حزب چپ ایران (فدائیان خلق): کارگران هپکو با ادامە مبارزات شان می توانند بە مطالبات شان برسند!

نیروهای سرکوبگر حکومت در ٢۵ شهریور بە تجمع اعتراضی کارگران هپکو کە در اعتراض بە نگرفتن دستمزدهای شان سفرهای خالی شان را روی ریل قطار در شهر اراک پهن کردە بودند وحشیانە حملە ور شدند و تلاش نمودند با ضرب و شتم و بازداشت حداقل ٢۵ تن از کارگران حاضر درتجمع بە اعتراضات دامنە دار کارگران پایان دهند.

کارگران هپکو این اولین بار نیست کە اعتصاب می کنند و مضروب زندانی می شوند، آنها تا کنون چندین مرتبە بە دلیل بە خطر افتادن حقوق شان در اثر خصوصی سازی تا ٢٠ روز هم اعتصاب کردەاند. در شرایطی صنایع مهمی مانند هپکو و دیگر واحدهای اساسی کشور کە بنیان های اقتصاد ملی هستند بە بهای ناچیز فروختە می شوند و صاحبان آنها بیشرمانە حتی از پرداخت بە موقع دستمزد کارگران شآن طفرە می روند کە تنها طی ١٠ ماە ارزش سهام هپکو از ۶٠ تومان بە ۴٣٣ تومان رسیدە است!همین آمار خود بە تنهایی دلیل و انگیزە واقعی سرکوب کارگران و ابعاد غارتی را کە در اثر خصوصی سازی ها صورت گرفتە و می گیرند و دروغ هایی را کە دولت روحانی و سازمان خصوصی سازی بعنوان توجیە خصوصی سازیهای غارتگرانە و مخرب بخورد مردم می دهد برملا می کند.

با این همە این سرکوبها تا کنون نە توانستە اند بە مبارزات حق طلبانە کارگران خاتمە دهند و نە از این پس خواهند توانست کارگران گرسنە را از میدان این نبرد سرنوشت ساز بیرون براند!

تظاهرات خیابانی کارگران هپکو کە مدتی پیش در اعتراض بە دستمزدهای معوقە و تعیین تکلیف سهامداران و مالکیت کارخانە شروع شد، ١٠ روز پیش با قول رسیدگی فوری مسئولین دولتی بە خواستە های کارگران متوقف شد. خلف وعدە دوبارە مسئولین موجب از سرگیری دوبارە اعتراضات و تجمع روز گذشتە کارگران شد.

حملە ماموران رژیم بە کارگران گرسنە و بە جان آمدە از ستمگران و مستبدان حاکم در حالی انجام گرفت کە دوهفتە پیش ابراهیم رئیسی قاضی القضات جنایتکار رژیم در یک نمایش تبلیغاتی در تلاشی مذبوحانە جهت کاستن از دامنە اعتراضات فزایندە ومنحرف نمودن جهت مبارزات کارگران، خواستە های کارگران را برحق اعلام کرد و قول حمایت و رسیدگی بە مطالبات کارگران و تجدید نظر در احکام سنگین کارگران زندانی را دادە بود.

حملە دیروز بە تجمع مسالمت آمیز و حق طلبانە کارگران اراک بار دیگر ثابت کرد کە بە هیچ یک از وعدەهای مسئولین حکومت نمی توان اطمینان نمود و رژیم قصد ندارد تغییری در رویکردهای خود نسبت بە کارگران و حقوق شان ایجاد نماید و خود کارگران هستند کە می توانند با همبستگی، سازمانیابی و گسترش اعتراضات شان سرانجام رژیم و کارفرمایان را وادار بە برآوردە نمودن مطالبات بر حق شان کنند. همزمان با این اعتصاب کارگران آلمینیوم اراک با خواستهای مشابە تظاهرات دیگری در این شهر برگزار کردند. اعتصابات کارگری در حال حاضر آنقدر هستند کە چنانچە بهم بپیوندند و یک پارچە شوند حکومت و کارفرمایان را بە عقب نشینی از مواضع ضد کارگری شان برانند. تا زمانی کە این تشتت و پراکندگی چارە اندیشی نشود رژیم و سرمایە داران می تواند با سرکوب رویکردهای ضد کارگری شان را ادامە دهند.

بە نظر ما برگزاری همزمان اعتصابات کارگری بویژە چنانکە با حمایت مردم عادی شهر انجام شود می تواند زودتر کارگران را بە مطالبات شان برساند و امکان سرکوب و زندانی کردن کارگران را برای حکومت دشوارتر و هزینە آن را بالا ببرد. تلاش مضاعف برای از میان برداشتن این پراکندگی از وظایف عاجل و مبرم تشکلهای کارگری و همە نیروهای دمکراتیک و عدالتخواە در حل حاضر است.

اعتصاب و اعتراض جزئی از حقوق سندیکایی کارگر است کە در هر حال و شرایط باید برسمیت شناختە شود و از هر نوع تعرضی مصون بماند.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر حمایت قاطعانە خود از اعتصاب و مطالبات برحق کارگران هپکو و آلومنیوم سازی اراک را اعلام ویورش بە کارگران و بازداشت آنها را کە در تضاد با حقوق سندیکایی کارگران و حتی مغایر با قوانین موجود است، محکوم و از همە تلاشهایی کە برای آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط کارگران و برآوردە شدن مطالبات کارگران انجام می شود حمایت می کند. ما همە کارگران و نیروهای دمکراتیک عدالتخواە را بە حمایت و همبستگی با کارگران و خانوادە هایشان کە افزون بر پیگیری حقوق لگد مال شدە شان علیە فساد و غارت منابع ملی توسط اعوان و انصار حکومت و تضعیف تولید داخلی ست، دعوت می کنیم.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
٢۶ شهریور ٩٨

https://akhbar-rooz.com/?p=4114 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
ما پيام شما را به سراسر جهان می رسانيم
تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
برای اطلاع از شرايط آگهی در اخبار روز کليک کنيد
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More