پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

زیبا کرباسی – بایگانی در سایت قدیم اخبار روز

ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
بیست و دو شعر از نگار نادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
عصر دمب قیطس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
برای زنان هشت مارس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
شش شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
فراز رفتن از جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوریل ۲۰۱٨)
رد پای باران بر دست خط درشت نازنین نظام شهیدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
توپم پر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۶ (۲۰ ژانویه ۲۰۱٨)
شعار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
هاف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
سوگ شهلا شفیق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
پنج شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
نمی توانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۶ (۱۰ آوریل ۲۰۱۷)
اصل نارنجی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
زت زیاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
بنجلات ۷
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوریه ۲۰۱۷)
نسخه ای در پنج نوبت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
شعری در سوگ هفتصد کودک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
عافیت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
بنجلات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
چند کلمه در باب جنایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
مرا با نام نقاشم صدا کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۶ آوریل ۲۰۱۶)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
مهستی گنجه ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانویه ۲۰۱۶)
به هم ریخته مثل قیامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
آن خروهک آن سنگ شجری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
چند آهواره از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۲ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
خون صورت من است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
آکله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
دو آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
ناخن نگاری ۱۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
و با همی شِتا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
بوی یاکریم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
اووووومم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
به حق جگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹ (۲٣ فوریه ۲۰۱۱)
سه شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
من و نام‌هایم هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۹ (۲ ژانویه ۲۰۱۱)
با محمد مختاری از نگاهِ مریم، سیاوش و سهراب، در سه روز ِ واقعه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
رقص قو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣٨۹ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۰)
ریاضی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۹ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۰)
لزگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
ماری که نفسهایم بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
پشت بال فرشته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣٨۹ (۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
منظومه ویرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۰)
با هر پلکی که می زنم… طاووسی پر میگشاید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ (۶ ژوئن ۲۰۱۰)
دیوان زیر برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
کولاژ ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۶ می ۲۰۱۰)
یک “آهواره” و گورلرزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣٨۹ (۱٣ آوریل ۲۰۱۰)
کلاژ سیزده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
حیرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨٨ (۲۴ فوریه ۲۰۱۰)
از پهلوانان پولکی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨٨ (۱ فوریه ۲۰۱۰)
سلول های مکتوب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨٨ (۹ ژانویه ۲۰۱۰)
«تا کمر در باد ریخته ام»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۵ (۶ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=6567 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x