اطلاعیە پایانی کنگرە ١٨ کومەلە+ موضع کنگره هجدهم کومه له در مورد انشعاب جمعی از اعضای کمتیه ی مرکزی حزب کمونیست

اطلاعیه پایانی کنگره ۱۸ کومه له

کنگره هیجدهم کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، در روز هفدهم ژانویه ۲۰۲۲  برابر با ۲۶ دیماه ۱۴۰۰ با شرکت نمایندگان بخش های مختلف تشکیلات و ناظرین ،بعد از سه روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد.

جلسات کنگره همزمان در مقر مرکزی کومەله و در چند سالن در کشورهای مختلف اروپا، کانادا و استرالیا، از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید. جمعی از شخصیت های مبارز سیاسی نیز، کە از طرف کمیته مرکزی کومەله  دعوت شدە بودند، در این کنگره شرکت داشتند.

کنگره با سرود انترناسیونال سرود  همبستگی جهانی کارگران و یک دقیقه سکوت به نشانه گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و  با یاد و خاطره رفقائی که در فاصله دو کنگره ۱۷ و ۱۸ جانباخته بودند، نشست خود را آغاز کرد. پس از سخنرانی افتتاحیه و استماع پیام های مهمانان،  ابتدا گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان در حوزه های مختلف انتخاباتی از جانب ناظر کل انتخابات ارائه گردید و به سئوالات مطرح شده در این زمینه، پاسخ داده شد. کنگره با تصویب اعتبارنامه نمایندگان و اعلام حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان منتخب، رسمیت خود را اعلام کرد. سپس با تصویب آیین نامه داخلی، و انتخاب هیئت رئیسه دائم کار خود را ادامه داد.

دستور جلسات کنگره عبارت بودند از: گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره، گزارش عملکرد ارگان های مختلف کومه له در فاصله دو کنگره، بررسی قرارها و قطعنامه های پیشنهادی و انتخاب کمیته مرکزی.

کنگرە پس از استماع گزارش سیاسی و بحث حول آن، گزارش تشکیلاتی شامل عملکرد کمیته مرکزی کومه له در فاصله کنگره های ۱۷ و ۱۸ و نیز گزارش کار ارگان های مختلف تشکیلاتی کومه له، را  نیز مورد بحث و ارزیابی قرار  داد. وجود وحدت سیاسی در میان شرکت کنندگان کنگره حول جهت گیری های اساسی، علیرغم تنوع در نظرات که در جریان بحث ها و در تصویب گزارش سیاسی و قرار ها و قطعنامه ها نشان داده شد، از ویژگی های برجسته این کنگره بود.

در این کنگره علاوه بر تصویب کلیات گزارش سیاسی ، قطعنامه هائی در مورد مسئله ملی کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای، استراتژی و سیاست ما در جنبش زنان، سیاست ما در ارتباط با معضلات اجتماعی در کردستان از جملە کولبران، اعتیاد به مواد مخدر، محیط زیست و همچنین قطعنامەای در ارتباط با سیاست ما در قبال جنبش معلمان بە تصویب رساند. یکی دیگر از مباحث کنگره ١٨ کومەلە، بحث در مورد اختلافات درونی حزب کمونیست ایران بود کە در این زمینە  پیشنهاد و راه کار جلوگیری از وقوع انشعاب را به تصویب رساند. کنگره هم چنین پیامهائی خطاب به کارگران ایران، خانواده های جانباختگان و  زندانیان سیاسی و فعالین جنبش های اجتماعی در بند فرستاد.

با توجە بە اینکە در بیرون از کنگرە جمعی از اعضای کمیتە مرکزی حزب انشعاب خود از حزب و کومەلە را اعلام کردند، کنگرە موضع خود در مورد این انشعاب ناخواستە را طی سندی اعلام کرد کە همزمان با این بیانیە متن این سند انتشار علنی پیدا خواهد کرد.

سایر اسناد و مباحثات کنگره بزودی از طریق کانال های تلویزیون کومه له و حزب کمونیست ایران و شبکه های اجتماعی انتشار خواهند یافت.

