موانع هم اندیشی در چپ ایران با نگاهی به اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – احمد هاشمی

با ایجاد اندیشکده حزبی یا سازمانی، مرحله تفکر، سنجش، مطالعه و طراحی راهکارها و راهبردها و خط مشی و برنامه از مرحله اجرا، مجزا می شود، این مسیری است که  هر حزب یا سازمان مدرن باید طی کند...

با ایجاد اندیشکده حزبی یا سازمانی، مرحله تفکر، سنجش، مطالعه و طراحی راهکارها و راهبردها و خط مشی و برنامه از مرحله اجرا، مجزا می شود، این مسیری است که  هر حزب یا سازمان مدرن باید طی کند. این تقسیم کار، یکی از راه های تضمین کثرت گرایی نظری در احزاب مدرن است. اعضای اندیشکده حزبی یا سازمانی نباید حتما عضو حزب باشند، اما باید سمت گیری های عمومی چپ دموکرات و ترقی خواه مانند: حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، ضدتبعیض، عدالت اجتماعی نگاه فمنیستی و خودگرانی را راهنمای عمل خود بدانند

مقدمه

 احزاب و سازمان های چپ درایران نیز مانند سایر احزاب در شرایط کنونی، بازیگران عرصه‌های پرتناقض و دینامیک و پرمطالبه هستند. مسائل امروزی چه در ایران و چه در جهان، روز به روز پیچیده تر می شوند. جوامع بدون گفتمان های راهبردی و سیاست های نوآورانه، متحمل هزینه های سنگین و جبران ناپذیری شده و می شوند.

امروزه محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی، منطقه ای، بین منطقه ای و گلوبال، متلاطم، پیچیده، و پر از ابهام است.

 بحران همه گیر ویروس کرونا نیز در این دوسال اخیر با ایجاد خسارت های فراوان انسانی، درمانی، روانی و مالی به این پیچیدگی افزوده است. در این رابطه، افزایش ذینفعان در ابعاد مختلف، ابهامات و اختلافات در باورهای قدیم و جدید و تنوع فزاینده ارزش ها و منافع، پیچیدگی مسائل را افزایش داده است.

“دیو اسنودن” مشاور ارشد مدیریت و پژوهشگر در زمینه “مدیریت دانش” این پیچید گی ها را در چارچوبی به نام “چارچوب کنوین” طبقه بندی کرده است، براساس این چارچوب مسائل در چهار دسته طبقه بندی می شوند: مسائل واضح، مسائل بغرنج و مسائل پیچیده و مسائل آشوب زده (بدخیم)

در مسائل واضح، علت و معلول مشخص هستند، در مسائل بغرنج علت و معلول باید تجزیه و تحلیل گردد و راه حل یگانه ای وجود ندارد، تعیین علت و معلولی د رمسائل پیچیده تنها با تفکر سیستمی، مطالعه تجربه رفتاری سیستم در گذشته و نوآوری ممکن است، در مسائل پیچیده پاسخ صحیحی وجود ندارد، در مسائل آشوب زده، فهم و درک تمامی اجزا سیستم ضروری است. چارچوب کنوین در تصویر زیر:

پیچیدگی های مسائل و پاسخ های چپ در ایران

کنفوسیوس فیلسوف و متفکر بزرگ مشرق زمین جمله‌ای درس آموز دارد که می‌گوید در زندگی، انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

بخشی از چپ  در ایران یعنی چپ سنتی، هنوز مقلد راه سوسیالیسم قرن نوزده و بیستم است و قادر به درس آموزی از راهی که طی شده است، نیست و اندیشه و نوآوری سیاسی هم در این جریان، محلی از اعراب ندارد.

چپ سنتی، به نام سوسیالیسم در مقابل نئولیبرالیسم، مدلی شکست خورده و دگماتیکی را عرضه می کند و مدعی انحصار برپایی این نوع سوسیالیسم نیز هست.

در جهان پیچیده کنونی، دیگر جایی برای دگم های آغشته به دترمینیسم تاریخی و اراده گرایی، که آرمان چپ را یک وظیفه تاریخی، یعنی برپایی سوسیالیسم می داند، وجود ندارد، سوسیالیسمی که در قالب برنامه های تجریدی و یا مملو از فانتزی و با روش های تکنوکراتیک و از بالا توسط یک گروه کوچک دیکته شود، برای همیشه شکست خورده است.

