پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

نیلوفر شیدمهر – بایگانی مطالب در سایت قدیم اخبار روز

هستندگان و او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹٨ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۹)
یک جهان بیداری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲۱ می ۲۰۱۹)
سیلی کجاست؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردین ۱٣۹٨ (۱۷ آوریل ۲۰۱۹)
بدون شرح
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٨ (۱۲ آوریل ۲۰۱۹)
تا آخرین سپیده‌دم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)
قدم به قدم با تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۷ (۱٣ دسامبر ۲۰۱٨)
چرا نجنبیدند؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
پاییز را بنازم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
غذای سفری کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
معمای تبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)
می ترسم از حسرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ شهریور ۱٣۹۷ (۲۴ اوت ۲۰۱٨)
رابطه با خیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
پیامی به ستاره ای دور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱٨)
سینه ات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
جنگل و نهنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
تارنواز نیمه‌شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوریل ۲۰۱٨)
وضعیت بشری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوریل ۲۰۱٨)
تا صورتی از دختر ماه هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ (۷ مارس ۲۰۱٨)
همه سهیل های ندیده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوریه ۲۰۱٨)
میلاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۶ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۷)
چهارتابلوی گوهر جاوید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
شهادتین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)
راز بقا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
دمیده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
طاووس خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
تا خدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهریور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
یاد من تو را فراموش!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
در اعماق ناگهان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تیر ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
خیالِ خام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
عشق بی بازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۲ می ۲۰۱۷)
معجزات دوگانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
باید بهار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۶ (٣ می ۲۰۱۷)
سفری نامترقبه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۶ (۱۴ آوریل ۲۰۱۷)
ناسفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۶ (۱ آوریل ۲۰۱۷)
گوییا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
دفن شده گان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
آتش سرخورده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۷)
آرمان شهر غرق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانویه ۲۰۱۷)
مرگ یک دلقک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
زیبای خفته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
آخر دنیا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
مانند ما مهاجران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۵ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۶)
هفت تابلوی پشیمانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۵ (۱ نوامبر ۲۰۱۶)
رویا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
سیبِ حیفِ حوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
زنگ را بزنیم (در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ شهریور ۱٣۹۵ (۹ سپتامبر ۲۰۱۶)
هنگام بود و نبود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
مشتی در سینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۵ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
رفتگر پیر کوچه‌ی ما مرده‌ست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
لایه‌های تودرتوی کودک‌آزاری
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۶)
شنا در خویشتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
سه سروده بر مرگ و وصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۱۵ می ۲۰۱۶)
آهای کنیزهای خوشبختی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ (٨ می ۲۰۱۶)
گردسوز خاموش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹۵ (۱۹ آوریل ۲۰۱۶)
به سراغ نیچه اگر می روید زنان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۵ (٨ آوریل ۲۰۱۶)
نامه‌ی عاشقانه‌ی زنی گمنام به کارل مارکس – ۲۰۱۶
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۴ (۱٣ مارس ۲۰۱۶)
آنِ من و فلانِ شما آقای زیگموند فروید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۴ (۷ مارس ۲۰۱۶)
در اوجِ آزادی موهایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۴ (۵ مارس ۲۰۱۶)
و بیشتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوریه ۲۰۱۶)
تا قیامِ قیامت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶)
قلب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۴ (۱۴ فوریه ۲۰۱۶)
ما پُریم از خودمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
اتاق گریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوریه ۲۰۱۶)
آن شب عجیب!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۴ (۲٨ ژانویه ۲۰۱۶)
شورِ همزبانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانویه ۲۰۱۶)
برگشتِ فرستنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۶)
حبابِ سپید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۴ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۵)
پیش از این که با هم…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
آبی ی آبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
اشتیاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۴ (۵ اکتبر ۲۰۱۵)
وای روزی که دیگر دیر شده!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهریور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
دستی از ساحلِ کابوس‌ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
هنوز، آی آدم ها!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
دو زن در میانه‌ی پلی با دو شیر و یک خورشید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
دو زن در میانه‌ی پلی با دو شیر و یک خورشید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
روز به شب می رسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
جبر و اختیار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۴ (٨ اوت ۲۰۱۵)
رسول فرشتگان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
روزی آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۴ (٣۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
مناجات: فراخوانِ ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵)
تحریک مجازی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵)
درخت تنها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵)
آشپزخانه ی نیمه تمام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تیر ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
توت فرنگی و خامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
چشمهایش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
“ف” بی نقطه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
لیمویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۵ می ۲۰۱۵)
دونده ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۱ می ۲۰۱۵)
قایم موشک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۴ (۲۷ آوریل ۲۰۱۵)
هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹٣ (۴ مارس ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوریه ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹٣ (۱٣ فوریه ۲۰۱۵)
جادوگر و شیوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
Welcome House “خانه‌ی پناهنده‌ها”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹٣ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۵)
تب و لرز- پیترزبورگ ۲۰۰۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۵)
مراسم شاشیدن – سنت پیترزبورگ ۲۰۰۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹٣ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۵)
شادی دیوونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۵)
پناهنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹٣ (۷ ژانویه ۲۰۱۵)
عقاب و طاووس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
جهانی شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
در خیابان های هاوانا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹٣ (۲۲ دسامبر ۲۰۱۴)
کریسمس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
بی انصافا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
بیداری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹٣ (۴ دسامبر ۲۰۱۴)
در ستایش تجربه گرایی زنان نسل جدید و قدیم:
داستان هایی از “زنان” نسل من

