چرا فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم؟ – بهنام چنگائی

چندان تفاوتی ندارد که ما از جایگاه کدام خردورزی تاریخی یا سمتگیری انسانمدار نگاهی، به جهان پیرامونی داشته، و بویژه از پایگاه ویژه ی منافع هر طبقه اجتماعی و وابستگی لایه های میانی به اوضاع سیاسی پرآشوب و اقتصاد انگلی، زندگی شکننده کارمزدان و سیاست و اقتصاد بحرانبار کنونی جهانی بنگریم، هریک از ما در صورت تعهد به حرکت پیشرونده ی تاریخ بسادگی درخواهیم یافت که: میانگین ناهمخوانی ها و ناسازگاری ها و رودرروئی های جامعه بشری هر بهانه های تازه تری مه داشته باشند] داز گذشته ها بیشتر و برجسته تر شده و گریزناپذیر همزیستی مسالمتجویانه و پیوستگی میان انسان ها باهم سست تر و نارساتر گشته، و کیان متلاطم ما، دستخوش نابرابری ها، دشمنی ها و جنگ های بی پایان بوده و هست؛ و چرائی تنگدستی و گرسنگی میلیاردی و همزمان نسل کشی های بی شمار دیروز، امروز و فردای مان نیز، چرا می باید پیرو همین جاهطلبی ها، ستیزها و سرکردگی های کور و دشمنی افکنانه ی: (( فناتیسم، راسیسم، ناسیونالیسم، فاشیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم و…)) می باشد. آیا پس از تبهکاری های فاشیسم نازی و نسل کشی های او در هولوکاست، هنوز شایسته و بایسته ی انسان آزاده و پویا نیست که به بستر پیدائی هرگونه برتریجوئی و برچیدن آسیب ها و جنایت های این جریان های نادرست بیاندیشد؟ 

مگر نه که در جهان ما، نادان پروری و بهره کشی انسان از انسان موهبتی الهی برای سردمداران ادیان و بهره وری سرمایه سالاران بوده و برجامانده و همچنان اهرم سرکردگی “دین و سرمایه”می باشد؟ چراکه در ایران و سراسر جهان ما می بینیم که بیکاری و گرسنگی، رابطه ای تنگ با بی سواد و آسیب پذیری آنها از دین و سرمایه است. هرچه پشتوانه عقلی و مالی کمتر باشد، هراسانن و وابستگی به دین و سرمایه بالاتراست؛ و بدتر از آن، بی بهرگی از حقایق پنهان و بیرونی سرکردگان دینی و مالی می باشد، که مدام توسط رسانه های آنها ژرف تر و گمراه کننده از چشم انداز توده ها دور نگهداشته شده و می شود. از همینروست هر جریانی که توان رسانه ای و تبلیغ خرافی و فریبندگی دینمداران ـ سرمایه سالاران داشته باشد بسان: هریک ازجریان های ضدبشری فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم آمریکا بیشتر چق بجانب تر و بی شرمانه تر، راه خیانت به نوع بشر در بازار مکاران را آسان تر باز می کند و بر تبهکاری هایش “بنام خدا و دمکراسی”پرده می پوشاند. همچنانکه امروزه خامنه ای ها، سعودی ها، ترامپ ها و نتانیاهوها هرکدام با ده ها پرونده نسل کشی زده و می زنند، و شگفتا هنوز می توانند بسان دهه های گذشته مردم را بهمین آسانی که ” معامله ی قرن” یا ” فاشیسم امپریالیسم ترامپ آمریکا” و “راسیسم صهیونیستی نتانیاهو” نامید که می خواهند با برجستگی مالی و رسانه ای خویش جهان نوعدوستی را با این سیاهکاری آشکار فریب دهند.

