یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

تعریفی دیگر از “پناهنده” – دنیز ایشچی

پناهنده کیست؟ پناهنده گان کسانی هستند که یا سرزمین مادری آنها توسط قدرتمداری کلان سرمایه داری جهانی از طریق جنگ و کشتار و تهاجم مستقیم و یا جنگ های نیابتی به ویرانی کشیده شده است و یا زندگی مردم آن کشورها توسط حکومت های دست نشانده، پروژه های کودتایی  امپریالیستی زیر خفقان، دیکتاتوری، اختلاس و دزدی  به چنان شرایط غیر قابل تحملی تبدیل شده است که در نتیجه آن بخش اعظمی از مردم آن کشورها  از خاکسترهای سوزان  ویرانی های کشورهای خویش سر بر آورده و چاره ای به جز فرار و ترک وطن خویش نمی یابند.

پناهنده گان، کسانی هستند، که از روی ناچاری به همان کشورهای متجاوزی  پناهنده میشوند، که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، مملکت آنها را به ویرانی کشانده اند، مردم آن کشورها را کشتار کرده و حکومت های دست نشانده  دیکتاتوری و خفقان را در آن کشورها بر سر کار آورده اند. این در حالی میباشد که همین  پناه جویان میلیونی، جهت پذیرفته شدن  اقامت خویش در کشورهای متجاوز  باید سناریو های واقعی زندگی خویش را تاحدودی تغییر داده و بصورت های کلیشه ای مورد قبول این کشورها در آورده و به آنها تحویل بدهند. آنها در سناریو های کلیشه ای زندگی خویش هر چقدر از “دموکراسی غربی”  تعریف و تمجید کرده و از قدرتمداری های حاکم بر کشورهای خویش، که غالبا  همین دست نشاندگان مستقیم و غیر مستقیم همین کشورهای غربی میباشند، تصویر فاجعه بارتری ارائه دهند، شانس پذیرش و دریافت اقامت بیشتری خواهند داشت.

پناهندگان و اغلب مهاجرین به کشورهای غربی بر بستر روایت و تصویر عمومی اینکه هر چقدر به میزان بیشتری کشورهای خویش را بصورت های پر رنگ تری عقب مانده، ارتجاعی و غیر قابل زندگی معرفی نموده، و کشورهای غربی را مظهر دموکراسی، مدنیت، صلح، آزادی، سعادت، ترقی و حکومت قانون معرفی نمایند، شانس  مقبولیت  و پذیرش عمومی بیشتری در این کشورها خواهند یافت.

در عوض، این مهاجرین و پناهندگان با اقامت خویش در کشورهای غربی، در مرحله اول چندین نقش اساسی در رشد اقتصادی اجتماعی این کشورها ایفا می نمایند. معمولا چون اغلب مهاجرین و پناهندگان، انسان های سخت کوش و پر کاری میباشند، که با کار و تلاش خویش اغلب از صفر شروع کرده و به زندگی خویش سر و سامان میدهند، در مسیر کار و تلاش خویش، نه فقط در چرخش و رشد  اقتصادی این کشورها نقش حیاتی ایفا می نمایند، بلکه از طریق پرداخت مالیات، نقش مهمی در تامین بودجه دولتی ایفا می کنند. همین مهاجرین و پناهندگان، از طریق اندوخته هایی که به صندوق های بازنشستگی واریز می نمایند، هزینه های بازنشستگی نسل های مسّن فعلی را پرداخت می نمایند. این در شرایطی میباشد، که در اغلب موارد مانع از نرخ رشد  منفی جمعیت در این کشورها شده و به آن توازن مثبت می بخشند. 

به موازات این واقعیت های اقتصادی اجتماعی، کشورهای غربی پناهنده و مهاجر پذیر، در عمل این پناهندگان و مهاجرین را در مسیر پناهجویی و در پروسه پذیرش اقامتشان از چنان  شرایط سخت و طاقت فرسائئ عبور داده  و میگذرانند، که گاه خود و خانواده هایشان بعد از سالهای سال آوراگی و بلاتکلیفی در کشورهای مختلف بین راهی خودشان را به کشورهای مقصد میرسانند. آنها وقتی اجازه اقامت در این کشورها را می یابند، این نائلیت  را بعنوان بزرگترین دستاورد در زندگی خانوادگی خویش به شمار آورده، ارزشمند دانسته و گرامی می دارند.

 در مقابل، یکی از بهره برداری های سودمند  قدرتمداری های حاکمه بر کشورهای کلان سرمایه داری غربی این است که آنها از جمعیت وسیع مهاجرین و پناهندگان کشورهای فلاکت زده  بعنوان نیروی عظیمی و اهرم های قدرتمندی جهت نقش آفرینی در پروژه های نرم و سخت دخالت های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی دائمی آینده خویش در کشورهای جهان سوم، مورد سوء استفاده قرار میدهند.

