سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

اطلاعیه پایانی برگزاری کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کارگران و زحمتکشان، پیشگامان جنبش های انقلابی

بدینوسیله باطلاع می رسانیم که اجلاس کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست درآستانه صد وچهارمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر با موفقیت به کارخود پایان داد.

چند ماه قبل از اجلاس رسمی کنگره هفتم، تدارک نظری کنگره آغاز شد. در این مدت بیش از ده سمینار درونی و بیرونی برگزار گردید. در این سمینارها حول هر قطعنامه  و پیشنهادهای ارائه شده  نظرات موافق و مخالف به بحث و دیالوگ پرداختند تا تدوین کنندگان قطعنامه ها بار دیگر آنها را بازبینی واصلاح کرده و برای بررسی دوباره  به سمینار بعدی ارائه کنند و سرانجام هر یک از قطعنامه ها و پیشنهادات  بعد از طی مراحل  تعیین شده  آماده ارائه به اجلاس کنگره گردیدند.

آغاز کار کنگره : کنگره با سرود انترناسیونال  و گرامی داشت یاد و خاطره رفقای جانباخته و تمام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم کار خود را آغاز کرد. ابتدا هئیت رئیسه کنگره انتخاب شد و متعاقب آن شورای مرکزی قبلی استعفای خود را تقدیم کرد. سپس آئین نامه اداره جلسات کنگره به رای گذاشته شد و بعد از تائید شرکت کنندگان کنگره با سخنرانی افتتاحیه رفیق یدی آغاز بکار کرد.

دستور کار کنگره

 

 ابتدا گزارش سیاسی شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سپس پیش نویس  قطعنامه های ارائه شده به کنگره شامل :

قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه ای
قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر، خطرات پیش روی و وظائف ما
قطعنامه پیشنهادی گروه تدارک کنگره هفتم درباره تشدید ستم و تبعیض مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه
قطعنامه پیشنهادی رفقا فوژان و مسعود درباب مساله زنان
قطعنامه پیشنهادی روابط بین المللی سازمان
قطعنامه در باره بحران زیست بومی در ایران و پیشنهادات دیگر به بحث و بررسی  گذاشته شدند.
پیشنهاد  تکمیل بندی از برنامه ی سازمان در مورد محیط زیست .

در ادامه پیشنهاد ی هم برای تکمیل بند برنامه ای سازمان درباره محیط زیست  ارائه شد که  این پیشنهاد نیز درسمینارهای درونی و بیرونی مورد  بحث و گفتگو قرارگرفت و بعد از اینکه نظرات موافق و مخالف حول آن  نظرات خود را بیان کردند. طبق روال برنامه ریزی شده  این پیشنهاد نیز توسط ارائه دهنده آن تصحیح  و در دستور کنگره قرار گرفت.

دراجلاس کنگره گزارش سیاسی و قطعنامه های پیشنهادی باتفاق ارا به تصویب رسیدند و در یک مورد مربوط به قطعنامه زنان دو قطعنامه به کنگره ارائه شد که قطعنامه اول به تصویب رسید واما قطعنامه دوم رد شد. همه این قطعنامه و گزارشات سیاسی  در نشریه ویژه کنگره هفتم منتشر شده اند.

پیشنهاد دیگر مربوط به اضافه نمودن بندی به اساسنامه بود. پیشنهاد کننده درخواست می کرد که بندی  مبنی بر برسمیت شناختن فراکسیون  به اساسنامه  اضافه شود. دراین باره نیز بحث و گفتگو انجام گرفت و با توجه به کمیت  و کیفیت کنونی سازمان  ونظر باینکه درحال حاضر ترکیب شورای مرکزی  را مسئولین ارگان های مختلف تشکیلات  تشکیل می دهند به نوعی از سیستم ومناسبات شورائی پیروی میکنند ونمایندگان  قابل عزل هستند و…این پیشنهاد با موافقت ارائه دهنده آن از دستور کنگره خارج شد.

بحث دیگر حول بررسی قطعنامه تشریحی مواضع سازمان درباره اتحاد ها و…شکل گرفت که یک بخش آن مربوط میشد به  همکاری ما با پنج حزب و سازمان دیگر در شورای همکاری.

از دیرباز در سازمان ما نگرانی هائی درباره  ناتوانی این همکاری  در پیشبرد اهداف اش و نیز ناتوانی آن درگسترش دامنه  اتحاد وخطر تبدیل شدن به فرقه ای دیگر مطرح بوده و نظرات مخالف  و موافقی شکل گرفته بودند که می بایست در کنگره به تصمیم نهائی می رسیدیم . درجلسات پیش کنگره در این باره مباحثات مفصلی صورت گرفت ولی  قبل از تصمیم قطعی، شرکت کنندگان در کنگره صلاح دیدند ابتدا نظرات خود را بانمایندگان پنج جریان دیگر باشتراک بگذارند. در پی این تصمیم  طی  نامه ای از پنج جریان دیگر در شورای همکاری (حزب کمونیست ایران- سازمان راه کارگر- هسته اقلیت – سازمان فدائیان (اقلیت ) و حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست) دعوت شد تا درجلسات جنب کنگره هفتم سازمان  حضور بهم برسانند و پیرامون انتقادات و نظرات  مختلف درباره فعالیت مشترک و ارزیابی از جنبه های مثبت و منفی آن و نیز درباره آلترناتیوهای موجود برای گسترش دامنه آن به گفتگو و تبادل نظر بنشینیم .

