پاسخی بە رمان کوتاە عنبرین زمان – سلام اسماعیل‌پور

طی چند روز اخیر در تارنمای “المانیتور” مطلبی تحت عنوان “تهدیدات ایران در کوردستان عراق تا چە اندازە جای نگرانی هستند؟” بە قلم شخصی بە نام “عنبرین زمان” منتشر گردید. در این مقالە کە بیشتر بە یک رمان کوتاە شباهت دارد، نویسندە با اتکا بە قوەی تخیل و احساسات کوردستیزانەی خود، گزارەهای نادرست و هدفمندی بە دنبال یکدیگر ردیف نمودە و کوشیدە است کە با تحریف واقعیت‌ها، بە اقدامات سپاە تروریستی پاسداران ایران و ترورها، ویرانگری‌ها و مداخلات تجاوزگرانەی جمهوری اسلامی ایران علیە اقلیم کوردستان عراق و احزاب سیاسی مبارز کوردستان ایران مستقر در این اقلیم مشروعیت بخشیدە و چهرەی جنبش حق‌طلبانەی ملت ستمدیدەی کورد را مخدوش نماید.

نویسندە در بخشی از مقالە ادعا می‌کند کە: “فعالیت اصلی پیشمرگەهای کورد ایرانی، دریافت گمرک از قاچاقچیان در کوهستان‌های مرزی است کە حکومت اقلیم کوردستان برای آنان تعیین نمودە است… شبکەی هوادارانشان گاەگاهی با نیروهای ایرانی درگیر شدە و بدین گونە بهانەی لازم را برای سرکوب هشت میلیون کورد ایرانی بە دست می‌دهند”.

این یک دروغ آشکار و توهینی هدفمند بە ارادەی سیاسی یک ملت و هزاران مبارز عضو این نیروهای سیاسی است کە در مبارزە علیە اشغالگری، بنیادگرایی و تروریسم دولتی رژیم ایران زندگی و سلامتی خود را فدا نمودە یا در زندان‌ها شجاعانە در زیر شکنجە مقاومت نمودە و برخی از آنان تیرباران شدە یا بە دار آویختە شدەاند و رهبران آنان بر سر میز مذاکرە برای حل سیاسی مسألەی کورد ترور شدەاند کە نمونەی عینی آن را در حکم تاریخی دادگاە میکونوس، جهانیان مشاهدە نمودند.

 نویسندە بایستی بسیار ناآگاە یا کینەورز باشد کە آن همە فداکاری در راە رهایی یک ملت را نادیدە گرفتە و بکوشد تا با تخریب وجهە و شخصیت نیروی پیشرو مبارزات برحق ملت کورد در راە آزادی و حقوق بشر، سطح یک مسألەی سیاسی بە این بزرگی را تا این حد تنزل دادە و این گونە بە اهداف کوردستیزانەی حکومت تروریستی ایران خدمت کند. در حالی کە افکار عمومی در سراسر جهان نیروی پیشمرگەی کوردستان را بە عنوان یک نیروی ضد تروریسم و بنیادگرایی حاکم بر منطقە می‌شناسد، انتشار این گونە مطالب بی اساس کە صرفا متکی بر قوەی تخیل و تنفر نژادپرستانەی نهفتە در ناخودآگاە نویسندە می‌باشند، نمی‌تواند دلیلی غیر از دشمنی با جنبش مبارزاتی برحق ملت کورد و تلاش برای کتمان روند ژینوساید این ملت از سوی زمامداران رژیم ایران داشتە باشد.