این توطئه ی هموارسازی صلح ِبی آبرو یا معامله قرن! هدفی برای سرکوب نهائی مقاومت و دستبرد بیشتر و پایانی به بقایای سرزمین های فلسطینیان توسط اسرانیل گزافه خواه هست؛ یک خیانت ضدبشری و یک هموندی آشکار، رسوا و طبیعی میان رژیم صهیونیست و راسیست نتانیاهو، بسان پیشینیانِ اشغالگرش! با امپریالیسم “ترامپ پرور” و قلدرِ جهانی هست که ظاهرا، ایده ی ترامپ فاشیست مبتکر این زورگوئی تکراری می باشد. طرحی که اینک چنین بی شرمانه و پس از یک قرن پشتیبانی بی دریغ آمریکای جهانخوار از اشغالگران، حالا چنین گستاخانه، و بی پروا، دعاوی تسخیر و تصرف اندک سرزمین های باقی مانده را نیز دارد. بی گمان این یاری دهی یکسویه و زیاده خواهی راسیستی، به چالش های قهربار دیگر و آسیب پذیرتر دوسویه دامن خواهدزد و از آن همینک نیز بوی گند و ترفندهای (((صهیونیستی امپریالیستی)) از آن دماغ خردورز را می آزارد. تداوم اشغالگری ایکه با پُر روئی دوسویه و رسانه ای آنرا در پهنه ی گیتی با غرور جارمی زنند. سناریوئی که بی کم و کاست، اهداف میلیاردرهای یهودی سنای آمریکا را بر پیشانی تمامیتخواهی خویش دارد و به شیوه مردمی و روش زندگی مسالمتجویانه و نوعدوستانه شهروندان صلحدوست اسرائیلی ها با فلسطینی ها نه که بهائی نداده و نمی دهد؛ همچنین در درون ترفند خود، راهبرد و راهکار ویرانگری را در خاورمیانه ی متلاطم پیشروی داشته و دارد. راسیسم هار صهیونیستی و مرگباری که تاریخ خونین سرزمین اشغالشده ی فلسطین تاکنون، اشکال ضدبشری و متنوعی از نسل کشی های آنها را بیاددارد که تاکنون اگرچه ارتش تبهکار اسرائیل با سلاح های مدرن، قربانیان زیادی از مردم بیدفاع و سنگ پران فلسطین گرفته، ولی همین مردم مبارز با ایستادگی انقلابی، همگی دسیسه های را صهیونیسم و یارانش را شکست داده است.

نکته ای که در این رودرروئی نابرابر بسیار دردناک و برجسته است اینکه: خیلی از شهروندان نوعدوست جهان ما هنوز زیر بمباران رسانه ای صهیونیستی امپریالیستی نتوانسته و یا بخوبی نمی دانند که پس از پایان جنگ جهانی یکم و سپس ویرانی همزمان امپراتوری عثمانی، و تجزیه و پراکندگی آن سرزمین های گسترده، فرآیند تکوین دوباره ی فلسطین چه روندی یافت!؟ برای نمونه انگلیس توانست سرکرده فلسطین شود و شد. اما از زمان کناره گیری سرپرستی انگلیس از سرکردگی فلسطین که یاوران آن سرمایه سالاران راسیست یهودی آن دوران بودند! انگیس ساکنین یهودی آن دوران را پوشش سیاسی و سازماندهی آژانس مستقل یهودی کرد تا توسط ارگان های مستقل، خود آنها در “فلسطین” زمین های بخرند تا نفوذ بیابند و یافتند. در آنزمان ۱۹۱۹ ساکنین اسرائیلی در منطقه بیش از ۵۶ هزار نفر یا ۸% درصد در برابر ۶۵۰ هزار فلسطینی، یا ۹۲% درصد بیشترنبود؛ و سرزمین موجود آنان تنها ۲% از اسرانیل امروز بود که بتدریخ با دسیسه های مالی صهیونیستی آن مناطق بیشتر و بیشتر شد که بحث مقاله نیست. اما اینک نگاه کنید به دعاوی صهیونیسم که جز باریکه ی غزه و سرکوب سیستماتیک فلسطینیان پاسخ و چاره ای ارای شان نگذارده است.