چپ دموکرات و ترقی خواه ایران با آموختن از شکست های گذشته، برنامه های خود را بر مجموعه ای از ارزش ها و حقوق جهان شمول قرار داده است که از زمان انقلاب های قرن هجدهم در جهان، تاکنون مشخصه مدرنیته و پیشرفت تاریخی بوده و بر بستری از ارزش هایی مبتنی بر دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و برابری و پایداری اکولوژیک و محیط زیست استوار است.

 در میان گروه های مختلف چپ دموکرات و ترقی خواه ایران، بحث بر سر سوسیالیسم دمکراتیک ادامه دارد و نتیجه تاکنونی بحث این است که در رابطه با سوسیالیسم دمکراتیک نه تعریف واحدی وجود دارد و نه تعریفی که همه آن را قبول داشته باشند.

چپ دموکرات و ترقی خواه ایران واقف است که سوسیالیسم دمکراتیک و کمونیسم هر دو از سنت واحد جنبش سوسیال دموکراتیک و کارگری برخاسته اند.

 تجربه اما حاکی از آن است که مدل سوسیالیسم کمونیست ها، با دولتی کردن تمامی اجزا تولید و سلطه یک حزب واحد، متحمل یک شکست تاریخی شده است و پاسخی برای پیچیدگی های جهان کنونی ندارد.

 در مقابل، شاخص های شناخته شده سوسیالیسم دموکراتیک در عرصه بین المللی یعنی پذیرش دموکراسی سیاسی، دموکراسی پارلمانی، مالکیت خصوصی، دموکراسی در دولت، اقتصاد و جامعه و حکومت قانون، در کنار درک پیچیدگی های جهان امروز می تواند مبنایی و بدیلی در مقابل نئولیبرالیسم، در جهت تامین زندگی بهتر برای نسل امروز و آینده باشد.

حزب چپ و ماده ۸- گروه های برنامه ای و پژوهشی

 تردیدی در این نیست که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در این چند سال اخیر نقش قابل توجه ای در سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور، جهت دهی افکار عمومی ایرانیان و شکل دادن به نگرش های سیاسی مدرن و ترقی خواهانه در چپ ایران داشته است و اکنون با  برگزاری گنکره دوم خود، مصمم تر به راهش ادامه خواهد داد.

گروه های چپ در خارج از کشور از جمله حزب چپ، درتکوین فرایند آزاد تولید فکر و اندیشه تاکنون بسیار ناموفق بوده اند، جای تاسف است که موضع حزب چپ نیز در این عرصه پرتناقض و آلوده به شیوه های سنتی و روش های کهنه شده و بامحدودیت ساختاری بورکراتیک و هیرارشی است. مثال در این مورد  ماده ۸ اساسنامه تصویب شده در کنگره اخیر این حزب است.    

“ماده ۸- گروه های برنامه ای و پژوهشی

بند ۱- گروه های برنامه ای و پژوهشی در موضوعات معین از جمله موضوعات برنامه ای و مسائل حزبی با داوطلبی حداقل ۳ عضو حزب فارغ از محدوده جغرافیایی و از جمله بشکل مجازی، تشکیل می شوند.

 بند ۲- برنامه ای و پژوهشی برای پیشبرد فعالیت های حزب تشکیل می شوند و حاصل کار خود را در اختیار هسا قرار می دهند و یا در رسانه های حزبی منتشر می کنند.

بند۳- از پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب برای همکاری در گروه های برنامه ای و پژوهشی دعوت می شود

بند۴- گروه های برنامه ای و پژوهشی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول هماهنگی انتخاب می کنند

تبصره: آئین نامه عمومی برای واحدهای محلی و هم چنین گروه های برنامه ای و پژوهشی توسط گروه کار مرکزی سازماندهی و تشکیلات تهیه و به تائید هسا می رسد.”

اینکه حزب در جهت  توسعه حزبی، گروه های برنامه ای و پژوهشی در درون حزب ایجاد  می کند، امر مبارکی است تا اینجا مشکلی در کار نیست، اما بر اساس بند سه در این ماده، حزب به ظاهر یک قدم به جلو گذاشته است و قرار است که حزب پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب را در گروه های برنامه ای و پژوهشی برای همکاری دعوت کند.

پر واضح است که معنی همکاری پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب با این گروه های حزبی، هم اندیشی بر سر مسائل برنامه ای و پژوهش های سیاسی است.