هدف این نیست که فقط تصویری سیاه و یک بعدی و منفی از کشورهای غربی ارائه داده شود. در این کشورها، نه تنها میلیون ها پناهنده و مهاجر اسکان یافته و زندگی پربار و اغلب سعادتمندی را برای خویش آفریده و به زندگی خویش ادامه میدهند، دوستان، همکاران و آشنایان زیادی با ارزش های قدرتمند انسانی یافته و با درک و همدردی متقابل در کنار هم زندگی میکنند. ولی قدرتمداری های حاکمه در این کشورها غالبا نمایندگی بلوک های قدرت های کلان سرمایه داری اقتصادی را میکنند، که اهداف استراتژیک آنها مسیر دیگری را از مردم عادی کوچه و خیابان طی میکند. این کلان سرمایه داری مالی، نفتی، نظامی و رسانه ای و غیره میباشند که رشته های اصلی هدایت و سکان قدرتمداری سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در دستهای خویش دارند.

قدرتمداری های حاکمه کلان سرمایه داری جهانی کنترل سناریو ها و روایت نویسی جاری روند جاری تحولات را از طریق دستگاه های عظیم رسانه ای تبلیغاتی بر افکار و روان های اجتماعی دیکته می کنند. بر بستر دیکته کردن چنین روایت نویسی میباشد احساس روانی آرامش، اعتماد، شهروندی و تعلق داشتن مهاجرین و پناهندگان، بستری را ایجاد میکند، که بر زمینه های آن قدرتمداری های حاکمه بر دنیای رسانه ای، سیاسی و اقتصادی و امنیتی در این کشورها میتوانند در کریستالیزه و سفت و سفت و سخت کردن و تزریق نوشتاری آنها در باورندی ها و اذهان مهاجرین تاثیر گذار بوده و بخش های قابل توجهی از این نیروهای عظیم را در مسیر و راستای اهداف استراتژیک خویش موبالیزه بکنند. همین پناهندگان و مهاجرین تا حدود زیادی بخاطر مقبولیت یافتگی اجتماعی، یا به قول عامیانه، همرنگ جماعت شدن، با بسیج روانی تبلیغاتی آنها همراهی می نمایند.

بخشی  از جمعیت مقیمان خارجی ایرانیان را نیروهای اپوزیسیون تحصیل کرده، روشنفکر، مستقل و دموکراتیکی تشکیل می دهند، که خواهان تغییر، تحول و دگرگونی کلان و تعویض حکومت در کشور خویش بوده و خواهان روی کار آمدن نظام مدنی حقوقی انسانی سکولار و حکومت های مردمی، دموکراتیک و مستقل برای کشور خویش می باشند. بخش قابل توجهی از این نیروها  از پناهندگان و مهاجرین که به نوعی بطور غالب در اجزاب و سازمان های مدنی و دموکراتیک متشکل میباشند. آنها تحولات دموکراتیک، انسان محور و ترّقی خواهانه  و عدالت جویانه در ایران را، بدون دخالت های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای امپریالیستی را در حد توان خویش بطور مستقل به پیش می برند.

 به موازت آنها، بخش عظیم دیگری  از مهاجرین و پناهندگان قرار دارند، که پتانسیل آن را دارند که از طریق تحریک های احساساتی، تطمیع، شستشوی مغزی و سپس سازمان یافتگی در شبکه های ارتباطاتی سازمان یافته جهت پروژه های مستقیم و غیر مستقیم دخالت های کشورهای غربی،  مورد سوء استفاده پروژه های امپریالیستی قرا بگیرند. فعالین، نمایندگان و رهبران این بخش از مهاجرین که عملا بستر عمومی نیروهای ستون پنجم امپریالیستی را تشکیل میدهند، از طریق شبکه های ارتباطاتی مستقیم و غیر مستقیم، با فعالین پروژه های امپریالیستی در کشورهای جهان سوم در ارتباط میباشند.

قدرتمداری کلان سرمایه داری جهانی همیشه این استراتژی را تعقیب نموده اند، تا زمانیکه مردم کشورهای جهان سوم، بر علیه حکومت های دست نشانده  و فاسد و دیکتاتوری خویش شورش می نمایند، آنها باز هم توانسته باشند تا حکومت های جایگزن و اغلب دست چین شده  توسط استعمارگران امپریالیستی و نئولیبرال جهانی روی کار آورده شوند. با توجه به حمایت های مالی، تبلیغاتی، تدارکاتی، تعلیماتی و امنیتی و اطلاعاتی قدرتمداری های کلان سرمایه داری های حاکم بر کشورهای غربی از نیروهای ستون پنجم خویش در میان مهاجرین و پناهندگان، آنها قادر میباشند تا نیروهای قدرتمندتری را بصورت ستون پنجم در کشورهای مورد نظر تدارک دیده و به میدان بیاورند. آنها در این مسیر اغلب به شخصیت سازی پرداخته و  چندین نفر را بصورت به اصطلاح ” رهبران شورش مردمی”، یا ” رهبران اپوزیسیون” ساخته و می پردازند، تا آنها را در افکار و روان جهانیان بعنوان رهبران آینده و جایگزین جا بیاندازند.

