چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

چکیده گزارش مبارزات کارگران شهرداری های کشور نسبت به پایمالی حقوقشان درنیمه اول دی ماه ۱۳۹۹

با افزایش خصوصی سازی‌ها، یکی از مراکز کاری که پای پیمانکار نیروی انسانی به آن باز شد، شهرداری های کل کشور بود. شهرداری ها که در حالت وجودی خود را مستقل از دولت میدانند اما از لحاظ ماهیتی وابسطه به دولت هستند و در واقع مجری فرامین وزارت کشور میباشند.

در همین راستا شهرداری ها پیشقدم و پپیشقراول تنفیذ مسیولیت‌های خود به بخش خصوصی و پیمانکاران نیروی انسانی تبدیل شدند. این انتقال نیرو از بخش دولتی به خصوصی در شهرداری ها با کارگران فصلی در فضای سبز شروع شد و به کارگران دایم  در بخش های فضای سبز و پاکبانها و پسماند و نگهابان باغات و پارک ها و… شهرداری ها در سراسر کشور رسید.

در این روند خصوصی سازی که در شهرداری هر شهر به شکل گوناگون اهم از نوبت خصوصی سازی ها در بخش ها و شکل واگذاری ها متفاوت است اما نقطه مشترک همه این خصوصی سازی ها  تحمیل شرایط بد کار در حوزه های ایمنی و بهداشت ، حقوق ومزایا ، بیمه و قرارداد میباشد.

تحمیل این شرایط به کارگران در چند سال اخیر باعث شده است که موجی از اعتراضات و اعتصابات حق طلبانه بصورت خود به خودی بدون داشتن تشکل های مستقل کارگری و شبکه سراسری کارگران شهرداری ها شکل بگیرد.

ازاینرو ما فعالین اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران  بر آن شدیم تا با جمع آوری اخبار و اطلاعات اعتصابات و اعتراضات رسانه‌ای شده در سطح شهرداری های کشور را در قالب گزارشات دو هفته‌ای با عموم مردم و مجامع کارگری به اشتراک بگذاریم.

امید هست که کارگران شهرداری با ایجاد تشکلات مستلق کارگری و با همبستگی سراسری در مقابل غول خصوصی سازی  متحدانه مقاومت نمایند تا به خواسته‌های جمعی خود دست یابند.

در ذیل جدول رخداد های کارگری شهرداری های کشور در نیمه نخست دی ماه ۱۳۹۹ را شاهد خواهیم بود:

توضیحاترخداد تحت نظر بخشمحل خدمتشهرداری شهرتاریخردیف
۱۲۰ تن از کارگران به دلیل تعطیلی کارخانه اخراج  شده اند.تجمعخصوصیپسماندضفیره۰۱/۱۰/۱۳۹۹۱
۱۰۰ تن از کارگران به دلیل عدم پرداخت موقات و کاهش دست مزداعتصاب و تجمعنا معلومپسماندبوشهر۰۱/۱۰/۱۳۹۹۲
کاهش درآمد و عدم پرداخت حق بیمه و تسهیلات برای سومین روز متوالیاعتصاب و تجمعخصوصیاتوبوسرانیارومیه۰۱/۱۰/۱۳۹۹۳
چهارمین روز متوالی اعتصاب برای عدم پرداخت حق بیمه و تسهیلاتاعتصاب و تجمعخصوصیاتوبوسرانیارومیه۰۱/۱۰/۱۳۹۹۴
رانندگان ۸۰ دستگاه اتوبوس به دلیل دریافت عوارض استفاده از بزرگراه دست به اعتصاب زدنداعتصاب و تجمعخصوصیاتوبوسرانیرباط کریم۰۵/۱۰/۱۳۹۹۵
اخراج ۳۷ تن از کارگران خدماتی خط ۳ و ۴ متروی تهران بهمراه عدم پرداخت حق بیمه و حقوق و ندادن مرخصی به کارگران در حین خدمتاعتراض و ثبت شکایتخصوصیمتروتهران۰۵/۱۰/۱۳۹۹۶
کاهش حقوق یک ملیونی کارگران فضای سبز کرجاعتراضنا معلومفضای سبزکرج۰۷/۱۰/۱۳۹۹۷
دهمین روز اعتصاب برای دریافت حق بیمه و تسهیلاتاعتصاب و تجمعخصوصیاتوبوسرانیارومیه۰۸/۱۰/۱۳۹۹۸
جهت پیگیری مطالبات معوقملاقات با مسیولیندولتیاتوبوسرانیتهران۰۸/۱۰/۱۳۹۹۹
عدم دریافت حقوق و بیمه و تجهیزات ایمنی و بهداشتیاعتراض رسانه ایخصوصیسوپورساری۰۸/۱۰/۱۳۹۹۱۰
عدم پرداخت حقوق و حق بیمهاعتراض  بناب۰۸/۱۰/۱۳۹۹۱۲
عدم پرداخت حق بیمه و حقوقاعتصاب و تجمعخصوصیفضای سبزآبادان۰۹/۱۰/۱۳۹۹۱۲
یازدهمین روز تجمعتجمعخصوصیاتوبوسرانیارومیه۰۹/۱۰/۱۳۹۹۱۳
در دفاع از مبارزات کارگران هفت تپهنامه سرگشادهدولتیسندیکاری اتوبوسرانیتهران۱۰/۱۰/۱۳۹۹۱۴
عدم دریافت حقوقنامه سرگشادهدولتیتمام پرسنل شهرداریسریش آباد / کردستان۱۱/۱۰/۱۳۹۹۱۵
اعتراضاتشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت ،سطح نازل حقوق ومشمول قانون مشاغل سخت و زیان آورنشدنتمجعدولتیآتش نشانیاصفهان۱۳/۱۰/۱۳۹۹۱۶
با براورده شدن خواسته و پرداخت  بخشی از درامد های عقب افتاده پس از ۱۴ روز اعتصاب پایان یافپایان اعتصابخصوصیاتوبوسرانیارومیه۱۴/۱۰/۱۳۹۹۱۷
به دلیل اتصاب ۲۳ آذر ماه نماینده کارگران اخراج شداخراجدولتیخدماتیایلام۱۵/۱۰/۱۳۹۹۱۸

