فراخوان تبادل نظر برای استقراریک نظام دموکراتیک در ایران بر اساس آرمان ها و تجربه دولت مصدق

درود بر زنان و مردان، جوانان و نوجوانان آزاده در سراسر ایران برای آغاز و پیشبرد انقلاب نوین «زن، زندگی، آزادی» به نام مهسا امینی.

۷۲ سال پیش در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۳۰، لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران «به ‌نام سعادت ملت ایران و به ‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی» قانونی شد. از آنسال تا کنون ایرانیان در پیشواز نوروز باستانی، هر سال روز ۲۹ اسفند ماه را به نام روز سربلندی و استقلال کشورایران جشن می گیرند.

ما امضاء کنندگان این بیانیه، در سالروز ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ایرانیان آزاده و دموکرات را به همبستگی، هم اندیشی و تبادل نظر در پشتیبانی از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بسوی پایان دادن به نظام فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی دموکراتیک مُلهم ازآرمان های دکترمصدق فرامی خوانیم. آرمان ها وخواسته های اساسی دکتر مصدق بنابر تجربه دولت او که همچنان موضوعیت دارند، در یک جمله خلاصه می شود:

آزادی، استقلال و حاکمیت ملت ایران در چهارچوب یک حکومت دموکراتیک و قانونمدار بوسیله رای، مشارکت و نظارت مردم، موجب شکوفایی کشور ایران و بهروزی همه ایرانیان خواهد شد.

دکترمصدق فرزند انقلاب مشروطه ایران بود و در پایبندی اش به مبانی آن انقلاب هرگزخللی وارد نیامد. انقلاب مشروطه برای نخستین بار درتاریخ، مردم ایران را به صورت مدون صاحب حقوق کرد، بر اختیار مطلقه پادشاه خط بطلان کشید و این اصل مهم را که قدرت حکومت ناشی از اراده مردم است به کرسی نشاند. انقلاب مشروطه برتفکیک قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، با هدف مهار قدرت متکی بود.     

دکتر مصدق هیچ موهبتی را بالاترازآزادی بیان نمی دانست وبا درک این امر خطیرکه دولتمداران به آسانی می توانند به روش حکومت استبدادی روی آورند، آزادی رسانه ها را برای آگاهی رسانی به مردم ونظارت برقدرت، حیاتی و ضروری می دانست. او درهمان روزاول نخست وزیری اش فرمان داد که که برای هیچ روزنامه ای به خاطر آنچه که علیه او، ولو به دروغ، نوشته باشد، کمترین محدودیتی ایجاد نشود و اعلام داشت که به این مناسبت از هیچ روزنامه ای شکایت نخواهد کرد. در آزادی احزاب نیز همین بس که علیرغم مخالف شدید مصدق با مواضع حزب توده، او هیچ گاه به درخواست ‏دولت‌های غربی از جمله آمریکا، برای سرکوبی حزب توده تن در نداد. ‏

دولت مصدق تجربه یک حکومت دموکراتیک بدون زندانی سیاسی را به مردم ایران عرضه کرد. نخست ‏وزیری مصدق با دیدار از زندانیان در زندان آغاز شد و با ‏زندانی شدن خودش به پایان رسید. او با دیدن حال زار زندانیان زندان شهربانی، خودش نیز دچار ‏حالی زار شد و گفت که این زندان: «قتلگاه بسیاری از صاحبان ‏فکرهای روشن و آزاد بوده است». او به رئیس شهربانی وقت ‏هشدار داد که اگر می‌خواهد مقامش را حفظ کند، بایستی به ‏دنبال دزدان واقعی باشد. پس از چند روز، مصدق دستور آزادی ‏زندانیان بی‌گناه را داد. دیدار مصدق از زندان، هم منجر به واقعیت آزادی زندانیان شد، وهم نمادین بود. نمادین، چون زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی، محروم‌ترین ‏شهروندان یک کشورند. نمادین، چون حکومتی که زندانی عقیدتی و سیاسی داشته باشد، ‏حکومت دموکراسی و آزادی نیست، حکومت شهروندان نیست.

دکترمصدق با آن که خود یک مسلمان باورمند بود، دین را امری شخصی می شناخت و یکایک مردم ایران را، ضمن احترام به هویت دینی و قومی آنها، شهروند ایرانی و دارای حقوق مساوی می شمرد. بر اساس همین باور بود که او به کار کشورداری بر مبنای اصل جدایی دین از دولت جامه عمل پوشاند. در تاریخ آمده است که دکترمصدق در پاسخ به پیام آیت الله بروجردی که نسبت به فعال شدن بهایی ها دربعضی از شهرستانها هشدارداده بود، گفت: «ازنظرمن، مسلمان وبهائی فرق ندارند، همه از یک ملت وایرانی هستند.»