هدف سران راسیست و صهیونیست و گردانندگان امپریالیسم آمریکا و یاران این دو در پهنه ی جهان راست و غارتگر و بازتاب ها و گرایش های ضدبشری خود ترامپ و پشتیبانان اش، تنها می تواند به ستیز کور و ناروشن ترشدن اوضاع زندگی و توامان هولناکی فضای هستی فلسطینی اسرائیلی فراروئیده و بیش از پیش سوخت ویرانگری برساند و خواهدرساند، و روابط تاریک و نابرابر اسرانیل و فلسطین را درهمریخته و خونین ترکند و اگر راهچاره ای برابر و عادلانه نیابد، وخیمتر و سازش ناپذیرانه خواهدشد. چراکه این نگرش تمامیخواهی، فاشیستی و راسیستی موجود در نتانیاهو، بیشتر به خردکشی جاهلانه ی خودکامگان ساختار دین دولتی ولائی ایران می ماند که آنها هم بسان این نتانیاهو می خواهد کشور اسرائیل را از روی نقشه ناپدیدکند؛ همان نگاه پرت و ضدبشری و صهیونیستی ایکه ارتش اسرائیل و دولت نتانیاهو آنرا با این طرف یکسویه معامله ی قرن به فلسطینی ها تحمیل زورکی کند؛ چرا؟ چون زورش می رسد و هرآینه اگر نتانیاهو و دین دولتی خامنه ای بتوانند، پیاده کردن اهداف خو را در سر دارند. سهم ما درین میان محکومیت سرراست ترامپ فاشیست، نتانیاهوی صهیونیست راسیست، و فاشیسم مذهبی خامنه ای و داردسته ای همه سویه است.

بنا بر آنچه رفت، درد نوع انسان کار و زحمت در هرکجائی که زاده شده باشد، از دید من یکی ست؛ و آن بودن زیر تیغ تحمیق دینی از یکسو، و بهره کشی سرمایه سالاری از دیگرسوست و از همینرو، منافع زندگی آنها باهم و با من همسو و در ژرفای وجود هستی مای همنوع، راه های رهائی از فناتیسم، راسیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم و…ها مشترک و چاره یابی ها جهانی ست. برای من اسرانیلی، لبنانی، آمریکائی و هرکجائی دیگر همدرد هیچ تفاوتی ندارد و همچنین ملیت و مذهب و هر عقیده ای مایه ی برتریجوئی ها نیست. اگر ما نتوانیم بررسی درست تری از آنچه که در گذشته بر سر نوع انسان کار و زحمت رفته است پیداکنیم، و برای شان چاره های فراملی ـ مذهبی نیابیم، آنگاه در جازده ایم و همچون پیشترها درنخواهیم یافت که ایران و جهان ما در کشاکش جنگ های آشکار، پنهان و پیاپی مرگبار مشتی خودکامه شاهی، گوشت دم توپ یک فرقه ی سیاهکار و سرکرده های بنیادگراهای دینی مذهبی، گروهی، و یا ناگوارتر گمراه، برتریجویان ناسیونالیستی ـ قومی شده، و در بازار چپاول ها و کشتارگاه زندگی ستیزان میلیاردرها، انسان برده و ناتوان مانده و زمینگیرترشویم. آنهم توسط چند میلیاردرها و سرمایه سالارهای داخلی جهانی خون آشام که جز از درآمد کار کارگران و زحمتکشان، و زیر سرکردگی بی کم و کاست آمریکا و یاران تبهکار او نمی باشیم. تازه یادمان نرود که: سران ادیان ابراهیمی ِمفتخور و انگل، دیریست که خود در گستره ی جهان مالی و گلوبال و در پیوند ناگسستنی با کاپیتالیسم و جزوی قدر از سرمایه سالاری جهانی اند، و دومین سازمان های غول آسای کارفرمائی می باشند! کارکرد همه ی این رهبران دینی و مذهبی در بهره کشی از انسان کار، همانگونه است که یکایک جنگ ها و دسیسه جوئی های انباشت هرچه بیشتر سرمایه، ستیزهای برتریجویانه ملی مذهبی و کشتارهای انسان تنگدست از همنوع ناتوان خود، توسط اهرم های راسیسم، فاشیسم و ناسیونالیسم بسود کاپیتالیسم و امپریالیسم بوده است.  

بهنام چنگائی دهم بهمن ۱۳۹۸

https://akhbar-rooz.com/?p=19012 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله

نظر خود را بنويسيد

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More