۸ مارس؛ زنانی که ایران را دگرگون کردند

اين زنان، زنانی بودند که در سال 1401 ايران را دگرگون کردند. زنانی که تاريخ ايران آن ها را بر تارک خود نشانده و نسل تا نسل فراموششان نخواهد کرد. هشت مارس روز جهانی زن، از اين پس با نام اين زنان گره خواهد خورد