درهمین رابطه:اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری های کشور نسبت به لگدمال شدن حقوقشان

بقلم یک همکار

بطور مستمر در رسانه های کارگری اخباری از اعتصابات و اعتراضات کارگران شهرداری ها در اقصی نقاط شهر های ایران را شاهد هستیم. بطور مثال میتوان گفت که در هفته اخیر در ۲۳ آذر ۹۹ کارگران شهرداری اصفهان دست به تجمع زدند و در همان روز کارگران ایلامی نیز دست به تجمع برای دریافت دست مزد ها میزنند. در ۲۴ آذرماه کارگران شهرداری خرمشهر و رانندگان اتوبوس تهران. ۲۵ آذر کارگران شهرداری سبزوار از تبعیض حقوق ها دست به دامن تجمع میشوند و ۲۶ آذر دو شهر حسینیه و امیدیه در استان خوزستان برای دریافت حقوق های عقب افتاده به تجمع متوسل میشوند و ۲۹ آذر هم کارگران شهرداری بندر عباس به خاطر دریافت سنوات سالهای گذشته و کارگران شهرستان صیدون به دلیل دست مزد های پرداخت نشده و اتوبوس رانان ارومیه دست به تجمع و اعتراض میزنند.

اگر اخبار کارگری به صورت روزانه رصد شود کم اتفاق می افتد روزی بگذرد و خبری از اعتراض و تجمع کارگران شهرداری ها به رسانه ها نرسد. عمده بخش های معترض شهرداری ها بخش های کارگری و یدی میباشد مانند پاکبانان ، نیروهای پسماند ، کارگران فضای سبز و آتشنشانان و اتوبوس رانان هستند.

اگر بخواهیم از مشکلات کارگران شهرداری های سطح کشور مخرج مشترک بگیریم یقینا خصوصی سازی بخش های مختلف شهرداری ها عامل اصلی مشکلات کارگری میباشند. در حوصله‌ی این یاداشت نیست تا تک به تک شهرداری ها را مورد بررسی قرار دهد اما به ضرس قاطع میتوان گفت که مشکل اصلی و پایه ای کارگران نشات گرفته از ذات خصوصی سازی هاست نه حتی شکل و وضعیت خصوصی سازی ها.

اما اگر بخواهیم که اعتراض کارگران شهرداری ها را بر اساس  مشکلات دسته بندی کنیم.

۱/ عدم پرداخت دست مزد ها: ابتدایی ترین و مهم ترین دلیل در اعتراضات شکل گرفته در شهرداری ها وضعیت پرداخت دست مزد ها و سنوات میباشد.