آخرین دستور جلسه کنگره انتخاب کمیته مرکزی بود. در این بخش، کنگره از میان جمع زیادی از  رفقائی که خود را برای عضویت در کمیته مرکزی کاندید کرده بودند، ۳۱ نفر را انتخاب نمود. اسامی رفقای منتخب به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

ابراهیم علیزاده، احمد صالحی، ادیب وطن دوست، اسعد رستمی، اسرین قادری، اسماعیل قهرمانی، آکو انوری، بهروز ناصری، ریزان حمیدی، ژیان ذوالفقاری ، سروه ناصری، سلام قادری، سعید امانی، شورش کریمی، جمال بزرگپور، جمال پیشکاری، حسن رحمان پناه،  حسین حمیدی، فریدون ناظری، فراست صالحی، فرشید غفارنژاد، عیسی پایبندی، کریم احمدی، کریم امانی، گلاویژ رستمی، عادل الیاسی،  محمد قادری، محسن شیخی، محیه ایرجی، وریا احمدی ، ناصر طاهری.

کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

۲۷ دیماه ماه ۱۴۰۰ – ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲

موضع کنگرە هجدهم کـومــەلــە
در مورد انشعاب جمعی از اعضای کمیتە مرکزی حزب کمونیست

در جریان برگزاری کنگرە هجدهم کومەلە، و در حالی کە کنگرە قطعنامەای را در راستای ممانعت از انشعاب و یافتن راە حلی برای گذر از وضعیت کنونی درون حزب کمونیست ایران را بررسی و آن را بە تصویب رساندە بود، اطلاع یافتیم کە تعدادی از اعضای کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران انشعاب خود از حزب و کومەلە را بطور رسمی اعلام کردەاند. کنگرە هجدهم کومەلە انشعاب این جمع از اعضای حزب را غیرضروی می داند و آن را در مغایرت کامل با نیازهای مبارزاتی ارزیابی می کند. با این حال کنگرە هجدهم کومەلە انتخاب سیاسی این رفقا مبنی بر انشعاب از حزب کمونیست ایران و کومەلە را بە رسمیت می شناسد و برای آنها آروزی موفقیت میکند.

در ضمن، کنگرە هجدهم کومەلە اطمینان می دهد کە غیبت این رفقا از فعالیت های حزبی خللی جدی در پیشبرد وظایف ایجاد نمی کند.

بە پیوست متن قطع‌نامە کنگرە ١٨ کومەلە در مورد اختلافات درون حزب، کە قبل از اعلام انشعاب این رفقا بە تصویب کنگرە رسیدە بود، بە اطلاع می رسد.

کنگرە هجدهم کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢۶ دی ١۴٠٠ – ١۶ ژانویە ٢٠٢٢

قطعنامە در مورد اختلافات درون حزب کمونیست ایران

کنگرە هجدهم کومەلە پس از بحث حول اختلافات دورە اخیر درون حزب کمونیست ایران بە این نتیجە رسید کە:

١) با توجە بە شرایط مبارزاتی کنونی در جامعە ایران و کردستان اولویتهایی کە کنگرە ١٨ کومەلە منطبق با این شرایط اتخاذ نمودە است، از جملە تلاش برای وحدت جنبش چپ، هر نوع انشعاب و تفرقە در میان نیروهای چپ و کمونیست را بە زیان مبارزات جاری در جامعە ایران و کردستان می داند. لذا کنگرە هجدهم کومەلە از کمیتە مرکزی منتخب خود می خواهد کە نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انشعاب زودرس در صفوف حزب کمونیست ایران را در دستور کار خود قرار دهد.

٢) برگزاری کنگرە سیزدهم حزب کمونیست ایران، کە بیش از چهار سال از موعد قانونی آن می گذرد، می تواند مرجعی باشد برای جلوگیری از انشعاب و این امکان را فراهم آورد کە مباحث مورد اختلاف مورد تصمیم گیری جمعی قرار بگیرند. علیرغم اینکە متاسفانە تمایل بە انشعاب از طرف این رفقا یک امر واقعی است، اما برگزاری کنگرە سیزدهم حزب کمونیست ایران، بە عنوان بالا ترین مرجع حزبی، می تواند از رسمیت بخشیدن بە چنین انشعابی جلوگیری کند. لذا کنگرە هجدهم کومەلە از کمیتە مرکزی منتخب خود می خواهد کە جهت متقاعد کردن رفقای کمیتە مرکزی حزب بە برگزاری کنگرە حزب وارد بحث و دیالوگ شود و بە سهم خود بە امر برگزاری این کنگرە یاری برساند.

کنگرە هجدهم کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢۶ دی ١۴٠٠-١۶ ژانویە ٢٠٢٢خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=139086 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
حمید
حمید
شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ ۱۸:۵۴

گروه های چپ تنها کاری که بعد از انقلاب به عنوان مبارزه کرده اند انشعاب و مبارزه با اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده و بس!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More