در دو جلسه  نسبتا طولانی در دو روزمتفاوت  نظرات مختلف از هر دو سو باهم به دیالوگ پرداختند نظرات واستدلالات خود را بیان کردند. ازآنجائی که شرکت رفقا دراین اجلاس قبل از تصمیم نهائی سازمان برای کنگره جنبه مشورتی داشت، بعد از کفایت بحث و تبادل نظر  تصمیم نهائی به اجلاس رسمی کنگره واگذار شد.

در اجلاس کنگره  با ارزیابی از نظرات رفقای نمایندگان سازمان ها و احزاب  و با توجه به کمیت و کیفیت و کارنامه  شورای همکاری  ونظر به تاریخچه  مباحث قبلی که دراین زمینه انجام گرفته و بی نتیجه مانده بود کنگره باین نتیجه رسید که  در حال حاضر ظرفیت این همکاری از آنچه که تاکنون بوده و هست، بیشتر نیست و نباید با بزرگنمائی  به ایجاد توهمات و انتظارات غیر واقعبینانه ازاین نوع اتحاد عمل ها وهمکاری ها در سطح جنبش دامن زده شود .

در نشست مشترک با نمایندگان احزاب و سازمان ها در شورای همکاری  مطرح کردیم که :

      سازمان ما براساس اسناد برنامه ای خود و تحلیل مشخص از شرایط موجود و باجمعبندی از تجربیات گذشته و سطوح و اشکال مبارزات جاری معتقد است که طبقه کارگر بدون ستاد رزمنده ای از پیشگامان خود از یکسو و متحد کردن همه زحمتکشان حول جبهه ای انقلابی ازسوی دیگر قادر به پیشروی و پیروزی نهائی نخواهد بود.

اما درشرایطی که جامعه درغلیان است و جنبش رو به اعتلاء و تشکل حزبی دارای ارتباط ارگانیک با طبقه کارگر و زحمتکشان در دور دست و سازماندهی اتحادهای مکرر قبلی که عموما بر اساس معیارهای ارزشی  شکل گرفته بودند ناموفق از آب درآمده  و نتوانستند به اهداف شان برسند، از یکسو و نیز با توجه به وضعیت جامعه و سطح آگاهی و مبارزات و مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان و نیاز این جنبش های اجتماعی به اتحاد و همکاری و… از سوی دیگر، ما اتحاد درچهارچوب ،

جبهه انقلابی واحد با ساختار معین با هر تعداد از احزاب، سازمان ها، تشکل ها، نهادها و اشخاص که ایجاد چنین جبهه ای را ضروری می دانند، را آلترناتیو منطقی برای متحد شدن نیروهای پراکنده جبنبش های اجتماعی و چپ انقلابی  برای شرکت موثر و عملی در مبارزات جاری در شرایط کنونی می دانیم . درشرایط حساس کنونی برای متحد شدن سازمان ها، افراد، تشکل ها ،نهادهای مختلف کارگران، زنان ، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، کشاورزان و هنرمندان وغیره در چنین جبهه ای  را ضروری می دانیم.  روشن است که علاوه بر پلاتفرم مشترک منطبق برنیازهای جنبش، ساختار چنین جبهه ای هم از جمله مباحث و توافقات خواهد بود ۰ یک ساختار مناسب برای یک جبهه که فراتر از اتحاد عمل است ولی با اتحاد تشکیلاتی و حزبی فاصله دارد.

برای رفقا توضیح دادیم که هدف تلاش برای متحد شدن جنبش های اجتماعی گوناگون باجهت گیری ضد سرمایه داری است که هم اکنون درصحنه مبارزه حضور دارند. یاری رساندن به شکل گیری جبهه متحد انقلابی است که  تمام جنبش های توده زحمتکش مردم  را زیر چترخود گردآورد و مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم حاکم در راستای ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران مبتنی برشوراها را سازمان دهد و هدایت کند  و گفتن ندارد که طبقه کارگر قدرتمند ایران نیروی هژمون چنین جبهه ای خواهد بود و تاکنون نیز نشان داده است که چنین است . طبقه کارگری که باگردآوری متحدین خود در مبارزات جاری علیه رژیم سرکوبگرحاکم به فضا و امکانات لازم برای فائق آمدن برضعف های خود، نظیر تشکل و تحزب، استقلال طبقاتی وارتقاء آگاهی سوسیالیستی… نیز دست خواهد یافت.( برای مطالعه متن کامل  به  قطعنامه  مصوب کنگره هفتم درباره اتحادها… مراجعه بکنید).

