زیبا کرباسی – بایگانی در سایت قدیم اخبار روز

ایران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۹)
بیست و دو شعر از نگار نادر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹)
عصر دمب قیطس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
برای زنان هشت مارس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
شش شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
فراز رفتن از جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوریل ۲۰۱٨)
رد پای باران بر دست خط درشت نازنین نظام شهیدی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
توپم پر است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۶ (۲۰ ژانویه ۲۰۱٨)
شعار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
هاف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
سوگ شهلا شفیق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
پنج شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
نمی توانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱٣۹۶ (۱۰ آوریل ۲۰۱۷)
اصل نارنجی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
زت زیاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
بنجلات ۷
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوریه ۲۰۱۷)
نسخه ای در پنج نوبت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
شعری در سوگ هفتصد کودک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
عافیت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
بنجلات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
چند کلمه در باب جنایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
مرا با نام نقاشم صدا کنید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲۶ آوریل ۲۰۱۶)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
مهستی گنجه ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانویه ۲۰۱۶)
به هم ریخته مثل قیامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
شعری از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
آن خروهک آن سنگ شجری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
سه آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
چند آهواره از زیبا کرباسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۲ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
خون صورت من است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۲ (۹ آوریل ۲۰۱٣)
آکله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
دو آهواره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
ناخن نگاری ۱۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
و با همی شِتا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
بوی یاکریم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
اووووومم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
به حق جگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹ (۲٣ فوریه ۲۰۱۱)
سه شعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
من و نام‌هایم هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۹ (۲ ژانویه ۲۰۱۱)
با محمد مختاری از نگاهِ مریم، سیاوش و سهراب، در سه روز ِ واقعه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
رقص قو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣٨۹ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۰)
ریاضی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۹ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۰)
لزگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
ماری که نفسهایم بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
پشت بال فرشته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣٨۹ (۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
منظومه ویرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۰)
با هر پلکی که می زنم… طاووسی پر میگشاید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ (۶ ژوئن ۲۰۱۰)
دیوان زیر برف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
کولاژ ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱٣٨۹ (۶ می ۲۰۱۰)
یک “آهواره” و گورلرزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین ۱٣٨۹ (۱٣ آوریل ۲۰۱۰)
کلاژ سیزده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
حیرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨٨ (۲۴ فوریه ۲۰۱۰)
از پهلوانان پولکی ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨٨ (۱ فوریه ۲۰۱۰)
سلول های مکتوب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨٨ (۹ ژانویه ۲۰۱۰)
«تا کمر در باد ریخته ام»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۵ (۶ مارس ۲۰۰۷)

https://akhbar-rooz.com/?p=6567 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More