هادی خرسندی – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

شعر زوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٨ (۱٣ اوت ۲۰۱۹)
ثواب امنیّتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٨ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
نجفی خام پرستو شده بود
میترا دردسر او شده بود

ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹٨ (۵ ژوئن ۲۰۱۹)
بجوئید ای عزیزان کاین کدام است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲٣ مارس ۲۰۱۹)
عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
خسته روزگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوریه ۲۰۱۹)
چنین گفت لوله کش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۷ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۹)
شاملو و شهبانو، خرسندی و نادرپور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۷ (۱۹ دسامبر ۲۰۱٨)
صیغه انعام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
من و کودک درونم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٨)
حسن بیکار و آیت الله خوش حساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
زن ایرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱٨)
تا مائده رقصید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹۷ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱٨)
خامنه ای در دادگاه ملی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱٨)
تغّزلی در رمضان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
شومنِ فلک زده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۰ می ۲۰۱٨)
درد دل با مومیایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۴ می ۲۰۱٨)
چلّه سرآمد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۷ (۱٨ آوریل ۲۰۱٨)
تو خدائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۷ (۱۰ آوریل ۲۰۱٨)
صاحب زمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۷ (۴ آوریل ۲۰۱٨)
دوبیتی های فضائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
ریسمان اتفاق و اتحاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۶ (۱ مارس ۲۰۱٨)
پیام هادی خرسندی به بانوی بشدّت محجّبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوریه ۲۰۱٨)
طلبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
حماسه دی ۹۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانویه ۲۰۱٨)
من و «سی. اچ.» و آقای خویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱٨)
کرامات و معجزات حضرات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۶ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۷)
شبی که من کاج شدم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
حافظا من غم میخورم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
سوره زلزال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱٣۹۶ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۷)
تغزّلی در محرم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بکارت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
در ذوب آهن هنر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۶ (۶ اکتبر ۲۰۱۷)
بحث شیرین چند همسری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۶ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷)
تاریخنویس است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
غزلی از کودکی حافظ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
کارگر کلیه فروش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
جوابی با شرمندگی به آقای میرفطروس!
یادبود –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
توضیح هادی خرسندی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۶ (۲٨ اوت ۲۰۱۷)
فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭!‬‬‬‬
یادبود –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۶ (۲۷ اوت ۲۰۱۷)
ما‭ ‬اپوزیسیونتیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)
رجزخوانی استصوابی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
غم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
اتمام حجت با خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷)
شکایت‭ ‬قاتل‭!*‬
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۱٣۹۶ (۵ ژوئیه ۲۰۱۷)
در ستایش لندن و گدای سر کوچه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۶ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۷)
روز انتخابات چه کردید؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
من با اینهمه خنگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۰ می ۲۰۱۷)
سوگندنامه ی ائمه اطهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۵ می ۲۰۱۷)
مسلمان مرده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۶ (۱۶ آوریل ۲۰۱۷)
گزارش مکتبی مراسم اسکار!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۵ (٣ مارس ۲۰۱۷)
پیروز شد رژیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوریه ۲۰۱۷)
امید و انتظار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۵ (۹ ژانویه ۲۰۱۷)
مصاحبه با یک زندانی سیاسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۵ (۵ ژانویه ۲۰۱۷)
به عشق تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۵ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۶)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۵ (٣ دسامبر ۲۰۱۶)
در چهلم استیو جابز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
سفرنامه ی حضرت آقا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
نماز عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
مرد با غیرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۵ (۴ سپتامبر ۲۰۱۶)
سلف سرویس خرسندی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ شهریور ۱٣۹۵ (۲۹ اوت ۲۰۱۶)
«تو امشب میروی راه!»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۵ (۲٣ اوت ۲۰۱۶)
شوهر ننه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
غزل عنکبوت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
برای سبای خوئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
شِق سوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۴ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۶)
زیارت نامه حضرت دروغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
کربلای آنلاین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانویه ۲۰۱۶)
اهمیت لامپ در اسلام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
سکولاریسم گیاهی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۴ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۵)
کالچر بهتر است یا لنگویچ؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵)
یوسف گم گشته پناهنده شد!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
لمس بهشت و جهنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
دل و زبان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۴ (۲۹ اوت ۲۰۱۵)
کوچه ی معشوقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۴ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۵)
دکتر جان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۴ (٣۱ می ۲۰۱۵)
جدال عقل و دل در من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲٣ آوریل ۲۰۱۵)
دین فروشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱٣۹۴ (۱٨ آوریل ۲۰۱۵)
دال تو ام من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
ای اوباما …
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)
طرف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹٣ (۹ اکتبر ۲۰۱۴)
فاینال الزمان!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
دلم صد سال تنها شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
نشریه ی خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹٣ (۶ ژوئن ۲۰۱۴)
رباعیات متفرقه – بخش یک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
جنتی در دادگاه رژیم لائیک آینده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)
بلبل مکتبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
یار مبارز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۲ (۱۹ مارس ۲۰۱۴)
روضه ی رضوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۲ (۱۴ مارس ۲۰۱۴)
چپ سلطنت طلب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۲ (٨ مارس ۲۰۱۴)
معمای ملی ـ مذهبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۲ (۲۶ فوریه ۲۰۱۴)
کشک ساب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۲ (۲۰ فوریه ۲۰۱۴)
مسخره ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ (۱۴ فوریه ۲۰۱۴)
نازنین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۲ (۷ فوریه ۲۰۱۴)
وصیتنامه ی ابومجتبا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۰ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۱)
نره خر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣٨۹ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰)
منصور اسانلو، زندانی موفق!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۲۱ آوریل ۲۰۱۰)
من و حضرت و خیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣٨۹ (۱۷ آوریل ۲۰۱۰)
کله‌ی نظام پاچه‌ی اسلام – هم صبح کنیم سرو و هم شام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردین ۱٣٨۹ (۱۱ آوریل ۲۰۱۰)
آیا حسین درخشان هم نامزد ندا بود؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣٨۹ (۲۷ مارس ۲۰۱۰)
دو رباعی تازه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣٨٨ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۰)
مثنوی آن زن هوسباز و شیرینکار و کارکشته !
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣٨٨ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۰)
بیش از این ای هموطن ول معطلی!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨٨ (۲ ژانویه ۲۰۱۰)
خفقان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨٨ (۲٨ دسامبر ۲۰۰۹)
عکس پاره‌ی امام در ماه!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨٨ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۹)
شبی که من کاج شدم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣٨٨ (۱٨ دسامبر ۲۰۰۹)
ما جمله مجیدیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨٨ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۹)
برای مجید توکلی و روسری‌اش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣٨٨ (۱۲ دسامبر ۲۰۰۹)
رنگ علف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨٨ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۹)
جواب کروبی به لاریجانی در باره تجاوز در زندان‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣٨٨ (۱۵ اوت ۲۰۰۹)
ساته‌لات‌ اش را ببین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣٨۷ (۵ فوریه ۲۰۰۹)
دوبیتی روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۷ (۲ ژانویه ۲۰۰۹)
ایرانیم و فاتح و سگمارس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣٨۶ (۱۶ ژوئیه ۲۰۰۷)
مینویسی و نمیاندیشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۵ (۲۱ ژانویه ۲۰۰۷)
نگاهی تازه به حجت الاسلام خاتمی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨۵ (۱۶ ژانویه ۲۰۰۷)
چرا دلکش به نفع ایرانیکا کنسرت نداد؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣٨۵ (۴ ژانویه ۲۰۰۷)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=4950 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More