نویسندە بە اندازەای با موضوع بیگانە است کە تصور می‌کند کوهستان‌های مرزی بر اساس توافقی بین حکومت اقلیم کوردستان عراق و نیروهای سیاسی کوردستان ایران، در اختیار این نیروها قرار گرفتەاند. در حالی کە چنین توافقی هرگز در میان نبودە، بلکە از سال‌ها پیش از تأسیس حکومت اقلیم، این ارتفاعات سنگری برای مقاومت آزادیخواهان کورد علیە رژیم‌های دیکتاتوری و فاشیستی ایران، عراق و ترکیە بودە و همین نیروها بودەاند کە کوهستان‌های مورد اشارە را تبدیل بە یک  منطقەی امن برای تمامی آزادیخواهان ملت‌های مختلف نمودەاند کە بە علت فشار و اختناق حکومت‌های پلیسی این کشورها ناگزیر بە ترک خانە و کاشانەی خود ‌شدەاند و مبارزان کورد با نهایت ازخودگذشتگی و شجاعت، بە آنان پناه دادە و از جان خود برای حفظ امنیت آنان در این منطقە مایە گذاشتەاند.

نویسندە از سویی تأثیر فیزیکی این نیروها بر ایران را اندک و بی‌اهمیت جلوە دادە و از سوی دیگر ادعا می‌کند کە فعالیت شبکەی هواداران آنها بهانەی لازم را برای سرکوب هشت میلیون کورد ایران بە رژیم می‌دهد. مشخص نیست کە آیا سرکوب هشت میلیون نفر از دیدگاە نویسندە موضوع کوچک و بی‌اهمیتی است؟ و اگر فعالیت این نیروها تا این حد بی‌اهمیت است، پس چرا باید تبدیل بە بهانەای برای سرکوب هشت میلیون نفر شود؟ و چگونە می‌توان چنین جنایت بزرگی از سوی یک حکومت سرکوبگر را توجیە نمودە و طرف سرکوب‌شدە را در جایگاە متهم قرار داد؟

در بخش دیگری از مقالە، نویسندە بە این مطلب اشارە دارد کە گویا محمد باقری، از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران خواستار آن شدە است کە پایگاە نیروهای آمریکایی در شهرک “هریر” در نزدیکی اربیل  تخلیە شود و بر اساس قوانین سازمان ملل! ایران این حق را دارد کە تروریست‌ها را در آن سوی مرزها نیز تعقیب نماید.

در اینجا مشخص نیست کە بر اساس کدام بند از قوانین سازمان ملل، نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیە داعش یا نیروهای مبارز کوردستان ایران بە عنوان تروریست شناختە می‌شوند و با کدام متر و معیار نیروهای رژیم ایران از جملە سپاە پاسداران -کە طراح و پشتیبان و انجام‌دهندەی صدها عملیات تروریستی در سراسر جهان بودە و هست- در زمرەی نیروهای ضد تروریستی قرار گرفتە و از این حق برخوردار می‌گردند کە مرزهای ایران را درنوردیدە و بە خاک یک کشور همسایە تعرض نمودە و محل استقرار نیروهایی را هدف قرار دهند کە بە موجب قوانین سازمان ملل و اجازەی حکومت عراق و اقلیم کوردستان در آنجا مستقر شدەاند.

در بخش دیگری از مقالە، نویسندە ضمن بحث از حملات هوایی اخیر ایران بە خاک اقلیم کوردستان و پایگاەهای نیروی پیشمرگە، این رویداد را “حملە بە مراکز مالیات‌گیری نیروهای کورد ایرانی” توصیف نمودە کە باید گفت ادعایی کاملا بی‌اساس و صرفا تلاشی برای نادیدە گرفتن و توجیە ویرانگری‌هایی است کە رژیم ایران با بە کار بردن توپخانە، هواپیماهای جنگی، پهپاد انتحاری و کاربرد چندین نوع بمب ویرانگر در سطح منطقەای وسیع علیە محیط زیست و ساکنان مناطق مرزی اقلیم کوردستان مرتکب شدە است.

