پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

همبستگی بین المللی با مردم مبارز ایران

«شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه» متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در رابطه با رویدادهای اخیر در ایران منتشر کرده و ضمن دفاع از مبارزات مردم ایران سرکوب وحشیانه ی معترضین را محکوم کرده است
اعتراضات آبان ماه ایران

«شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه» متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا در رابطه با  رویدادهای اخیر در ایران به زبان های فارسی، انگیسی، فرانسوی و اسپانیایی بیانیه ای منتشر کرده و ضمن دفاع از مبارزات مردم ایران سرکوب وحشیانه ی معترضین را محکوم کرده است.
به گزارش همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه، متن این بیانیه و امضاهای آن به شرح زیر است:

یک بار دیگر رژیم ایران مردم این کشور را که برای آزادی و عدالت گرد هم آمده، تظاهرات و مبارزه می کنند،  به طرز وحشیانه ای سرکوب می کند. افزایش ٪۳۰۰  قیمت بنزین و پیآمدهای این افزایش روی قیمت سایر تولیدات، عامل این اعتراضات بوده است. بدین خاطر است که از ۱۵ نوامبر ایرانیان زن و مرد به خیابان ها ریخته اند.

این جنبش علیه تشدید فقر و برای آزادی در ادامه همان جنبش زنان و مردان مبارزی است که در طی سال ها،  برای سندیکالیزم در ایران مبارزه می کنند، که دفاع از زنان و مردان کارگر را سازمان می دهند… کسانی که با اخراج شدن از کار، با مورد ایذاء و آزار واقع شدن، با دستگیر شدن، با شکنجه شدن و حتی با جان باختن دائما بهایش را هم می پردازند. جنبش اخیر هم چنین در تداوم جنبش زنا ن در ماه مه ۲۰۱۷ هم است.

 از همان شروع جنبش مردمی حکومت تلاش کرد تا ارتباط ایرانیان با دنیا را قطع کند. رژیم می خواهد مانع همبستگی بین المللی شود و سرکوب خونین را از انظار دنیا مخفی نگهدارد: بیش از صد کشته در بیست شهر؛ مجروحین بسیار در اصابت گلوله نیروهای به اصطلاح «امنیتی». با توجه به قطع اینترنت توسط حکومت پوشش اخبری بسیار ناقص است.

سازمان های عضو « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » حمایت خود را از جنبش مردم ایران، و از سندیکاهایی که سال ها مبارزه می کنند،اعلام می دارد. اعتراضات زنان و مردان در ایران برای:

  • مبارزه علیه گرانی معیشت و بیکاری،
  • افشای فساد مالی،
  • حق خودسازماندهی مستقل وایجاد سندیکا،
  • دفاع از حقوق زنان، از جمله لغو حجاب اجباری،
  • آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله فعالان سندیکائی،
  • لغو مجازات اعدام (معمول عمدتا در موارد دگرباشان و مخالفین سیاسی رژیم)

همه اعضای « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » در کشورهای خود وضعیت مردم ایران را به اطلاع عموم می رسانند : برای مبارزه علیه سانسور دولت ایران، و برای همبستگی مبرم بین المللی.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil.

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol.

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France.

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) – Burkina.

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) – Indonésie.

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol.

Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) – Algérie.

Batay Ouvriye – Haïti.

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie.

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France.

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol.

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti.

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie.

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France.

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne.

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental.

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque.

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) – Italie.

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger.

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal.

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador.

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol.

Confederazione Unitaria di Base (CUB) – Italie.

Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) – Grande-Bretagne.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) – Pologne.

Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique.

Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie

Organisations syndicales nationales professionnelles

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne.

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique.

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie.

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce.

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie.

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti.

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie.

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie.

Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/CDTM) – Mali.

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie.

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal.

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama.

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.

Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse.

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) – Chili.

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire.

Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales – Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales) – Maroc.

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) – Belgique.

Botswana Public Employees Union (BOPEU) – Botswana.

Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc.

Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) – Brésil.

Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) – Brésil.

Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.

Palestinian Electricians’ Trade Union (PETU) – Palestine.

Missão Publica Organizada – Portugal.

Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre.

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie.

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne.

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie.

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique.

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.

UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre.

Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) – Italie.

United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.

Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.

Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – Argentine.

(واحد)- Syndicat des travailleurs du transport de Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran.

Organisations syndicales internationales

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW).

Courants, tendances ou réseaux syndicaux

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne.

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France.

Globalization Monitor (GM) – Hong Kong.

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France.

Fronte di lotta No Austerity – Italie.

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France.

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne.

LabourNet Germany – Allemagne.

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie.

Workers Solidarity Action Network (WSAN) – Etats-Unis.

United Voices of the World (UVW) – Grande-Bretagne.

Unidos pra Lutar – Brésil.

Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine.

Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie.

National Association of Human Rights Defenders – Palestine.

Red de Trabajadores – Argentine.

https://akhbar-rooz.com/?p=13186 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ابوزر صلح جو
ابوزر صلح جو
4 سال قبل

شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه/ باید به دولتهایشان فشار بیارن تا سفارتخانه های جمهوری اسلامی را تعطیل کنن. با افکار عمومی به دولتها فشار اورد تا ایران را بایکوت کنن.تا اعتراضات مردمی را به رسمیت بشناسد. دولت ایران را مجبور کرد همه دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی را ازاد کند.

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x