 استنباط منطقی از این ماده اساسنامه این است که پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب باید در یک مجموعه ای حزبی اولا- برای پیشبرد فعالیت های حزب تلاش کنند، ثانیا- حاصل کارشان را یا در اختیار هسا بگذارند و یا در رسانه حزب منتشر کنند، این در حالی است که حتی آئین نامه داخلی فعالیت این افراد با اعضای حزبی را باید گروه کار مرکزی سازماندهی و تشکیلات تهیه و به تائید هسا برساند.

 این منطق حزب چپ که پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب حاضرند در بی حقوقی کامل برای حزب کار کنند نه تنها غیرواقعی و ساده لوحانه است، بلکه به شدت خود بزرگ بینانه است.

ایجاد اندیشکده حزبی به عنوان مجموعه ای مستقل، تنها راه حل است

وافعیت این است که سازمان های سیاسی تبعیدی برونمرزی، به دلیل اینکه در میدان سیاست در ایران حضور ندارند، نمی توانند به معنای واقعی کلمه سیاست ورزی کنند. فعالیت های این سازمان ها در عمل تاکنون عمدتا بر موضع گیری های واکنشی در مقابل تحولات سیاسی در ایران و در مواردی تجزیه و تحلیل این تحولات بوده است.

سازمان های سیاسی تبعیدی برونمرزی درعرصه گفتمان سازی و تولید فکر و ایجاد امکانات هم اندیشی، تاکنون ناموفق بوده اند.

با ایجاد اندیشکده حزبی یا سازمانی، مرحله تفکر، سنجش، مطالعه و طراحی راهکارها و راهبردها و خط مشی و برنامه از مرحله اجرا، مجزا می شود، این مسیری است که  هر حزب یا سازمان مدرن باید طی کند. این تقسیم کار، یکی از راه های تضمین کثرت گرایی نظری در احزاب مدرن است

اعضای اندیشکده حزبی یا سازمانی نباید حتما عضو حزب باشند، اما باید سمت گیری های عمومی چپ دموکرات و ترقی خواه مانند: حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، ضدتبعیض، عدالت اجتماعی نگاه فمنیستی و خودگرانی را راهنمای عمل خود بدانند.

 با ایجاد اطاق فکر و سپردن وظیفه تنظیم برنامه و خط مشی کلی، این فرصت برای حزب یا سازمان فراهم می شود که به تواند تمامی کسانی را که دارای تخصص برجسته ای در زمینه های مختلف هستند به همکاری دعوت کند، بدون اینکه عضو حزب شوند و از این طریق، حزب قادر خواهد بود، با کارزار وسیع تری همکاری روشنفکران سیاسی و متخصصین را تامین نماید.

اندیشکده حزبی یا سازمانی دو کارکرد اساسی زیر را دارد:

الف-  فکرسازی و تولید فکر در رابطه با سیاست گذاری و گفتمان های سیاسی، تحقیق، تجزیه و تحلیل امور سیاسی به منظور مشوره دهی به سیاست سازان و  تصمیم گیرندگان،

ب- گشودن گره های فکری در فرآیند های عملی سیاست و آگاه سازی عمومی در رابطه با این مسائل.

احمد هاشمی
[email protected]

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=133380 لينک کوتاه

3 4 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

8 نظرات
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
peerooz
peerooz
شنبه, ۶ آذر, ۱۴۰۰ ۱۷:۱۳

توضیح واضحات,
جناب هاشمی “چشمش به روی ساقی اتریش و گوشش به قول چنگ سبز, از دور بوسه بر رخ احزاب چپ ایران می‌زنند”.
“و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید”.

peerooz
peerooz
شنبه, ۶ آذر, ۱۴۰۰ ۰۴:۲۳

هیاهو برای هیچ؟

اگر تعداد صفحاتی که در باره “سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران” و منشبعات آن:
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (حسین زهری)
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (مهدی سامع)
سازمان فداییان (اقلیت)
سازمان اتحاد فداییان کمونیست
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
چریک‌های فدایی خلق ایران (جریان اشرف دهقانی)
حزب چپ ایران (فداییان خلق)
هسته اقلیت (ویکیپدیای فارسی) .
در ۴۳ سال اخیر نوشته شده روی هم گذاشته شود بلندی آنها شاید به ارتفاع آسمان خراش های نیو یورک برسد اما به گمان من تاثیر آنها بر اوضاع تقریبا هیچ بوده است. ولی عده ای هم گاه شب و روز “جامی به یاد گوشه محراب میزنند”.

دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم
نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست
بازش ز طره تو به مضراب می‌زدم

روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود
وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ
فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم
بر کارگاه دیده بی‌خواب می‌زدم

سوسن
سوسن
جمعه, ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۲۳:۴۳

آقای هاشمی شما گفته اید: تردیدی در این نیست که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در این چند سال اخیر نقش قابل توجه ای در سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور، جهت دهی افکار عمومی ایرانیان و شکل دادن به نگرش های سیاسی مدرن و ترقی خواهانه در چپ ایران داشته است و اکنون با برگزاری گنکره دوم خود، مصمم تر به راهش ادامه خواهد داد.

لطفاً برای این ادعای خود یک و فقط یک دلیل مشخص بیاورید تا ما بفهمیم آن “نقش قابل توجه” را.  

و باز خود گفته اید: وافعیت این است که سازمان های سیاسی تبعیدی برونمرزی، به دلیل اینکه در میدان سیاست در ایران حضور ندارند، نمی توانند به معنای واقعی کلمه سیاست ورزی کنند. فعالیت های این سازمان ها در عمل تاکنون عمدتا بر موضع گیری های واکنشی در مقابل تحولات سیاسی در ایران و در مواردی تجزیه و تحلیل این تحولات بوده است.

پس اگر اینطور است که بواقع هست، لطفاً بفرمائید “برنامه” در این احزاب به چه منظور نوشته می شود؟ و اندیشکده-ی پیشنهادی شما آیا می خواهد برای احزابی که نمی توانند سیاست ورزی کنند برنامه بنویسد؟

حال من شما می پرسم: خیلی دور نرویم، فرزندی (حزب چپ) که حتی نمی تواند با مادر خود (سازمان فدائیان اکثریت) همدل و همزبان گردد، چگونه می خواهد به دیگران پیشنهاد اتحاد و اتفاق بدهد؟  

 

احمد هاشمی
احمد هاشمی
شنبه, ۶ آذر, ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸
پاسخ  سوسن

سرکار خانم سوسن، با سلام و تشکر از توجه شما به این نوشته
قبل از این که به سه سئوا ل شما پاسخ دهم ، مایلم سه نکته را توضیح دهم:
الف- من عضو حزب چپ نیستم، اما با پروژه وحدت چهار سازمان بعدها سه سازمان همراه بوده ام و در کنگره وحدت ، کنگره اول و کنگره دوم( مجازی) به عنوان مهمان حضور داشتم.
ب- بیش از بیست سال است که عضو حزب سبز اتریش هستم، در ارگان های مختلف حزبی فعال بوده ام و پنج سال هم نماینده انتخابی حزب درمجلس محلی بودم.
ج- تلاش من از جایگاه یک کنشگر مسقل سیاسی ( منفرد) و منتقد همیشه این بوده است که با انتقاد سازنده نقشی حتی اندک در جامعه پذیری سیاسی در میان هموطنان ایرانی در خارج از کشور داشته باشم . یکی از وجوه انتقاد سازنده، توضیح همزمان نقاط قوت و ضعف است. در این نوشته هم سعی کرده ام که این پرنسیب را رعایت کنم.
سئوال اول: در رابطه با “نقش قابل توجه”
سازماندهی کنفرانس ها و سمینار های متعدد توسط گردانندگان پروژه وحدت که اکثریت آنها اکنون رهبران و فعالین حزب چپ هستند، از نظر من “سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور،” در خارج از کشور است.
سازماندهی سه کنگره در این ابعادی که من شاهد آن بودم در خارج از کشور در میان تمامی گروه های چپ منحصر به فرد است، این فعالیت ها از نظر من”سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور” است.
لازم به توضیح است ، از سازماندهی کنگره های حزبی در اتریش در حزب سبز اتریش این تجربه را آموخته ام که چه حجم عظیمی از کار شبانه روزی حتی در کنگره ی نیمه علنی حزب چپ لازم بوده است.
حاصل کار پروژه وحدت و این کنگره ها تقش قابل توجه ای در اشاعه ” نگرش های سیاسی مدرن و ترقی خواهانه در چپ ایران” داشته است و این را در عمل در این سالها شاهد بوده ام.
حاصل دو تلاش حزب چپ در رابطه با “سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور” و اشاعه ” نگرش های سیاسی مدرن و ترقی خواهانه در چپ ایران” جهت دهی افکار عمومی ایرانیان ” حتی در مقیاسی کوچک است.
سئوال دوم: اندیشکده-ی پیشنهادی شما آیا می خواهد برای احزابی که نمی توانند سیاست ورزی کنند برنامه بنویسد؟
تجربه ۳۵ سال کنشگری سیاسی در خارج از کشور و فعالیت در اندیشکده حزبی حزب سبز اتریش به این نتیجه رسیده ام که مهمترین رکن فعالیت احزاب سیاسی تبعیدی باید تولید فکر، ایجادگفتمان های راهبردی و توضیح سیاست های نوآورانه باشد و این هدف یا با تشکیل ” اطاق فکر” و یا اندیشکده حزبی ممکن است.
شراط در خارج از کشور در همه ابعاد در این رابطه کم وبیش فراهم است. تجربه شخصی من در رابطه با دیالوگی که با داخل ایران در رابطه با نوشته های خود دارم، گواه این مسئله است که تمامی یا بخشی از تولیدات فکری یک اطاق فکر یا اندیشکده حزبی به هر طریقی به داخل منتقل می شود.
سئوال سوم
فرزندی (حزب چپ) که حتی نمی تواند با مادر خود (سازمان فدائیان اکثریت) همدل و همزبان گردد، چگونه می خواهد به دیگران پیشنهاد اتحاد و اتفاق بدهد؟
سئوال شما کاملا بجاست به نظر من این بخش تراژدیک این پروزه وحدت و حزب چپ است .
یکی از دلایلی که عضو حزب چپ نشدم ، همین سئوال شماست
با احترام احمد هاشمی