نویسندە در ادامە بە بحث از ترور موسی باباخانی پرداختە و از وی بە عنوان یکی از اعضای  بلندپایەی حزب دموکرات کوردستان ایران یاد می‌کند کە گویا در هتلی در شهر سلیمانیە در ماە اوت ترور شدە است. این در حالیست کە موسی باباخانی نە عضو حزب دموکرات کوردستان ایران، بلکە عضو حزب دموکرات کوردستان بودە و جنایت ترور وی نە در سلیمانیە، بلکە در اربیل روی دادە است. این همە اطلاعات نادرست نشان می‌دهد کە نویسندە بدون آن کە اطلاعات دقیقی از موضوعات و رویدادها داشتە باشد، دست بە تحلیل و تفسیری هدفمند و تحریف‌گرانە زدە کە هیچ خدمتی بە آشکار شدن حقیقت ننمودە و در حقیقت باعث بە بیراهە کشاندن افکار مخاطبان وبسایت در رابطە با مسألەای می‌گردد کە با امنیت، آزادی و مرگ و زندگی ملت کورد در خاورمیانە مرتبط است.

نویسندە در بخش دیگری از مقالە ادعا می‌کند کە گروەهای کورد ایرانی (بە تعبیر وی) از حکومت اقلیم کوردستان رنجیدەاند، لیکن بە علت وابستگیشان بە کمک‌های مالی حکومت اقلیم کوردستان، جرأت بیان آشکار آن را ندارند.

بە نظر می‌رسد کە نویسندەی این رمان صرفا پول را می‌شناسد و رویکردی تک‌بعدی و شدیدا متأثر از علایق و سلایق شخصی خود بە مسألە دارد و تمامی جوانب سیاسی، نظامی، امنیتی، دیپلماتیک، اقتصادی، ژئوپولیتیک و تاریخی و جنبەهای ملی و استراتژیک حاکم بر اوضاع اقلیم کوردستان و مناسبات آن با جنبش کوردستان ایران را بە شایعەی یک کمک مالی خلاصە می‌کند کە نە شناخت دقیقی از کمیت و کیفیت آن دارد و نە مشخص می‌سازد کە منبع این اطلاعات نارسا و مبنای آن تحلیل خام و نسنجیدە چیست.

باعث تأسف است کە رسانەای همانند “المانیتور” تبدیل بە تریبونی برای اینگونە مطالب ضعیف و غیر مستند گردد کە بە گونەای هدفمندانە سرگرم بە بیراهە کشاندن افکار عمومی علیە ملت کورد و توجیە اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی و تجاوزات آشکار  این رژیم علیە کشورهای همسایە هستند. در حقیقت اصول حرفەای روزنامەنگاری حکم می‌کند کە پیش از پذیرش هر مطلب و نوشتەای، گروهی از آگاهان فن در آن رسانە بە بررسی سطح علمی و صحت و سقم اطلاعات مندرج در مطالب مزبور بپردازند، زیرا انتشار اطلاعات نادرست و تحریف‌آمیز از یک تریبون رسانەای، اولا بە دور از اخلاق روزنامەنگاری بودە و ثانیا موجب وارد شدن خدشە بە اعتبار آن رسانە و کاهش اعتماد مردم بە آن می‌گردد.

بدون تردید، کسانی کە اندک شناختی از گذشتە و حال جنبش حق‌طلبانەی ملت کورد و توانایی‌ها، امکانات و محدودیت‌های جریانات مبارز این ملت و توحش رژیم‌های ضد بشری حاکم بر سرنوشت مردم کوردستان، بەویژە رژیم ایران دارند، نیک آگاهند کە مبارزات احزاب سیاسی کوردستان برای زندە نگاە داشتن روحیەی مقاومت ملتشان و در اهتزاز نگاە داشتن پرچم آزادیخواهی و انسان‌محوری در خاورمیانەی مهد تعصب و بنیادگرایی، از چە اهمیت و ارزشی برای بشریت برخوردار است. مردم کوردستان هرگز انتظار ندارند کە واقعیت‌ها را بە سود آنان تحریف کنند، زیرا واقعیت‌ها بە خودی خود مٶید حقانیت مسألەی ملی آنان هستند و تنها انتظار دارند کە واقعیت‌ها دربارەی آنان، همان گونە کە هستند، روایت شدە و در معرض قضاوت قرار گیرند.خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=128107 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More