در مورد ایران هم، امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا از هر گونه شورشی بر علیه حکومت ایران به شرطی حمایت میکند، که آنها خواهان روی کار آمدن حکومت دست نشانده از طرف کلان سرمایه داری جهانی بوده باشند. آنها با هر نوع حکومتی که در آن سوسیالیستها و کمونیستها نباشند، موافق بوده و میتواند کنار بیاید. به تعریفی دیگر، آنها با قدرتمداری هر نوع  حکومتی که در آن کمونیستها و سوسیالیستها نقش سنگین یا تعیین کننده ای داشته باشند بشدت مخالف بوده و با تمام قدرت تلاش خواهند کرد تا مانع از گذار از جمهوری اسلامی ایران به یک چنین آلترناتیوی گردند.

تنها در تاریخ معاصر اخیر ایران ما چندین مورد از این دخالت های مستقیم که به روی کار آورده شدن حکومت های دست نشانده و سرکوب خونین جبهه نیروهای چپ در ایران را  از طرف آنها و دست نشاندگانشان انجامیده است را شاهد بوده ایم. اگر چه ممکن است دولت های روسیه و چین، مثل هر دولت دیگری در مناسبات خویش با ایران به دنبال منافع خود بوده باشند، ولی خود روی کار آورده شدن  حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و سرکوب و کشتارخونین نیروهای چپ و سکولار دموکراتیک مردمی توسط جمهوری اسلامی ایران، بطور مستقیم و غیر مستقیم بخشی از پروژه های امپریالیستی به سرگردگی آمریکا و انگلیس بوده است.

  آنها اغلب شبکه های ارتباطاتی وسیعتر و منسجم تری از نیروهای اپوزیسون واقعی کشورهای جهان سوم را متشکل کرده و آماده نگه میدارند. این قضیه شرایطی را فراهم مینماید، که در آن، حتی اگر روزی روزگاری مثلا در ایران حکومت وقت قادر به اداره کشور نبوده و به حاشیه رانده شود، شبکه های منسجم و  آماده ستون های پنجم امپریالیستی آمادگی لازم را داشته باشند، تا به موقع بتوانند جای خالی آنها را پر نمایند.

در زمان ترور قاسم سلیمانی، قایق های رزمی ایرانی به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شده بودند. در این واقعه، نیروهای مستقر در ناوهای آمریکائی، به زبان فارسی صحبت کرده و  از قایق های ایرانی میخواستند تا نزدیک ناوهای آمریکایی نیامده و  منطقه را تخلیه نمایند. جوانان ایرانی – آمریکایی، شهروندی ایرانی خویش را پس داده، و به پرچم آمریکا سوگند میخورند و آماده اند تا با کشور زادگاه پدران و مادران خویش نبرد نمایند. این موضوع در مورد بخش قابل توجهی از مهاجرین دیگری که در موقعیت های مشابهی قرار دارند، با ویژگیها و درجات متفاوتی صادق بوده و عمل می نماید.

قدرتمداری های حاکمه در کشورهای امپریالیستی، همیشه به مهاجرین و پناهندگان بعنوان نیروهایی نگاه کرده اند، که پتانسیل آن را دارند تا بعنوان ستون پنجم آنها در پروژه های تغییر حکومتی آنها ایفای نقش بنمایند. به همین دلیل می باشد، که آنها در زمینه های فرهنگ سازی، شستشوی مغزی و تربیت روحی روانی این جمعیت ها با هدف همراه کردن آنها با سناریو پردازی و روایت نویسی کلان پروژه های امپریالیستی تلاش می نمایند.

با این نگرش، پناهنده و مهاجر در یک نگرش دیگر از پرسپکتیو قدرتمداری های سرمایه داری کلان میتواند به این نحو تعریف و تفسیر گردد، که،  پناهندگان و مهاجرین کسانی هستند که نه تنها نقش کلیدی در رشد و چرخش اقتصادی اجتماعی جوامع غربی ایفا می نمایند، بلکه بخش قابل توجهی از این لشکر های عظیم میلیونی پتانسیل آن را دارند که بطور مستقیم به ستون پنجم کشورهای امپریالیستی در به ثمر رساندن پروژه های تهاجمی، کودتایی و یا حکومت های دست نشانده ایفا می نمایند.

بخش اعظم همین مهاجرین و پناهنده ها، با یاد گرفتن زبان در کشورهای اقامت یافته و خو گرفتن به فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی این کشورها، آموزش دیدن در آموزشگاه های این کشورها، و بالاخره قرار گرفتن در شبکه های ارتباطاتی اجتماعی، اقتصادی سیاسی ذینفع در این کشورها، آماده میباشند تا همین الگوها، استانداردها و مناسبات و ارتباطات را به کشورهای مادر خویش منتقل نمایند. جهت بسط و استحکام مناسبات اقتصادی دوطرفه مابین کشور مادر و کشورهای اقامت خویش،  که اغلب کنترل سکان آن در دست های انحصارات کلان سرمایه داری غربی میباشد، مهاجرین و پناهندگان مناسبترین بستر، وسیله و امکانات را برای نیل به این اهداف فراهم می نمایند.

دنیز ایشچی

۲۵ فوریه ۲۰۲۱

https://akhbar-rooz.com/?p=105166 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x