پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

انقلاب و سرنگونی “گفتمان مشترک”، راهکار گذار از دیکتاتوری – کامل نورانی فرد

همچنانکە قابل پیش بینی بود بدنبال فروکش کردن نسبى ترس از کرونا باردیگر شاهد ریختن مردم بە تنگنا آمدە ایران بە خیابانها بودە و  صحنە سیاسی ایران ، تقابل مردم و حاکمیت در یک جدال اتمام ناپذیر تا مرحلە شکست و براندازی رژیم دیکتاتور آ‌حوندی می باشد.

اگرچە در تلاشی عبث سعی برآن شد اعتراضات  مردمی را بە اعتراض بر سر کمبود آ‌ب تقلیل دادە و آ‌نرا تنها بە منطقه خوزستان محدود نمایند، اما شعار و چگونگی تظاهرات مردم اهواز کاملا این حقیقت را بر ملا نمود کە مردم بە تنگ آمدە عرب اهواز خواستهای بر حق سیاسی داشتە و کلیت این نظام را هدف قرار دادە و بسیار هوشمندانە خواستار حقوق برحق سیاسی و اجتماعی خود هستند و  خواستار سرنگونی این حاکمیت ضد مردمی هستند و در اقدامی کم سابقە سایر ملیتهای ایران نیز بە حمایت مردم عرب خوزستان شتافتە و در آ‌کسیونهای اعتراضی شعار اتحاد اتخاد را برافراشتند. نکتە قابل توجە و متمایز در اعتراضات فصل نوین ایران ابتکار ملتها در شکل دهی اعتراضات و بە نوعی طی نمودن روند اعتراضات از حاشیە بە مرکز می باشد. جای تامل دارد مردم بە حدی از این رژیم بە انزجار آمدە و ناامید شدەاند کە حتی آ‌‌مادە نیستند منتظر دست بە کار شدن دولت ابراهیم رئیسی باشند و  هیچگونە سرمایەگذاری یا بهتراست بگوییم توهمی بر روی این دولت داشتە باشند. همچنانکە شاهیدم خوشبختانە توهم زدایی از جامعە بە نسبت تغییر اساسی در درون رژیم و در مسیر منافع مردم ایران کاملا مشهود می باشد.

در چنین شرایطی شرط بە نتیجە رسیدن و مثمر ثمر واقع شدن تلاش مردم برای تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران ادامە  اعتراضات هوشمندانە همگانیست و اتحاد ملیتهای تشکیل دهندە ایران ضامن موفقیت و پیروزی نهایی است.

بدیهیست تبدیل اعتراضات بە انقلاب طی یک پروسە زمانی صورت گرفتە و لازمە تحقق این مهم وجود فاکتورهایی در جامعە می باشد. شرط اول تبدیل اعتراضات بە انقلاب وجود سطح بالای از هشیاری سیاسی در بین آ‌حاد مردم می باشد. در جامعەای هوشیار و افرادی کە بە حقوق خود آ‌شنا و نەتنها آ‌شنا بلکە در راستای دستیابی بە آن در تلاش هستند، می توان انتظار داشت کە بدنبال تغییرات بنیادین بودە و بدون شک امتداد اعتراضات در چنین جامعەای محتوم بە انقلاب خواهد بود. شرط دیگر برای انقلاب اتحاد و همبستگی آ‌حاد مردم با وجود همە اختلاف نظر و عقیده است، زمانی کە جامعە بە این واقعیت برسد کە همە آ‌حاد مردم سوار بر یک کشتی بودە و سوراخ شدن کشتی مساویست با غرق شدن همگان و رسیدن کشتی بە کنار ساحل بە مثابە نجات همگانیست می توان خوشنود بود کە در آ‌یندەای نزدیک تغییرات بنیادین توسط این مردمان متحد تحقق مى یابد. از سوی دیگر بسیار مهم است مردم بە نقطه ای رسیدە باشند کە دیگر چیزی برای از دست دادن وجود نداشتە باشد و دقیقا شرایطی کە مردم در ایران هم اکنون با آ‌ن روبرو هستند. شرط دیگر برای تبدیل اعتراضات بە انقلاب عدم انتظار مردم برای ظهور رهبر و هدایت کننده اعتراضات از مکان و منابع  دیگر می باشد. مردم باید خود رهبر و هدایت کنندە اعتراضات بودە و بە بهانە نبود جایگزین و رهبریت از فروکش نمودن اعتراضات خودداری نمایند. فاکتور دیگری در پیشبرد اعتراضات و تبدیل آ‌ن بە انقلاب وجود یک گفتمان مشترک در بین آ‌حاد مردم است. وجود بستەای مشترک کە منافع اکثریت اقشار و طیفهای جامعە را در خود داشتە باشد کاری دشوار بودە و چارە، ایجاد یک محور اصلی و حرکت در مسیر تحقق این هدف واحد می باشد و آ‌ن نیز  خط براندازی و کشیدن آخوندها از اریکە قدرت به زیر می باشد. لزوما برای تحقق این هدف تنها گزینە قهرآ‌میز موجود نمی باشد بلکە از راههای گوناگون و من جملە اعتراضات مسالمت آ‌میز و نافرمانی های مدنی راهکار بسیار موثر و جوابگوی خواهد بود. مردم اگر برای مدت طولانی و هدفمند اعتراضات خود را در چارچوب نافرمانیهای مدنی همچون عدم پرداخت قبوض برق و آب و مالیات و تحصن و اعتصابات به پیش برند، بی تردید رژیم را با یحرانهای بسیار جدی روبرو خواهند ساخت کە قطعا با ادامە آ‌ن رژیم را فلج خواهند نمود. کارد بە استخوان رسیدە، دیگر تنها طرز لباس پوشیدن و فضای بستە و محدود مطبوعات و سانسور و محدودیتهای انترنتی و درکل آ‌زادیهای فردی و جمعی نیست بلکە شرایط بە حدی اسفناک گشتە کە مردم برق و آب و نان شب نداشتە و اولیەترین مایحتاج مردم با مشکلات جدی روبرو گشتە است. در چنین شرایطی کە زندە ماندن مردم بە مسئلە تبدیل گشتە و چیزی برای محاسبە منافع و گذشت باقی نماندە قدر مسلم مردم بە خیابان آ‌مدە ، تنها حامل یک پیام و یک خواستە آنهم براندازی خواهند بود.

