پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

هادی خرسندی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

شعر زوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٨ (۱٣ اوت ۲۰۱۹)
ثواب امنیّتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
نجفی خام پرستو شده بود
میترا دردسر او شده بود

ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٨ (۵ ژوئن ۲۰۱۹)
بجوئید ای عزیزان کاین کدام است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲٣ مارس ۲۰۱۹)
عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
خسته روزگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوریه ۲۰۱۹)
چنین گفت لوله کش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۷ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۹)
شاملو و شهبانو، خرسندی و نادرپور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
صیغه انعام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
من و کودک درونم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٨)
حسن بیکار و آیت الله خوش حساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
زن ایرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
تا مائده رقصید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
خامنه ای در دادگاه ملی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
تغّزلی در رمضان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
شومنِ فلک زده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۰ می ۲۰۱٨)
درد دل با مومیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
چلّه سرآمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۷ (۱٨ آوریل ۲۰۱٨)
تو خدائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۷ (۱۰ آوریل ۲۰۱٨)
صاحب زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۷ (۴ آوریل ۲۰۱٨)
دوبیتی های فضائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
ریسمان اتفاق و اتحاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱ مارس ۲۰۱٨)
پیام هادی خرسندی به بانوی بشدّت محجّبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوریه ۲۰۱٨)
طلبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
حماسه دی ۹۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
من و «سی. اچ.» و آقای خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱٨)
کرامات و معجزات حضرات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
شبی که من کاج شدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
حافظا من غم میخورم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
سوره زلزال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
تغزّلی در محرم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بکارت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
در ذوب آهن هنر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بحث شیرین چند همسری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۶ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷)
تاریخنویس است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
غزلی از کودکی حافظ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
کارگر کلیه فروش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
جوابی با شرمندگی به آقای میرفطروس!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
توضیح هادی خرسندی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۶ (۲٨ اوت ۲۰۱۷)
فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭!‬‬‬‬
یادبود –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۶ (۲۷ اوت ۲۰۱۷)
ما‭ ‬اپوزیسیونتیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)
رجزخوانی استصوابی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
غم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
اتمام حجت با خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
شکایت‭ ‬قاتل‭!*‬
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۶ (۵ ژوئیه ۲۰۱۷)
در ستایش لندن و گدای سر کوچه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)
روز انتخابات چه کردید؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
من با اینهمه خنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۰ می ۲۰۱۷)
سوگندنامه ی ائمه اطهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
مسلمان مرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۶ (۱۶ آوریل ۲۰۱۷)
گزارش مکتبی مراسم اسکار!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۵ (٣ مارس ۲۰۱۷)
پیروز شد رژیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوریه ۲۰۱۷)
امید و انتظار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۵ (۹ ژانویه ۲۰۱۷)
مصاحبه با یک زندانی سیاسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۵ (۵ ژانویه ۲۰۱۷)
به عشق تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۵ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۶)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۵ (٣ دسامبر ۲۰۱۶)
در چهلم استیو جابز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
سفرنامه ی حضرت آقا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
نماز عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
مرد با غیرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۵ (۴ سپتامبر ۲۰۱۶)
سلف سرویس خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۵ (۲۹ اوت ۲۰۱۶)
«تو امشب میروی راه!»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۵ (۲٣ اوت ۲۰۱۶)
شوهر ننه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
غزل عنکبوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
برای سبای خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
شِق سوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۴ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۶)
زیارت نامه حضرت دروغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
کربلای آنلاین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانویه ۲۰۱۶)
اهمیت لامپ در اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
سکولاریسم گیاهی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
کالچر بهتر است یا لنگویچ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
یوسف گم گشته پناهنده شد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
لمس بهشت و جهنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
دل و زبان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۴ (۲۹ اوت ۲۰۱۵)
کوچه ی معشوقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۴ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۵)
دکتر جان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۴ (٣۱ می ۲۰۱۵)
جدال عقل و دل در من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوریل ۲۰۱۵)
دین فروشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۴ (۱٨ آوریل ۲۰۱۵)
دال تو ام من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
ای اوباما …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)
طرف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹٣ (۹ اکتبر ۲۰۱۴)
فاینال الزمان!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
دلم صد سال تنها شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
نشریه ی خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹٣ (۶ ژوئن ۲۰۱۴)
رباعیات متفرقه – بخش یک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
جنتی در دادگاه رژیم لائیک آینده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)
بلبل مکتبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
یار مبارز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۲ (۱۹ مارس ۲۰۱۴)
روضه ی رضوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۲ (۱۴ مارس ۲۰۱۴)
چپ سلطنت طلب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۲ (٨ مارس ۲۰۱۴)
معمای ملی ـ مذهبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوریه ۲۰۱۴)
کشک ساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۲ (۲۰ فوریه ۲۰۱۴)
مسخره ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
نازنین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۲ (۷ فوریه ۲۰۱۴)
وصیتنامه ی ابومجتبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
نره خر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۹ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
منصور اسانلو، زندانی موفق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۱ آوریل ۲۰۱۰)
من و حضرت و خیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨۹ (۱۷ آوریل ۲۰۱۰)
کله‌ی نظام پاچه‌ی اسلام – هم صبح کنیم سرو و هم شام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣٨۹ (۱۱ آوریل ۲۰۱۰)
آیا حسین درخشان هم نامزد ندا بود؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
دو رباعی تازه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
مثنوی آن زن هوسباز و شیرینکار و کارکشته !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨٨ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۰)
بیش از این ای هموطن ول معطلی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨٨ (۲ ژانویه ۲۰۱۰)
خفقان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨٨ (۲٨ دسامبر ۲۰۰۹)
عکس پاره‌ی امام در ماه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨٨ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۹)
شبی که من کاج شدم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣٨٨ (۱٨ دسامبر ۲۰۰۹)
ما جمله مجیدیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨٨ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۹)
برای مجید توکلی و روسری‌اش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣٨٨ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۹)
رنگ علف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨٨ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۹)
جواب کروبی به لاریجانی در باره تجاوز در زندان‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٨ (۱۵ اوت ۲۰۰۹)
ساته‌لات‌ اش را ببین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۷ (۵ فوریه ۲۰۰۹)
دوبیتی روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۷ (۲ ژانویه ۲۰۰۹)
ایرانیم و فاتح و سگمارس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣٨۶ (۱۶ ژوئیه ۲۰۰۷)
مینویسی و نمیاندیشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۵ (۲۱ ژانویه ۲۰۰۷)
نگاهی تازه به حجت الاسلام خاتمی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨۵ (۱۶ ژانویه ۲۰۰۷)
چرا دلکش به نفع ایرانیکا کنسرت نداد؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣٨۵ (۴ ژانویه ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=4950 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x