در زمینه سیاست خارجی، دکترمصدق، خواستاراستقلال تمام وکمال ایران بود. او با رهبری جنبش ملی کردن صنعت نفت دررویارویی با امپراطوری انگلستان، ضمن احترام به قوانین و نهادهای بین المللی و با استفاده منطقی و درست از آنها، به استقلال کامل ایران برای نخستین بار درتاریخ معاصر واقعیت بخشید. او به عنوان یک تحصیلکردۀ فرانسه وسوئیس، هیچگاه خارجی ستیز و دشمن ارزشهای جهانشمول غرب نبود.  اوبا خارجی ها بصورت شفاف گفتگو و مذاکره می کرد، ولی با آنها هیچ سَروسِری نداشت. درتاریخ آمده است که در یک سخنرانی با اشاره به شعار«مرگ برانگلستان» به مردم گفت، ما خواهان مرگ ملت انگلستان نیستیم، ما خواهان عزت وسربلندی آنها هستیم. ما تنهاحقوق حقه خودمان را مطالبه می کنیم.

امروز در جهانی که شتابان در راه پی ریزی آینده ای بر شالودۀ  فن آوری پیش می رود، کشور ایران همچنان زیرسیطره یک استبداد دینی واپسگرای ضد زن بسرمی برد. جمهوری اسلامی حکومت را ناشی از اراده مردم نمی داند و چه درقانون اساسی خود و چه درعمل، هشتاد میلیون ایرانی را صغیران اُمتی می شمارد که اختیارشان در دست یک ولی فقیه مطلقه است.

جهان وارد قرن بیست و یکم شده است و بیش ازاین جایز نیست که مردم سرفراز ایران و بویژه زنان و جوانان ایرانی، از موهبت یک حکومت آزاد، مستقل و مدرن درچهارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک و مبتنی براصل جدایی نهاد دولت از نهاد دین و اعلامیه جهانی حقوق بشرمحروم بمانند. دکترمصدق دقیقا چنین حکومتی را به تجربه گذارد وبا مشارکت مردم، تا آخرین توان خود علیرغم محاصرۀ شدید اقتصادی و محرومیت از در آمد نفت، تا کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ در راه استقرار آن کوشید.

ما ایمان داریم که ملت ایران در امتداد آرمانهای مشروطیت و تجربه دموکراتیک دولت مصدق، با انقلاب بی همتا، فراگیر و پیشروی «زن، زندگی، آزادی»، حکومتی دموکراتیک را در ایران مستقر خواهد کرد که موجب شکوفایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در سراسرجغرافیای آن خواهد شد وملت ایران، با هر جنسیت یا هویت فرهنگی، دارای حقوق شهروندی مساوی و نیز حق بهره مندی یکسان از منابع کشو خواهند شد. 

اکنون در این مقطع حساس برداشتن یک گام مهم و حیاتی بر عهدۀ ما ایرانیان مستقل، ملی و دادخواه، چه در داخل وچه بیرون از کشوراست که راه دیگری را بنابر نماد تجربه دموکراتیک دولت مصدق در سازماندهی خود بپوییم و برای تحقق بخشیدن به آن، تبادل نظرجدّی و هدفمند را بر اساس روش های دموکراتیک برای تشکیل یک انجمن ملی جهت تدبیر یک برنامۀ کارآمد و عملی با یکدیگر آغاز کنیم. از نظر ما امضاء کنندگان این بیانیه، میراث گرانبهای مشروطیت و تجربه دموکراتیک دولت مصدق، تکیه گاه و زیر بنای چنین راهی به سوی استقرار یک نظام جمهوری ایرانی برخاسته از اراده مردم برای دستیابی به آرمان های انقلاب زن، زندگی، آزادی است.

ما از همه ایرانیانی که به آرمانها و به ارزش های عنوان شده در این فراخوان باور دارند دعوت می کنیم تا با ما همراه باشند.

تاریخ و زمان برگزاری نخستین نشست همگانی ما در کلاب هاوس به زودی به آگاهی خواهد رسید.

بهمن احمدیان، آمریکا

حمید اکبری، آمریکا

مرتضی انواری، آمریکا

دکتر محمد پورفر، آمریکا

سهراب چمن آرا، آمریکا

هرمز چمن آرا، آمریکا

آذر خونانی اکبری، آمریکا

یوسف عبدالله زاده، آمریکا

جواد فخارزاده، آمریکا

بهمن فره بخش، آلمان

منوچهر قنبری، آمریکا

ناصر کاخساز، آلمان

هوشنگ کردستانی، فرانسه

اکبر کریمیان، انگلستان

اردشیر لطفعلیان، آمریکا

آرش مرادی فر، آمریکا

رضا مهاجر، آمریکا

بیژن مهر، آمریکا

نیما ناصر آبادی، آلمان

دکتر ابراهیم نوروزی، آمریکا

دکتر امیر هوشمند ممتاز، آمریکا

[email protected]ایمیل برای تماس و دریافت آگاهی از برنامه های آتی:

خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند

۳ ۲ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=197450 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More