در این شرایط کە زمینەهای انقلاب و قیام سرتاسری بیش از هر زمان دیگری مشهود است کار مهم دیگر ، اتحاد و همبستگی در سطح گستردەای از جامعە و نیروهای اپوزسیون است. 

اما چگونە می توان این اتحاد معنی دار را ایجاد نمودە و اشتراکات اجزای تشکیل دهنده این کل را جمع آ‌وری و در یک فرایند محاسباتی زیر مجموعەای از آن استخراج نمودە و آ‌نرا بە گفتمان سیاسی مشترک ملیتهای ایران تبدیل نمود.

مسلما کاری بسیار دشوار خواهد بود و لازمە آ‌ن وجود درجە بالای از صبر ، گذشت،  ارادە و ادراک بالای سیاسیت. در این شرایط حساس و بغرنج آ‌نچە می توان بر محوریت آ‌ن گردآمد، گفتمان سرنگونی و براندازیست. گذار از این نظام دیکتاتۆری مرحلە اول تحقق آ‌مال و اهداف همە طیفهای جامعە و آ‌حاد مردم از این مهم سود خواهند برد. با این توصیف بسیار حیاتی بودە خطوط مبارزات را از خط براندازی و خط “توهمی” اصلاحات یکی نمودە و استراتژی مبارزە با این نظام ضد مردمی بر روی سرنگونی پیریزی نماییم. ازسوی دیگر حاکمیت بیش از هر زمان دیگری توهمات اصلاحات را تحت لوای راە کم هزینە و عدم تبدیل شدن بە سوریە و بهانەهای دیگر در اذهان عمومی جامعە اشاعە میدهد و مزدورهای نحبە نما در محافل سیاسی  بسیار هوشمندانە در حال خنثی سازی پتانسیلهای براندازی بودە و توهمات اصلاح و سازش با جاکمیت را گسترش میدهند. باید یکبار برای همیشە مردم بە این واقعبت مبرهن واقف شوند این حاکمیت با این ساختار سیاسی و قانون اساسی و مرجع تقلید کە در چارچوب نظام فاشیم مذهبی نمود پیدا می کند قابل تغییر و هیچ اصلاحی نیست و کما اینکە هر گونە تغییری در جهت مثبت بە مثابە عدم آ‌نست. بە همین دلیل باید صد در صد بە دید تردید بە افرادی کە در مسیر گسترش این توهمات قدم بر میدارند نگریست و پردەبرداری از چهرە پنهان این افراد عملی انقلابی است.

همانطور کە بدان اشارە شد اتحاد بخشهای مختلف ایران در پیشبرد مبارزات حق طلبانە بسیار حائز اهمیت می باشد و توافق و همکاری بین نیروهای اپوزسیون و انتقال این همسویی بە درون جامعە از اولویتهای کاری  نیروهای سیاسی جنبش آزادیخواهی است. در این چارچوب می توان بە ارتباط و توافق بین سازمان خەبات کوردستان ایران یکی از نیروهای مطرح کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزسیون مطرح سراسری اشارە نمود. دو جریان سیاسی کە گفتمان براندازی را پیش بردە و رهایی مردم ایران را در سرنگونی آ‌خوندها می بینند.  سوز و گداز مستمر حاکمیت از این رابطە سیاسی و دروغ پراکنی و ضدیت شدید  و ناخشنودی حاکمیت از این اتحاد دلیلی بر اهمیت اینگونە همکارییها و تأثیرات مثبتش بر مبارزات آ‌زادیخواهان می باشد. ضروروتی حیاتی است نیروهای اپوزسیون در راستای ایجاد همبستگی فراگیر در تلاش بودە و با محوریت خط براندازی و رسیدن ملیتها بە حقوق سیاسی خود مبارزات علیە نظام دیکتاتوری آ‌خوندی را پیش برند.  

https://akhbar-rooz.com/?p=122846 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Behnam
2 سال قبل

لطفا” پیج اینستاگرام را معرفی کنید

Behnam
2 سال قبل

درود بر آقای کامیل نورانی فرد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x