زنان –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹٣ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۴)
ساختارشکنی گفتمان شهرستانی / تهرانی در شعرهای ابراهیم رزم آرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
برای کوبانی ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
قصیده ای برای رزهای صورتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹٣ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴)
یک ایده و دو نگارش: هاسکی و شناسایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٣ (۱۷ اوت ۲۰۱۴)
نگاهت نمی کنم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
کلیدهایی دارم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹٣ (۵ اوت ۲۰۱۴)
مشکوک ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تیر ۱٣۹٣ (۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴)
مادری، آموزگاری و نوشتن
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹٣ (٨ ژوئن ۲۰۱۴)
آموزش شهروندی از طریق
رای و مشارکت در روند دموکراسی: جستاری داستان

اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱ ژوئن ۲۰۱۴)
زندگی های نزیسته:
مبارزه برای زیستن و فرار از مرگ اجتماعی

زنان –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹٣ (۲۵ می ۲۰۱۴)
این سنگ قبر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۵ می ۲۰۱۴)
اتو کاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۹ می ۲۰۱۴)
با هملت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱ می ۲۰۱۴)
در باغ تبعید – برلین ۲۰۰۸
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹٣ (۹ آوریل ۲۰۱۴)
در همه شهرهای دنیا زنی هست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۲ (٨ مارس ۲۰۱۴)
افتادن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
کسی نام مرا صدا می زند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوریه ۲۰۱۴)
متولی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۲ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۴)
سه زن در سلمانی خانم کوآنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۲ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۴)
جاودانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۲ (۲ ژانویه ۲۰۱۴)
دو سروده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۲ (۱۴ دسامبر ۲۰۱٣)
عاشق و معشوق من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۲ (۲۶ نوامبر ۲۰۱٣)
صبحانه با مردی ایرانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۲ (۷ نوامبر ۲۰۱٣)
خلاصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۲ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٣)
شگفتا که امروز تبعید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۲ (۹ اکتبر ۲۰۱٣)
چه جستنی که پناهی نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
برای کودکان دمشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۲ (۲۹ اوت ۲۰۱٣)
بی قراری هشتم مارس
زنان –  تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱٣۹۱ (۱۰ مارس ۲۰۱٣)
الهه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
قانون حجاب اجباری
و ساختار بی حقی و بی ارادگی همه گانی

زنان –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۱ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۲)
فرار به عنوان مفهوم کلیدی
برای شناخت ساختار جمهوری اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹۱ (۲ ژوئیه ۲۰۱۲)
فرار به عنوان مفهوم کلیدی
برای شناخت ساختار جمهوری اسلامی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱٣۹۱ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۲)
“حق کشتن دیگری” و “پالایش نفرت در کار طنز”
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
“منظره درست کردن”:
کنش سیاسی کلیدی در مبارزه با فرهنگ خانم حضرت زهرا

زنان –  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۰ (۶ فوریه ۲۰۱۲)
دعوتی در جهت تثبیت روابط عاطفی پدرسالارانه جامعه ی ایران
زنان –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۰ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۲)
کدام جنایت
پیش گفتاری بر دعوت دو گانه انگارانه به بخشش

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣۹۰ (۱٨ ژانویه ۲۰۱۲)

https://akhbar-rooz.com/?p=6904 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x