مرضیه ی شاه بزاز – فهرست مطالب در سایت قدیم اخبار روز

برای آنها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹٨ (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹)
خاموشی خواهشها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹٨ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹)
در آستانه ی رفتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
هیجدهم برومر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱ ژوئن ۲۰۱۹)
راز ی که من می دانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹٨ (۲۷ می ۲۰۱۹)
من و ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
از پدر به پسر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٨ (۲۰ آوریل ۲۰۱۹)
گذر تاریخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ (۱۴ آوریل ۲۰۱۹)
بر سکوت ماندآبی بیقرار و پر از غوغا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردین ۱٣۹٨ (۲ آوریل ۲۰۱۹)
خوابِ یعقوب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۷ (۱۴ مارس ۲۰۱۹)
هنگامیکه مرغابیان کوچ کردند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
هر دو چشم براه توفانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۷ (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)
چند شعر کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوریه ۲۰۱۹)
چه غمگنانه می نوازی ای یار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۷ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۹)
می گویند که
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۷ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۹)
مرا به نقش خود می آفرینی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۷ (۱٨ دسامبر ۲۰۱٨)
مادیانِ شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
هنگامیکه پاییز کهنه را می میراند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱٨)
در طراوت اندیشه ات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
در مهمانسرا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
شب در باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
پاییز های نزیسته
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهریور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
ترس و آرزو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
مهاجرت به سرزمین موعود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئیه ۲۰۱٨)
یوزپلنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ تیر ۱٣۹۷ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱٨)
گنجشکها دمی از هیاهوی باز نایستادند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱٣۹۷ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱٨)
بر دارِ آفتاب و علف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
زیستن به انتظار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
“آنکه گفت آری، آنکه گفت نه”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)
راه برگشت نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱٣۹۷ (۱۴ آوریل ۲۰۱٨)
شکار موبی دیک در فلات
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱٣۹۷ (۶ آوریل ۲۰۱٨)
شانه های زخمی زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱٣۹۷ (۱ آوریل ۲۰۱٨)
شدن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱٨)
روسری، نمادِ هژمونی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوریه ۲۰۱٨)
پرچم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۱٨)
مبارزه، صحنه ی خودنمایی نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶ (۹ ژانویه ۲۰۱٨)
اندر گذاری . . . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱٨)
یک روز برفی بلند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
نگاهی به شعر “ماهی” شاملو از دریچه ای دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
گزمه ها در باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
موشها بر عرشه می دوند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
پاییز می آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۶ (۹ اکتبر ۲۰۱۷)
سوگند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۶ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
لحظه در آینه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
اگر چراغ نمی افروختیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
برای شکفتن رازهایت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
هارمونی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئیه ۲۰۱۷)
آن رودِ خروشان، اینک سرآبی است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
فریب فصل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
خورشیدی بی آسمان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۷)
در آستانه ی تیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردین ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)
کس نخارد پشت من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
بیخوابی و خیال
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوریه ۲۰۱۷)
گذرِ وحش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۷)
مژده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱٣۹۵ (٣ ژانویه ۲۰۱۷)
کار هر بز نیست. . .
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۵ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۶)
سقوطِ ایکاروس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
آخرین کولاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
جام جم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
همزاد من
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۵ (۵ نوامبر ۲۰۱۶)
آوازی نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۵ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۶)
در جنگل سازها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
زیر پوست نمایش حکومتی «مبارزه با فساد» چه می گذرد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
گواهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱٣۹۵ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶)
شب کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ۱٣۹۵ (۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
دریافتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۵ (۲۲ اوت ۲۰۱۶)
حوای دیگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئیه ۲۰۱۶)
کندو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶)
بر ایوان دلدادگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶)
امشب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۵ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۶)
نهالِ تو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
رهگذرانِ خیابان ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵ (۲٣ آوریل ۲۰۱۶)
آنچه به چشم تو و آنچه که هستم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱٣۹۵ (۱۴ آوریل ۲۰۱۶)
گذر نوروز از باغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین ۱٣۹۵ (۴ آوریل ۲۰۱۶)
تیغ بر تن مادرم هرگز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ فروردین ۱٣۹۵ (۲۰ مارس ۲۰۱۶)
نغمه ی بیتابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوریه ۲۰۱۶)
آواز شبی که می گذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۴ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۶)
شما را سوخت بسر آید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۴ (۱٣ ژانویه ۲۰۱۶)
تردید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۴ (۹ ژانویه ۲۰۱۶)
شبِ شاعر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۴ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۵)
با من بگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
سودایی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
و هنوز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۴ (۲ نوامبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست – ۳
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
اندوه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۴ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست – ۲
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹۴ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۵)
در مهمانخانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
دیکتاتوری برای حفاظت محیط زیست
اجتماعی –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۴ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
باز نمی گردم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
آیلان و ندا
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهریور ۱٣۹۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
برخوردی ساده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهریور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
تا همگان بخواب روند، وعده ی دیدار رسد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۴ (۱۷ اوت ۲۰۱۵)
توافق هسته ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۴ (۹ اوت ۲۰۱۵)
عقوبت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۴ (٣ اوت ۲۰۱۵)
با نگاهی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئیه ۲۰۱۵)
امید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
پیشگویی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۴ (۲ ژوئن ۲۰۱۵)
مرداب بیتابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
مردمک های سرشار آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ (۱ مارس ۲۰۱۵)
بر مرداب خیابان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوریه ۲۰۱۵)
به خاطر او
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوریه ۲۰۱۵)
فسیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹٣ (٣۱ ژانویه ۲۰۱۵)
فاصله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۵)
سالی که گذشت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹٣ (٣ ژانویه ۲۰۱۵)
آشوب در شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
رمز شوم جاودانگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
مادرم مرا به اشتباه می گیرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹٣ (٣ دسامبر ۲۰۱۴)
