان بر موضوع دوعضویتی اصرار می شود و میل به کنار گذاشته آن نیست. این امر می تواند دو دلیل داشته باشد که یک دلیل عمده اش برای محکم کاری است که اگر حزب چپ… با انفعال مایل به انحلال روبرو شد از آن رویه کارت دو عضویتی استفاده کرد و به مبدا یا سازمان فدائیان اعم از اکثریت و لاغیر بازگردند. اما وجود گسل های حزب چپ… و ناتوانی آن در انجام ماموریت اتحاد نیروهای چپ سبب می شود که خواستار لغو دوعضویتی شده و اگر هم اصرار بر ادامه دوعضویتی در حزب چپ… یا تشکل بزرگ نچندان فعال است، چرا نبایستی سازمان فدائیان اکثریت فعالتر شود تا به ارزیابی رویدادها جهت ارائه تحلیل های سیاست ساز مبادرت ورزد. عامل دوم ناتوانی می تواند این باشد که برفرض محال حزب چپ… یک تشکل بزرگتر از خود را تشکیل داد، فکر می کنید چه اتفاقی می افتد؟ قاعدتا تا زمانی که حضور این حزب نوتاسیس نظیر سازمان فدائیان خلق – اکثریت – در جامعه داخل کشور احساس نشود تا خواست و نیاز مبرم مردم را به امر سیاسی تبدیل نکند، در حزب چپ…هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

مشکل امروز حزب چپ… مشکل نظری است، اندیشه ای که بتواند سیاستی را اتخاذ نماید تا در پرتو آن قادر به برقراری ارتباط با جامعه شود. حزب چپ… تا حدود بسیار زیادی از بُن و ریشه خود یعنی زحمتکشان جدا افتاده زیرا ویروس لیبرالی مدتهاست که اندام های حزب چپ… را تسخیر کرده است تا جائی که این حزب هنوز بر سر دوراهی نماینده مردم بودن یا اتکا به جامعەی جهانی به سر می برد.

۳ – تاخیر در موضعگیری در قبال غلبه طالبان در افغانستان :

  نکته قابل یادآوری تاخیر حزب چپ… بخاطر غلبه طالبان بر افغانستان و تصرف این کشور است که به موقع بیانیه صادر نمی کند، ضمن اینکه بیانیه با تاخیر نیز، از خطای ارزیابی مبرا نیست. وقتی در لابلای سطرهای بیانیه جستجو می کنی، نکات مورد نقد آشکار می شود که حزب می توانست نقش مولفه های قدرتی جهان، منطقه و داخلی را درمعادلات سیاسی افغانستان نشان دهد که انجام نداده تا خلاء و پاشنه آشیل بیانیه آشکار شود.

بیانیه از تلاش آمریکا مبنی بر خارج کردن کادر غیرنظامی سخن می راند و به مذاکرات میان نمایندگان سطح بالای افغانستان و مقامات دولت مرکزی فروپاشیده وارد می شود بی آنکه از نقش چندوجهی و اساسی آمریکا در حمایت از طالبان از یکسو و از سوی

دیگر تبانی پشت پرده با دولت مثلا دمکرات آمریکاساخته اشرف غنی نام ببرد.

مهرزاد وطن آبادی

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=125467 لينک کوتاه

1.7 3 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

2 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
سعید
سعید
جمعه, ۱۹ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۱:۵۵

متاسفانه تمام مواردی که نویسنده از حزب انتفاد کرده شامل سازمان اکثریت هم میشود. نمونه مشخص آن در بی برنامگی و سردرگمی بر سر انتخابات ریاست جمهوری بود که بیشتر شبیه باند بازی بود که توسط جناح راست در سازمان برنامه ریزی شده بود.

آرمان شیرازی
آرمان شیرازی
جمعه, ۱۹ شهریور, ۱۴۰۰ ۰۸:۵۰

درود بر مهرزاد وطن آبادی گرامی!

میدانیم که “سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)” نقش مرکزی و فعال در راه اندازی حزب چپ (فداییان خلق) داشت. پس از پدیداری حزب چپ انتظار معقول این بود که نیروهای تشکیل دهنده, و از آن میان سازمان اکثریت, به موجودیت خود پایان دهند…

پیدا نیست سه سال پس از پیدایش حزب چپ چه محاسباتی در کارند که تداوم موجودیت سایه-نشین سازمان اکثریت را لازم کرده اند!
آیا شما توضیحی در این راستا دارید؟

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
2
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More