نیلوفر شیدمهر – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

هستندگان و او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹٨ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۹)
یک جهان بیداری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
سیلی کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
بدون شرح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
تا آخرین سپیده‌دم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
قدم به قدم با تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۷ (۱٣ دسامبر ۲۰۱٨)
چرا نجنبیدند؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
پاییز را بنازم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
غذای سفری کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
معمای تبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
می ترسم از حسرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
رابطه با خیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
پیامی به ستاره ای دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱٨)
سینه ات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
جنگل و نهنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
تارنواز نیمه‌شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوریل ۲۰۱٨)
وضعیت بشری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
تا صورتی از دختر ماه هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ (۷ مارس ۲۰۱٨)
همه سهیل های ندیده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱٨)
میلاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۶ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۷)
چهارتابلوی گوهر جاوید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
شهادتین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
راز بقا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
دمیده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
طاووس خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
تا خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
یاد من تو را فراموش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
در اعماق ناگهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
خیالِ خام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
عشق بی بازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۲ می ۲۰۱۷)
معجزات دوگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
باید بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (٣ می ۲۰۱۷)
سفری نامترقبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۶ (۱۴ آوریل ۲۰۱۷)
ناسفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
گوییا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
دفن شده گان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
آتش سرخورده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
آرمان شهر غرق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانویه ۲۰۱۷)
مرگ یک دلقک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
زیبای خفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
آخر دنیا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
مانند ما مهاجران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
هفت تابلوی پشیمانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
رویا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
سیبِ حیفِ حوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
زنگ را بزنیم (در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۵ (۹ سپتامبر ۲۰۱۶)
هنگام بود و نبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
مشتی در سینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۵ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
رفتگر پیر کوچه‌ی ما مرده‌ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
لایه‌های تودرتوی کودک‌آزاری
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۶)
شنا در خویشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
سه سروده بر مرگ و وصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۵ می ۲۰۱۶)
آهای کنیزهای خوشبختی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (٨ می ۲۰۱۶)
گردسوز خاموش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)
به سراغ نیچه اگر می روید زنان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
نامه‌ی عاشقانه‌ی زنی گمنام به کارل مارکس – ۲۰۱۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۴ (۱٣ مارس ۲۰۱۶)
آنِ من و فلانِ شما آقای زیگموند فروید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
در اوجِ آزادی موهایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
و بیشتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
تا قیامِ قیامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
قلب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۴ (۱۴ فوریه ۲۰۱۶)
ما پُریم از خودمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
اتاق گریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
آن شب عجیب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۴ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۶)
شورِ همزبانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
برگشتِ فرستنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۶)
حبابِ سپید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
پیش از این که با هم…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
آبی ی آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
اشتیاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
وای روزی که دیگر دیر شده!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
دستی از ساحلِ کابوس‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
هنوز، آی آدم ها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
دو زن در میانه‌ی پلی با دو شیر و یک خورشید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
دو زن در میانه‌ی پلی با دو شیر و یک خورشید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
روز به شب می رسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
جبر و اختیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
رسول فرشتگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
روزی آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
مناجات: فراخوانِ ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
تحریک مجازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
درخت تنها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
آشپزخانه ی نیمه تمام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
توت فرنگی و خامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چشمهایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
“ف” بی نقطه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
لیمویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۵ می ۲۰۱۵)
دونده ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱ می ۲۰۱۵)
قایم موشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹٣ (۴ مارس ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹٣ (۱٣ فوریه ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
Welcome House “خانه‌ی پناهنده‌ها”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹٣ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۵)
تب و لرز- پیترزبورگ ۲۰۰۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
مراسم شاشیدن – سنت پیترزبورگ ۲۰۰۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹٣ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۵)
شادی دیوونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
پناهنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹٣ (۷ ژانویه ۲۰۱۵)
عقاب و طاووس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
جهانی شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
در خیابان های هاوانا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
کریسمس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
بی انصافا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
بیداری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹٣ (۴ دسامبر ۲۰۱۴)
در ستایش تجربه گرایی زنان نسل جدید و قدیم:
داستان هایی از “زنان” نسل من

زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹٣ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۴)
ساختارشکنی گفتمان شهرستانی / تهرانی در شعرهای ابراهیم رزم آرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
برای کوبانی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
قصیده ای برای رزهای صورتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹٣ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴)
یک ایده و دو نگارش: هاسکی و شناسایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٣ (۱۷ اوت ۲۰۱۴)
نگاهت نمی کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
کلیدهایی دارم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹٣ (۵ اوت ۲۰۱۴)
مشکوک ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
مادری، آموزگاری و نوشتن
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹٣ (٨ ژوئن ۲۰۱۴)
آموزش شهروندی از طریق
رای و مشارکت در روند دموکراسی: جستاری داستان

اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱ ژوئن ۲۰۱۴)
زندگی های نزیسته:
مبارزه برای زیستن و فرار از مرگ اجتماعی

زنان –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣ (۲۵ می ۲۰۱۴)
این سنگ قبر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
اتو کاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۹ می ۲۰۱۴)
با هملت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱ می ۲۰۱۴)
در باغ تبعید – برلین ۲۰۰۸
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹٣ (۹ آوریل ۲۰۱۴)
در همه شهرهای دنیا زنی هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۲ (٨ مارس ۲۰۱۴)
افتادن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
کسی نام مرا صدا می زند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوریه ۲۰۱۴)
متولی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۲ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۴)
سه زن در سلمانی خانم کوآنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۲ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۴)
جاودانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۲ (۲ ژانویه ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۲ (۱۴ دسامبر ۲۰۱٣)
عاشق و معشوق من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
صبحانه با مردی ایرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۲ (۷ نوامبر ۲۰۱٣)
خلاصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۲ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٣)
شگفتا که امروز تبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۲ (۹ اکتبر ۲۰۱٣)
چه جستنی که پناهی نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
برای کودکان دمشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۲ (۲۹ اوت ۲۰۱٣)
بی قراری هشتم مارس
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۱ (۱۰ مارس ۲۰۱٣)
الهه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
قانون حجاب اجباری
و ساختار بی حقی و بی ارادگی همه گانی

زنان –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۱ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۲)
فرار به عنوان مفهوم کلیدی
برای شناخت ساختار جمهوری اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹۱ (۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
فرار به عنوان مفهوم کلیدی
برای شناخت ساختار جمهوری اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۱ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۲)
“حق کشتن دیگری” و “پالایش نفرت در کار طنز”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
“منظره درست کردن”:
کنش سیاسی کلیدی در مبارزه با فرهنگ خانم حضرت زهرا

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
دعوتی در جهت تثبیت روابط عاطفی پدرسالارانه جامعه ی ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۰ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۲)
کدام جنایت
پیش گفتاری بر دعوت دو گانه انگارانه به بخشش

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۰ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=6904 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More