اینگونه دریا، دریا شد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹٣ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۴)
و در آن بیگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹٣ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۴)
تا ببارم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣۹٣ (۱ نوامبر ۲۰۱۴)
گذارِ بلوغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹٣ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۴)
ایده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹٣ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)
در و پنجره بست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۴)
قتل های قانونی با صرف چای و قهوه
حقوق بشر –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹٣ (۷ اکتبر ۲۰۱۴)
به مادران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹٣ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)
چون خصلتِ خاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹٣ (۹ اوت ۲۰۱۴)
کِهتران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴)
باز چهارم جولای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱٣۹٣ (٣ ژوئیه ۲۰۱۴)
در شب چه می گذرد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹٣ (۱ ژوئیه ۲۰۱۴)
سراسر راه،‌ اذان بود و تاج و تازیانه و اسکناس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱٣۹٣ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۴)
زخمه بر زمین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٣ (۱۴ می ۲۰۱۴)
گردش در تبعیدگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردین ۱٣۹٣ (۲۰ آوریل ۲۰۱۴)
بهارِ بزه کاران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردین ۱٣۹٣ (۱۲ آوریل ۲۰۱۴)
راز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
در پیچِ افق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۲ (۲۷ فوریه ۲۰۱۴)
دیکتاتور در چشم انداز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوریه ۲۰۱۴)
شبی میان دو شب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۲ (۱ فوریه ۲۰۱۴)
با باد و یاوه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۲ (۲۶ ژانویه ۲۰۱۴)
شبِ کفتارها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۲ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۴)
آوای مِه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۲ (۶ ژانویه ۲۰۱۴)
آخرین نفر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
کهکشانِ ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۲ (۹ دسامبر ۲۰۱٣)
عالیجناب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۲ (۱ دسامبر ۲۰۱٣)
کوهپایه ها فریاد می کشند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۲ (۱۱ نوامبر ۲۰۱٣)
صعود زمستانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۲ (۲۷ اکتبر ۲۰۱٣)
بنوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۲ (۱۶ اکتبر ۲۰۱٣)
فضای شهوانی شهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۲ (٣ اکتبر ۲۰۱٣)
سیرن ها در خلیج آواز می خوانند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۲ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٣)
گذرگاه پاره خطی بود پر آشوب از آغاز تا پایان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۲ (۱۹ اوت ۲۰۱٣)
همزیستی مسالمت آمیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
دستها همه در دستی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۲ (۲۷ ژوئیه ۲۰۱٣)
پیوستن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۲ (٨ ژوئیه ۲۰۱٣)
چهارم جولای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱٣۹۲ (۲ ژوئیه ۲۰۱٣)
ندانستیم که اینچنین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۲ (۲۴ ژوئن ۲۰۱٣)
شایعه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
چون در گذرم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۲۷ آوریل ۲۰۱٣)
شب وهم انگیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین ۱٣۹۲ (۴ آوریل ۲۰۱٣)
باز در می زند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردین ۱٣۹۲ (۲۴ مارس ۲۰۱٣)
پی ریزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۱ (۲۴ فوریه ۲۰۱٣)
هراس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوریه ۲۰۱٣)
در گرداب، در گرداب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۱ (۱ فوریه ۲۰۱٣)
کودک نمرده است (اینگرید یونکر)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۱ (۲۴ ژانویه ۲۰۱٣)
چکه های آب، یادگار برف و بوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۱ (٨ ژانویه ۲۰۱٣)
کریسمس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲)
باورمان نکردند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۲)
نامت در خیابان جاری است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
شوریدگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۱ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۲)
پاییز جان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۲)
تنهایی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)
ز دستت نمی‌دهم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۱ (۶ اکتبر ۲۰۱۲)
خدا مرده است
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
عطر نان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱٣۹۱ (۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
قطعه‌ای در جی ماینُر*
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۱ (۴ اوت ۲۰۱۲)
غبارِ گذرگاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۱ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۲)
تا آن روز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تیر ۱٣۹۱ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲)
اجاقی را که عهد کردم بیفروزم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱٣۹۱ (۵ ژوئیه ۲۰۱۲)
وز نو آدمی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تیر ۱٣۹۱ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۲)
شام آخر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۱ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۲)
موزه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
انتخاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۱ (۱ ژوئن ۲۰۱۲)
اعتراف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۱ (۲۹ می ۲۰۱۲)
با چراغ دگران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ می ۲۰۱۲)
آینه‌ام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۱۱ می ۲۰۱۲)
آب تنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۱٣۹۱ (۲۹ آوریل ۲۰۱۲)
آنسوی دیوار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردین ۱٣۹۱ (۶ آوریل ۲۰۱۲)
خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۱ (۲۶ مارس ۲۰۱۲)
یغما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۰ (۱٣ مارس ۲۰۱۲)
شبِ پنبه‌زار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۰ (۲۵ فوریه ۲۰۱۲)
خانه‌ی عتیق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ (۱۴ فوریه ۲۰۱۲)
سال نو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۰ (٣ فوریه ۲۰۱۲)
فانتزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۰ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۲)
ویرانگری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣۹۰ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۱)
مرا به اشتباه می‌گیرند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۰ (۴ دسامبر ۲۰۱۱)
باز بیگاه آمده‌ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۰ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۱)
هیس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۰ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۱)
چشم انداز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۰ (۵ نوامبر ۲۰۱۱)
آغوش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣۹۰ (۹ اکتبر ۲۰۱۱)
تا به زبان پریان با موج سخن بگوییم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۰ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
پنجره بر هم زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱٣۹۰ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱)
فردا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۰ (۲٣ اوت ۲۰۱۱)
به من نگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۰ (۵ اوت ۲۰۱۱)
پیوندِ شاخه در شاخه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ تیر ۱٣۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱)
آنان که «نه» نگفتند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱٣۹۰ (٨ ژوئیه ۲۰۱۱)
دیلان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
خواب ترانه و یک سروده ی دیگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۱)
که چون غرق است در بی ‌چون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۱)
دریا دریا بماند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۰ (۲۲ می ۲۰۱۱)
بیخوابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۱۵ می ۲۰۱۱)
شب مشترک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۴ می ۲۰۱۱)
کبوتر طوقدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ اردیبهشت ۱٣۹۰ (۲۵ آوریل ۲۰۱۱)
وهم سبز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردین ۱٣۹۰ (۹ آوریل ۲۰۱۱)
قمار خانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱٣۹۰ (۲۶ مارس ۲۰۱۱)
پُل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣٨۹ (۱٣ مارس ۲۰۱۱)
مهمان ناخوانده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
رقص ارغوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹ (۱ مارس ۲۰۱۱)
معراج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)
ژورنالیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوریه ۲۰۱۱)
سپاس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۹ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱)
شکار ماه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣٨۹ (۲۱ ژانویه ۲۰۱۱)
اغوا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانویه ۲۰۱۱)
باد خاوران
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۹ (۹ نوامبر ۲۰۱۰)
۰ ۰ رای ها
امتیاز بدهید!

