اعتراض به مسمومیت دانش آموزان؛ تعلیق ۳۰ دانشجوی علامه و احضار ۴۰ دانشجوی علوم پزشکی تبریز

امروز سه مدرسه در ماهشهر و دهستان کانی سور از توابع بانه مورد حمله شيميایی قرار گرفته و تعدادی از دانش آموزان به بيمارستان منتقل شدند. در هفته تپه اعتصاب به سومين روز خود رسيده و کارگران انتخابات کارفرمايی انتخابات شورا اسلامی کار را به طور گسترده ای تحريم کرده اند، بازنشستگان مخابرات يک بار ديگر در تهران و شهرهای ديگر تجمع های اعتراضی برپا کرده اند.