به هرحال مباحث و گفتگوهای  مفصل این دو جلسه مشترک  به توافق نیانجامید  و قرار شد این بحث ادامه یابد و  سمینارهائی بمنظور ارزیابی از نقاط قوت و ضعف  شورای همکاری و آلترنانیو های  ارائه شده برگزار گردد. مسلما ادامه این مباحث و نتایج آن  جهت گیری این همکاری و طبیعتا موضع ما را مشخص خواهد کرد.

 

لذا ازآنجا که ما همواره ازهرنوع اتحاد عمل وهمکاری بین جریانات انقلابی وجنبشهای اجتماعی  علیه وضع موجود حمایت میکنیم وهمیشه مشوق وپیشگام  این نوع همکاری ها بوده ایم   لذا مادامی که اصولیت ما درچهارچوب این نوع اتحاد عمل ها و همکاری ها زیرسوال نرود و به نزدیکی نیروهای  انقلابی و رشد  کمی وکیفی جنبش های اجتماعی یاری رساند، درآنها شرکت میکنیم  و درعین حال   باید فعالیت تبلیغی وترویجی وسازمانی خودمان را برایجاد زمینه های  نظری و عملی  وحدت های سازمانی (باهدف  فائق آمدن برتشتت وپراکندگی  سازمانی کمونیست ها ) ونیز زمینه نظری وسازمانی اتحاد پیشروان وپیشگامان جنبشهای اجتماعی  طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه واتحاد مبارزاتی آنها دریک جبهه انقلابی  بمنظور سرنگونی نظام ارتجاعی و ضد مردمی حاکم  با هدف تغییرات بنیادی درساختاراقتصادی واجتماعی کشور مبتنی برشوراها متمرکزکنیم. اتحاد عمل ها و همکاری ها درچهارچوب یک مناسبات دموکراتیک که امکان برخورد آزاد آرا ونظرات درآن برسمیت شناخته شده باشد را اقداماتی دراین جهت محسوب  می داریم  . ارگان رهبری سازمان موظف شد اقدامات آتی خود را دراین چهارچوب و در راستای قطعنامه مصوب کنگره برنامه ریزی بکند.

مسائل تشکیلاتی

–  دربخش دیگر اجلاس مباحث وتبادل نظراتی درباره  مسائل تشکیلاتی ازجمله ارگانهای تبلیغی وترویجی  و امور سازمانی وراه های ارتقای سطح کمی وکیفی آنها صورت گرفت .

سازماندهی ارگان ” کمیسیون  مطالعه و پژوهش ” در جنب شورای مرکزی

موضوع بعدی  پیشنهاد  سازماندهی  ارگانی تحت عنوان – مرکز مطالعه، پژوهش  ونقد و اصلاح  درجنب شورای مرکزی- بود که مورد موافقت کنگره  قرارگرفت . برنامه این کمیسیون مطالعه وپژوهش  درباره  تحولات ایران و جهان درعرصه های مختلف  و ارائه پیشنهادات برای بروزرسانی مواضع  برنامه ای ، اساسنامه ای و خط ومشی سازمان و ارائه برنامه های آموزشی  و نظائر اینها خواهد بود که  بعد از شکلگیری  وظائف وآئین نامه مربوطه تهیه خواهد شد.

 

گزارش مالی

در نهایت گزارش  مالی به کنگره ارائه شد و ریز مخارج و درآمدها به کمیسیون بازرسی  ارائه شد  تا بعد از بررسی   تایید آن دراختیار اعضا قرارگیرد . توضیح اینکه درامد مالی سازمان ازحق عضویت ها و کمک مالی اعضا ودوست داران سازمان تامین میگردد.

درپایان کنگره  بعداز انتخاب کمیسیون بازرسی ، ترکیب اعضای شورای مرکزی مشتمل برمسئولین بخشهای مختلف مورد تایید  قرارگرفت ومشاورینی نیز درنظرگرفته شدند . درمبحث مربوط به  انتخاب شورای مرکزی  رفیق یدی ضمن سخنان کوتاهی  انصراف خودرا از کاندیداتوری برای انتخاب درارگانهای رهبری اعلام کرد و طی سخنان کوتاهی  برضرورت  جذب اعضای جوان وایجاد فضای لازم برای  جایگزینی جوان ترها درارگان های رهبری  تاکید کرد و سپس شورای مرگزی  بعداز اتمام اجلاس کنگره  پلنوم خودرا تشکیل  داد که گزارش آن جداگانه منتشرمیشود.

درپایان  با اجرای سرود اینترناسیونال  اجلاس کنگره هفتم پایان یافت .

مهر ماه ۱۴۰۰

نشریه کار کمونیستی شماره ۱۹۷, ویژه اسناد کنگره هفتم

https://akhbar-rooz.com/?p=130429 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More