https://akhbar-rooz.com/?p=7879 لينک کوتاه

توضيح ضرور: متاسفانه ديدگاه ها از سوی عده ای از کاربران هر روز طويل تر می شود. امکان بررسی اين نوشته های طولانی و گاه بدون ارتباط با مقاله ی منتشر شده برای ما وجود ندارد، بسياری از خوانندگان نيز از خواندن آن صرفنظر می کنند. هيات تحريريه ی اخبار روز ضمن استقبال از اظهار نظر کاربران در باره ی مقالات و پایبندی به تامين امکان تحقق آن، تصميم گرفته حجم ديدگاه ها را در حدی که قادر به بررسی و انتشار باشد محدود کند. از روز 7 ارديبهشت 1402 (27 آوريل 2023) سيستم به طور خودکار اجازه ی نوشتارهای بيش از 900 کاراکتر (حدود هشت تا نه سطر معمول اخبار روز) را نخواهد داد. طبيعی است کامنت های دنباله دار پذيرفته نخواهد شد. برای کاربرانی که اين حجم را کافی نمی دانند اين امکان همچنان وجود دارد که ديدگاه های خود را در قالب مقالات مستقل تحرير کرده و جهت انتشار به آدرس ای ميل اخبار روز ارسال دارند. اين دسته از مقالات مطابق ضوابط انتشار مقاله در اخبار روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ([email protected])

نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

تبليغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنيد!

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More