هفتادوششمین روز خیزش سراسری در ایران

اعتصاب کاميون داران و رانندگان کاميون وارد ششمين روز خود شده و در 17 استان کشور جريان دارد. دانشجويان ده ها دانشگاه جهان از اعتراضات در ايران حمايت کرده اند. در کرج 15 نفر از جمله سه کودک به افساد فی الارض متهم شده اند