شکاف دیرینه میان سنت و مدرنیته، در برآمدی تازه – بهزاد کریمی

جمهوری اسلامی آسیب های بی پایانی به ایران و مردم ایران زده است و در عرصه‌هایی برای همیشه جبران ناشدنی‌. اما از یک نظر و فقط هم از یک نظر و گرچه به بهای کشتارهای بسیار، خدمت تاریخی بزرگی به ایران کرده است و آن، از میان بردن هرگونه امکان بازیابی قدرت دینی در هر … ادامه خواندن شکاف دیرینه میان سنت و مدرنیته، در برآمدی تازه – بهزاد کریمی