برچسب: حسن رحمان پناه

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

روژه آوا
سياسی

ترامپ، “جنگ های مضحک” و نگرانی از ایندە “روژآوا” – حسن رحمان پناه

تجربە روژآوا در برابر آزمون بزرگ تاریخی مقاومت یا تسلیم شدن قرار گرفتە است. نگرانی از ایندە این منطقە با تصمیمات احمقانە، ضدانسانی و منفع طلبانە ترامپ و تهدیدات روزانە حاکم فاشیست ترکیە بە امر واقعی و جدی تبدیل شدە است

1378 -1398 (1999 - 2019) * کپی رایت

منو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email