۲/ امنیت شغلی: امنیت به معنای داشتن کار در فراز و فرود های اقتصادی و فصلی تعریف میشود که میزان امنیت شغلی را میتوان از لحاظ کمی و کیفی در قرارداد های کارگری دید. امنیت شغلی در خصوص کارگران شهرداری به دلیل قرارداد های کوتاه مدت بسیار پایین است. بطور مثال کارگران فضای سبز شهرداری ها اکثرا داری قرارداد های فصلی میباشند یعنی در نیمه نخست سال دارای شغل و در نیمه پایانی سال از کار برکنار میشوند . این اتفاق بخصوص در مورد کارگرانی که با شرکتهای تامیین نیروی انسانی شهرداری قرارداد بسته اند بسیار حدت و شدت بیشتری دارد.

۳/ سختی کار: که در حدود بیست مورد ازمشاغل سخت در قانون کار دیده شده هست  پنج مورد آن در   مشاغل مربوط به شهرداری ملموس است.

یک/ دباغی و سلاخی: در اکثر شهرهای کوچک مالکیت مراکز کشتار دام  ها برای شهرداریست که بعضا به بخش خصوصی منتقل شده است ام در بسیاری از این مراکز حق سختی کار چه در حقوق و چه در بیمه پرداخت نمیشود. این امر در مراکز کشتار تحت مدیریت بخش خصوصی بسیار بیشتر از مراکزی با مدیریت مستقیم شهرداری میباشد

دو/ کار در معدن: شهرداری ها از گذشته برای رفع مصالح مورد نیاز در ساخت و ساز های خود دارای معادن ثبت شده است که در بعضی شهر ها بصورت اجاره به شرط تملیک و یا فروش آنی به بخش خصوصی وگذار شده اند.

سه/ کارخانه آسفالت: یکی از کاربرد های شن و ماسه استخراج شده از معادن در کارخانه های آسفالت مربوط به شهرداری هاست که کارگران شاغل در خود کارخانه آسفالت و کارگران انجام امور میدانی پخش آسفالت باید دارای مشاغل سخت باشند.

چهار/ آتش‌نشانی: آتش نشانی ها با آنکه به ظاهر مستقل هستند اما در عمل جزء مدیریت شهری محسوب میشوند و به این دلیل که امکان خصوصی سازی آتشنشانی ها وجود ندارد بسیاری از آتشنشان ها در سال های اخیر به دلیل عدم پرداخت حق بیمه از طرف سازمان آتش نشانی در مقابل شهرداری ها و فرمانداری ها دست به تجمع زده اند.

پنج/ رانندگان: این گروه کثیر از کارگران شهرداری ها که در بسیاری از نقاط کشور خصوصی سازی شده اند همچنان دارای مشکلات عدیده‌ای در حوزه پرداخت حق بیمه ها بر اساس مشاغل سخت را دارا هستند.

۴/ایمنی و بهداشت: یکی از اصلی ترین دغدغه های روز کارگران شهرداری ها بخصوص در دوران همه‌گیری بیماری کرونا مطرح میشود. بخصوص پابانان و نیروهای پسماند در صف اول دریافت بیماری کرونا قرار دارند. که در خواست دستکش های یکبار مصرف و ماسک ها جزء مطالبات مدام این زحمتکشان در سال ۱۳۹۹ بوده است.

۵/ عدم شمول در قانون خدمات کشوری: یکی از مشکلات بزرگ در بالا رفتن حقوق کارگران و کارمندان شهرداری های کشور عدم شمول در قانون خدمات کشوری و بهرمندی از نظام هماهنگی حقوق هاست. این سد بزگ در مقابل افزایش حقوق نیروهای  شهرداری با تصویب بند های در مجلس دهم راه را برای برابر سازی حقوق این زحمتکشان با دیگر ارگان های دولتی هموار نمود اما از اینرو که محل دقیق افزایش حقوق ها مشخص نشد و همه بار پرداخت ها به گردن خودشهرداری ها انداخته شد اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاده است.

هرآنچه تا این سطور نگاشته ایم معلول های وضعیت اسفبار کارگران شهرداری هاست اما علت این وضعیت ایجاد  شده نه در مدیریت های پایین دستی است نه در  شهردار ها و شوراهای شهریست بلکه مشکل در دو حوزه قابل دسته بندی است.

یکم شهرداری یک نهاد رانده شده از دولت و مانده از مردم است.به دلیل اینکه دستورات کلان دائم از فرمانداری به آنها ابلاغ میشود نمیتوان ادا کند که مستقل از مجموعه دولت عمل میکند و به دلیل اینکه بودجه ای بطور مشخص بخصوص در تامین حقوق ها از دولت نمیگیرد نمیتواند بگوید که زیر مجموعه دولت است. در واقع دولت با ایجاد یک بازی دوگانه اعمال مسئولیت به شهرداری ها و نپرداختن هزینه ها در صدد رفع مسئولیت در کم کاستی هاست.

https://akhbar-rooz.com/?p=100101 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x