انوشه حق طلب
انوشه حق طلب
جمعه, ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰

در نام این تشکیلات تناقض خاصی نهفته است، آیا نام حزب چپ ایران مختص به چند نحله فدایی است؟ یا اینکه قرار است نیروهای دیگر چپ را نیز در بر گیرد؟ اگر جواب سوال دوم مثبت باشد، وجود عنوان (فدائیان خلق ) بعنوان پسوند نابجا به نظر میرسد، اما اگر جواب منفی است، در این صورت وحدت چند نحله فدائیان در زیر حزب چپ ایران اغراق آمیز به نظر خواهد رسید. به هر حال نام این حزب بسان شترمرغی است که نه شتر است و نه مرغ؟؟؟

احمد هاشمی
احمد هاشمی
شنبه, ۶ آذر, ۱۴۰۰ ۱۰:۴۳

با سلام و تشکر از توجه شما به این نوشته
من عضو حزب چپ نیستم و از جایگاه یک کنشگر مسقل سیاسی ( منفرد) کوشش می کنم با انتقاد سازنده نقشی حتی اندک در جامعه پذیری سیاسی در میان هموطنان ایرانی در خارج از کشور داشته باشم ، لذا نمی توانم در رابطه با چگونگی و چرائی نام این حزب به سئوالات شما پاسخ دهم.
با احترام احمد هاشمی

حاتم‌منفرد
حاتم‌منفرد
جمعه, ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰

اول دوکلمه داخل پرانتز را از نام این حزب بردارند

س - ف
س - ف
جمعه, ۵ آذر, ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸

 “تردیدی در این نیست که حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در این چند سال اخیر نقش قابل توجه ای در سازماندهی مشارکت جمعی در خارج از کشور، جهت دهی افکار عمومی ایرانیان و شکل دادن به نگرش های سیاسی مدرن و ترقی خواهانه در چپ ایران داشته است و اکنون با برگزاری گنکره دوم خود، مصمم تر به راهش ادامه خواهد داد.”

“گروه های چپ در خارج از کشور از جمله حزب چپ، درتکوین فرایند آزاد تولید فکر و اندیشه تاکنون بسیار ناموفق بوده اند” “سازمان های سیاسی تبعیدی برونمرزی درعرصه گفتمان سازی و تولید فکر و ایجاد امکانات هم اندیشی، تاکنون ناموفق بوده  اند.” آقای هاشمی متأسفانه شما دچار بیماری “پرت و پلا” شده اید. اگر “تردیدی در این نیست” پس این “ناموفق” بودنها چیست؟ آنها  چگونه است که ناموفق عمل می کنند ولی در “سازماندهی مشارکت جمعی” نقش بی تردیدی دارند؟ البته شاید در زادگاه آدولف اینگونه دروغ گفتنها عادی باشد ولی در سطح اروپا اینگونه نیست و مچ دروغگوها را می گیرند …

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
8
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More